Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Anna Andrejuvová 
Dátum 14. 5. 2020 00:00 
Schôdza 7 
Tlač 23 
Bod rokovania Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 (tlač 23).
 
9:09:11 - 9:10:52 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vymazať rámček!!!
9:10:52 - 9:16:22 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
8.
Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, občania Slovenska, my všetci potrebujeme vrátiť dôveru v právny štát. Jedným z kľúčových predpokladov dôvery občanov v právny štát je ochrana základných ľudských práv a slobôd v našej krajine, rovnosť ľudí pred zákonom a vymožiteľnosť práva.
Ústava Slovenskej republiky zverila zodpovednosť za ochranu základných práv a slobôd v zákonoch ustanovených prípadoch aj verejnému ochrancovi práv. Jeho úlohou v zmysle zákona je podieľať sa na ochrane základných ľudských práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.
Verejný ochranca práv má raz do roka predložiť Národnej rade správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
Vážení prítomní, musím povedať, že obsah predloženej Správy o činnosti verejného ochranu práv za rok 2019 ma sklamal. Na str. 8 správa uvádza, citujem: „Poslaním verejného ochrancu práv je aktívna participácia v naplnení právneho štátu ako funkčného princípu. Preskúmavaním individuálnych podnetov zisťuje tie porušenia právneho poriadku alebo princípov demokratického právneho štátu v konaní, v rozhodovaní alebo v nečinnosti orgánov verejnej správy“ (ruch v sále a zaznievanie gongu), „ktoré ohrozujú základné práva a slobody. Ak sa závery preskúmavania podnetov alebo prieskumov z vlastnej iniciatívy dotýkajú väčšieho počtu osôb alebo majú systémový charakter, verejný ochranca práv navrhuje zmenu príslušnej legislatívy, resp. podáva návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky.“ Tak sa teda pozrime na to ako svoje poslanie podľa predloženej správy napĺňa pani verejná ochrankyňa práv.
Predložená správa o činnosti vrátane návrhov odporúčaní má takmer 100 strán. Ako správa konštatuje, prieťahy v súdnom konaní sú dlhodobo v činnosti verejného ochrancu práv najčastejšie konštatovaným porušením základným práv a slobôd. Viete, vážené kolegyne a kolegovia, koľko strán sa venuje správa tomuto najčastejšie konštatovanom porušeniu základných práv a slobôd? Konkrétne jeden a pol strany.
Ešte smutnejšie je pohľad na tie, tú časť správy, kde sa hovorí návrhy, ktorý hovorí o návrhy, odporúčaniach. Tam sa problémom prieťahom v súdnom konaní nevenuje pani verejná ochrankyňa práv vôbec. Čiže ešte raz, verejný ochranca práv konštatuje, že najčastejším porušovaním základných práv a slobôd z podnetov k nemu doručených sú dlhodobo prieťahy v súdnom konaní, no napriek tomu medzi návrhmi odporúčaní nie je ani jedno jediné odporúčanie, ktoré by sa tomuto problému venovalo. Považujem to za, považujem to za natoľko kľúčový nedostatok predloženej správy, že nebudem hlasovať za zobratie predloženej správy na vedomie. Naopak, budem iniciovať komunikáciu s verejnou ochrankyňou práv, ktorej cieľom bude predloženie mimoriadnej správy verejného ochrancu práv do parlamentu.
Jedinou témou mimoriadnej správy má byť problematika porušovania základných práv a slobôd prieťahmi v súdnom konaní a najmä predloženie konkrétnych návrhov na riešenie tohto problému verejným ochrancom práv. Ak tému porušovania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nepovažovala v roku 2019 verejná ochrankyňa práv za svoju prioritu, verím, že sa nám podarí nájsť cestu, ako vrátiť toto jej úradom najčastejšie konštatovanie porušenie základných práv a slobôd do jej pozornosti. Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vyzývam vás, aby ste toľko srdca, koľko vkladáte do svojich srdcových tém, vkladali aj do sfunkčnenia justície, chrbtovej kosti nášho právneho systému. Zároveň budem vo veci riešenia problémov prieťahu v súdnom konaní iniciovať aj rokovanie s ministerkou spravodlivosti.
Vážení prítomní, druhým dôležitým bodom je rozsah tém, ktorým sa pani verejná ochrankyňa práv venuje v porovnaní s tým, čo jej ústava zveruje ako kľúčové poslanie. Po prečítaní správy sa neviem ubrátiť, ubrániť dojmu, že verejná ochrankyňa práv a jej kolegovia majú pomerne difúzne zaberanie, ktoré súvisí s ochranou základných, ktorých súvis s ochranou základných práv a slobôd sa hľadá vskutku ťažko.
Ako nás napríklad informuje na strane 44 predloženej správy, medzi priority kancelárie verejného ochrancu práv zaradila pani Patakyová s cieľom podporiť zlepšenie podnikateľského prostredia, citujem: „... aj prioritu zameranú na preverenie fungovania obchodných registrov a ich digitálneho prepojenia. Samotné zisťovanie bolo realizované prostredníctvom dotazníkového prieskumu adresovaného“ registrovaným, „registrovým súdom.“
Dámy a páni, zlepšenie podnikateľského prostredia je nepochybne dôležité. Ak by sme nemali v oblasti porušovania základných práv a slobôd žiadne problémy, ak by právo našich občanov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov bolo napĺňané, možno by sa problému obchodných registrov mohol venovať ktokoľvek vrátane Kancelárie verejného ochrancu práv. No v časoch, keď sa podľa predloženej správy, citujem: „súdne orgány opakovane dopúšťajú niektorých pochybení, a nielen nečinnosť a neefektívna činnosť všeobecného súdu môže viesť k porušeniu“ ústavnou, „ústavne garantovaného práva na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov“, by som predpokladala, že všetky dostupné kapacity sústredí verejný ochranca práv na riešenie dlhodobo najčastejšie konštatovaného porušenia základných práv a slobôd, hoci aj s dotazníkovým prieskumom.
Vážené dámy a páni, v tejto veci stojí za hlbšiu analýzu možné skoncentrovanie pozornosti verejného ochrancu práv na problematiku ochrany základných práv a slobôd, tak ako ju, tak ako mu ju zveruje ústava, a to aj s možnou úpravou zákona o verejnom ochrancovi práv a presnejším špecifikovaním jeho pôsobnosti a pozornosti.
Vážení prítomní, občania Slovenska, my všetci potrebujeme navrátiť dôveru v právny štát. Jedným z kľúčových predpokladov preto je ochrana základných ľudský práv a slobôd v našej krajine, rovnosť ľudí pred zákonom a vymožiteľnosť práva. Je dôležité, aby sa verejný ochranca práv vrátil k tomu, čo mu zveruje ústava, a tak prispel k obnoveniu dôvery ľudí na Slovensku v spravodlivosť a právny štát.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->