Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 31. 1. 2018Natália Milanováministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAké sú pravidlá legislatívne a čo z nich vyplýva pre občanov SR, ktorí užívajú pozemky poľnohospodárske v náhradnom užívaní a chcú ich ďalej užívať? Občania požadujú jednoznačné vysvetlenie, nakoľko aj štátni úradníci im v mnohých prípadoch nevedia dať odpoveď.
nezodpovedaná 31. 1. 2018Natália Milanováministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAký je stav projektov pozemkových úprav v súčasnosti? Koľko financií je vyčlenených a v koľkých katastrálnych územiach? Realizujú sa aj jednoduché pozemkové úpravy? Koľko a kde?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Natália Milanováminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerMinisterstvo vraj 1. 2. 2018 schválilo spoločnosti FALCK Záchranná zrušenie posádky s lekárom v mestách Rajec a Kysucké Nové Mesto. Prečo o tomto kroku nebol informovaný samosprávny kraj, ktorý zodpovedá za úroveň regionálneho zdravotníctva a tiež občania Žilinského samosprávneho kraja?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Natália Milanováministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAké sú legislatívne pravidlá a čo z nich vyplýva pre občanov SR, ktorí užívajú poľnohospodárske pozemky v náhradnom užívaní a chcú ich ďalej užívať? Občania požadujú jednoznačné vysvetlenie, nakoľko aj príslušní štátni úradníci im v mnohých prípadoch nevedia dať odpoveď.
nezodpovedaná 16. 5. 2018Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováPrečo Slovenské národné múzeum náhle zrušilo expozíciu Karola Plicku v Blatnici a prečo predáva budovu, v ktorej expozícia sídlila. Existuje už na predmetnú budovu kupec? Plánuje sa ministerstvo kultúry zbavovať aj iných kultúrnych pamiatok? Ak áno, ktorých?
zodpovedaná 17. 10. 2018Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováJe už vypracovaná Cost Benefit analýza na systém refundovania zvýšených nákladov spojených s obnovou kultúrnych pamiatok?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováV akom štádiu je príprava pôžičkového fondu na obnovu kultúrnych pamiatok pre vlastníkov?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováJe už vytvorený plán obnovy NKP vo vlastníctve štátu?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováV akom štádiu príprav sú legislatívne zmeny v pamiatkovom zákone a súvisiacich zákonoch umožňujúce daňové úľavy pre vlastníkov kultúrnych pamiatok?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováJe projekt PAMIS schválený orgánom na to určeným v rámci OPII?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, do 31. marca 2019 by malo Ministerstvo kultúry SR po niekoľkonásobných odkladoch vyhlásiť výzvu na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií vo výške takmer 141 mil. eur. Viete potvrdiť, či bude predmetná výzva vyhlásená do konca marca 2019 a či za nastavených podmienok predmetnej výzvy bude možné alokované prostriedky aj reálne vyčerpať?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, viete nám povedať, v čom spočíval problém pri odborných hodnotiteľoch v rámci výzvy pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, ešte v roku 2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán vyhlásilo výzvu pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci tejto výzvy doposiaľ neexistuje zoznam schválených žiadostí. Viete nám, prosím povedať, kedy reálne budú predmetné žiadosti v rámci tejto výzvy schválené a kedy presne dôjde k čerpaniu prostriedkov alokovaných v tejto výzve?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, viete nám, prosím, povedať, koľko presne finančných prostriedkov je momentálne alokovaných v rámci výzvy pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Natália Milanováministerka kultúry SR Ľubica LaššákováNa Slovensku je množstvo hodnotných architektonických objektov, ktoré nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, čo je problematické dedičstvo predchádzajúceho režimu. Slovenské právne normy na ochranu pamiatkového fondu v zásade umožňujú asanácie nechránených objektov v pamiatkových zónach. Plánuje sa v tejto veci revízia právnych noriem, resp. zefektívnenie procesov na Pamiatkovom úrade, týkajúcich sa zaradenia objektu medzi národné kultúrne pamiatky?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.