Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 31. 1. 2018Elena Červeňákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerV dôsledku prostitúcie aj maloletých dievčat sa stalo mesto Trebišov mestom syfilisu. Chorobnosť naň v prepočte na 100-tisíc obyvateľov je 6-krát vyššia ako celoslovenský priemer. Postihuje aj maloleté 10 - 14-ročné dievčatá. Pán minister, máte riešenia? Čo s tým problémom chcete robiť?
zodpovedaná 17. 10. 2018Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAko sa dotkne zvyšovanie platov zdravotníckym pracovníkom v nezdravotníckych zariadeniach ZSS a ambulanciách?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáBude sa dotýkať aj odpadnutie viesť dokumentáciu v písomnej forme všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ADOS, ošetrovateľské domy, ZSS?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáNavýšenie platov zdravotníckych pracovníkov o 10 % od 1. 1. 2019, bude to navýšenie koeficientov podľa zákona č. 578 z 0,81 na 0,89?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v ZSS narastá počet osôb s vážnymi zdravotnými problémami a s potrebou celodenného odborného sesterského dohľadu, odborných výkonov a komplexnej starostlivosti, ktoré sú zabezpečené iba v mizivom percente zariadení. Ako vnímate odborný, ekonomický i etický dosah riešenia tohto problému? Akým spôsobom sa osobne angažujete, aby bol v ZSS výrazný nárast komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti?
zodpovedaná 30. 1. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, plánujete zrušiť štandard pre ADOS? Prečo? Požiadavka pani Kovačovej z Asociácie NZZ ADOS.
zodpovedaná 30. 1. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAké plánujete riešenia k nedostatku pôrodných asistentiek? 80 absolventiek ročne je málo.
nezodpovedaná 30. 1. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAké stanovisko zaujmete k požiadavkám sestier samosprávnych krajov, odbornej verejnosti, aby sa nerozširovali kompetencie praktickým sestrám k doteraz platnej vyhlášky 321/2005?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAko budete riešiť dlhodobú starostlivosť z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti? Počty lôžok (v dome ošetr. starostlivosti), nedostatočná minimálna sieť v dome ošetr. starostlivosti, financovanie oše.. starost. v ZSS, ADOS.
nezodpovedaná 30. 1. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV ZSS narastá počet osôb s vážnymi zdravotnými problémami a s potrebou celodenného odborného sesterského dohľadu, odborných výkonov a komplexnej starostlivosti, ktoré sú v súčasnosti zabezpečené iba v mizivom percente. Ako vnímate odborný, ekonomický i etický dosah riešenia tohto problému? Akým spôsobom sa osobne angažujete a približne v akom časovom horizonte môžeme v ZSS očakávať výrazný nárast kvality odbornej ošetrovateľskej starostlivosti o zdravie?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Elena Červeňákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, viete nám povedať, v čom spočíval najväčší problém pri odborných hodnotiteľoch v rámci výzvy pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Elena Červeňákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, do 31. marca 2019 by malo Ministerstvo kultúry SR po niekoľkonásobných odkladoch vyhlásiť výzvu na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií vo výške takmer 141 mil. eur. Viete potvrdiť, či bude predmetná výzva vyhlásená do konca marca 2019 a či za nastavených podmienok predmetnej výzvy bude možné alokované prostriedky aj reálne vyčerpať?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Elena Červeňákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, viete nám, prosím, povedať, koľko presne finančných prostriedkov je momentálne alokovaných v rámci výzvy pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Elena Červeňákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, ešte v roku 2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán vyhlásilo výzvu pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci tejto výzvy doposiaľ neexistuje zoznam schválených žiadostí. Viete nám prosím povedať, kedy reálne budú predmetné žiadosti v rámci tejto výzvy schválené a kedy presne dôjde k čerpaniu prostriedkov alokovaných v tejto výzve?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáPani ministerka, čo je s memorandom 50 mil. , ktoré mali ísť pre lekárov na ambulanciách na platy sestier?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAké opatrenia ministerstvo plánuje vo vzťahu k pretrvávajúcemu javu nenaplnenia minimálneho počtu lôžok s ošetrovateľskou starostlivosťou v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle legislatívy?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterViete, ako šéf rezortu garantovať, že neverejné zariadenia pre seniorov budú v tomto roku konečne spravodlivo financované príspevkom na prevádzku zo strany miest a obcí v adekvátnej výške?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAké opatrenia ministerstvo plánuje v oblasti rozvoja domovov ošetrovateľskej starostlivosti ako mimonemocničnej formy starostlivosti v gescii sestier, v súlade s vyspelou zahraničnou politickou dlhodobej starostlivosti?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Elena Červeňákovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáSídlisko Ťahanovce - Košice v roku 1990 bolo postavené na nevysporiadaných pozemkoch. Akým spôsobom vidí ministerstvo riešenie tohto problému? Nejedná sa o reštitúciu.
nezodpovedaná 15. 5. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáJe súčasťou koncepcie dlhodobej starostlivosti prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s vyspelou zahraničnou politikou dlhodobej starostlivosti?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPlánuje vaše ministerstvo pre bezpečnosť osôb povinné zavedenie ADOS v ZSS a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré neposkytujú ošetrovateľskú starostlivosť?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáKedy sa do praxe ADOS dostane komplexnosť s dôrazom na prevenciu komplikácii? Sestra ADOS-u navštívy pacienta, ošetrí ranu, lebo ZP jej komplexný a preventívny manažment neuhradí?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ako chcete riešiť závažnú situáciu v ZSS kvôli aktuálnemu systému financovania a riziku vzniku insolventnosti klientov?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterTisíce lôžok je zazmluvnených pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS s ošetrovateľskou starostlivosťou. Čo však ostatní? Neuvažuje sa o povinnej spolupráce ZSS s Agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilnými hospicmi?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, zariadenia pre seniorov u neverejných poskytovateľov kolabujú. Je to téma naliehavá a stále nevyriešený problém. ZPS ktoré nedostávajú od miest a obcí príspevky na občanov v ZPS. Čo s tým ministerstvo chce robiť, ako im chcete pomôcť?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAko ministerstvo pristúpi k pretrvávajúcemu problému podfinancovania neverejných zariadení pre seniorov z dôvodu chýbajúcich príspevkov obcí a miest. Neobáva sa ministerstvo kolapsu týchto zariadení?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáPani ministerka, prečo Všeobecná zdravotná poisťovňa neschvaľuje pobyty v DOS dlhšie ako jeden mesiac na základe indikačných listov v súlade s platným štandardom? Úplne ich ignorujete hoci majú byť legislatívne záväzné ošetrovateľské štandardy od 1. 1. 2019.
nezodpovedaná 19. 6. 2019Elena Červeňákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterJe podľa rezortu úroveň ochrany zdravia osôb v ZSS postačujúca? Je všeobecne známe, že v ZSS pribúdajú osoby s mnohými vážnymi ochoreniami, no tiež umierajúci ľudia.
zodpovedaná 26. 6. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, neuvažujete nad tým rovnako ako v minulosti boli manažérky pre ošetrovateľstvo na úrovni námestníčok, riaditeliek, pod ktoré by spadali kompletné ošetrovateľské tímy?
nezodpovedaná 26. 6. 2019Elena Červeňákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáNa základe štatistiky NCZI sa znižuje záujem o štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra. Myslíte si, že schválený zákon v NR SR zvýši záujem o toto štúdium?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.