Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 12. 12. 2012Peter Muránskyprvý námestník generálneho prokurátora SR, generálny prokurátor SR v z. Ladislav TichýVážený pán zastupujúci generálny prokurátor, ako si máme vysvetliť vaše vyjadrenie o Dobroslavovi Trnkovi, ktorý je poverený výkonom funkcie námestníka Generálnej prokuratúry SR, že zákon porušil, ale vašu dôveru nestratil. Vás, ktorý máte byť strážcom zákonnosti a ústavnosti v tomto štáte.
zodpovedaná 19. 3. 2014Peter Muránskyminister životného prostredia SR Peter ŽigaPán minister, chcem sa opýtať, dokedy si dávate lehotu transpozície zmeny nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave KOM (2013) 516? Otázka prepravy (hlavne nelegálnej!) vysokorizikových a nebezpečných odpadov je v záujme všetkých členských štátov a my máme kontrolu veľmi slabú.
nezodpovedaná 19. 3. 2014Peter Muránskyminister životného prostredia SR Peter ŽigaPán minister, môžete mi vysvetliť zužovanie regionálnej pôsobnosti, rušenie pobočiek na Slovenskej agentúre životného prostredia? Prečo z 10 REPIS vznikli tri centrá tzv. SORO? Aký dôvod bol prechod implentačnej agentúry pod jeden odbor z MŽP pod SAŽP?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Peter Muránskyminister životného prostredia SR Peter ŽigaPán minister, od obdobia ešte prvej vlády R. Fica dochádza k hromadnému prepúšťaniu na Slovenskej agentúre životného prostredia. Teraz "reorganizáciou" odišlo cez 30 ďalších zamestnancov. Jedenásť z toho z Centra odpadového hospodárstva. Len časť prešla priamo z tejto príspevkovej organizácie priamo na MŽP. Čo bolo dôvodom?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Peter Muránskyminister životného prostredia SR Peter ŽigaProgramy starostlivosti o chránené územie sú dokumentmi zabezpečenia dlhodobej priebežnej starostlivosti o územie. Existencia programov starostlivosti o ochránené územia je základným predpokladom pre ich vyhlasovanie a stanovenie podrobností o územnej ochrane vrátane opatrení, ktoré je z hľadiska zachovania priaznivého stavu ochrany potrebné realizovať, ako aj pri vyjadreniach orgánu ochrany prírody v konaniach podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vážený pán minister, koľko programov starostlivosti o chránené územia máme vypracovaných podľa jednotlivých kategórií chránených území? Koľko programov starostlivosti bolo predložených súčasne s návrhmi všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými boli chránené územia vyhlásené? Koľko programov starostlivosti podľa jednotlivých kategórií absentuje? Nie je doba platnosti programu starostlivosti "spravidla 30 rokov" dlhým časovým obdobím pre ich platnosť? Koľko programov starostlivosti sa priebežne vyhodnocuje a koľko ich bolo aktualizovaných? Ako chcete minimalizovať presadzovanie často úzko skupinových záujmov orgánmi ochrany prírody v konaniach pri absencii programov starostlivosti o ochránené územia?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Peter Muránskyminister životného prostredia SR Peter ŽigaZákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov deklaruje právo náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. Je známe, že v súčasnej dobe sa ráta s náhradou bežného obhospodarovania len na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, čiže nie v správe organizácií ako Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, LPM Ulič, š. p., resp. SPF. Pred niekoľkými rokmi boli finančné nároky na tento titul rezortným ministerstvom vyčíslené v značnom objeme, ktorého krytie však nebolo v uplynulých rokoch naplnené. Vážený pán minister, v prípade, že by šlo o hradenie náhrady vo všetkých prípadoch (myslím tým na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb - fyzických alebo právnických), o akú sumu by sa dnes jednalo? Uveďte, o aký objem finančných prostriedkov by pritom šlo podľa jednotlivých chránených území národnej siete a koľko v rámci siete NATURA 2000 osobitne za CHVÚ a CHÚEV? Koľko chránených území sa nachádza v správe subjektov založených alebo zriadených v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev (počet aj výmera) podľa kategórií chránených území? Ste schopní v rámci rezortu riešiť tieto náhrady pri rešpektovaní možností rozpočtovej kapitoly MŽP SR? Nie je toto dostatočný dôvod na prehodnotenie sústavy chránených území a predovšetkým na postavenie tejto spolupráci s vlastníkmi pozemkov?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.