Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 25. 7. 2012Mária Ritomskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, dovolím si opýtať sa, či pri evidencii nezamestnaných by nebolo potrebné zamerať sa na dôvody skončenia pracovného pomeru s tým, či zamestnanec nebol vystavený psychickému násiliu na pracovisku pred skončením pracovného pomeru? V súčasnosti pri evidovaní nezamestnaného sa neuvádza žiadna príčina skončenia pracovného pomeru, čo vyhovuje zamestnávateľovi, a to je jedným z dôvodov zvyšovania nezamestnanosti, ako to monitoruje naše OZ Práca a vzťahy?
nezodpovedaná 1. 8. 2012Mária Ritomskápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mnohí občania vkladajú svoje očakávania do nového Zákonníka práce aj v zmene reťazených pracovných zmlúv. Tieto však zostávajú u intelektuálnej špičky národa, t. j. u učiteľov, umelcov, vedcov. Niektorým z nich ani po desiatich rokoch práce, ani po zvýšení kvalifikácie neponuknú pracovnú zmluvu na čas neurčitý. Tým sa otvára priestor na vydieranie podriadených a bossing na pracovisku, čo znižuje firemnú kultúru. Poskytne občanom novela Zákonníka práce presné a jasné pravidlá, zvýši sociálne a právne istoty, keďže nositelia týchto reťazených pracovných zmlúv majú často problém získať pôžičkú, či úver? Vážený pán premiér, kríza, vysoká nezamestnanosť, ale i reťazené pracovné zmluvy sú priestorom pre vznik bossingu zo strany nadriadeného na pracovisku, pred ktorým by sme mali našich občanov chrániť.
nezodpovedaná 8. 8. 2012Mária Ritomskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, sprostredkúvam vám otázku od občanov: V ostatnom čase nie sú zriedkavosťou prípady, že zamestnávatelia monitorujú svojich zamestnancov v priebehu pracovného času, aby zistili nielen mieru využívania pracovného času, kvalitu výkonu práce, ale aj z dôvodu predchádzania ujmy na majetku zamestnávateľa. Stále sa rozširujúce monitorovanie zamestnancov, ako aj jeho formy v aplikačnej praxi spôsobujú na strane zamestnancov pracovný stres a môžu veľmi negatívnym spôsobom ovplyvniť aj celkovú psychiku zamestnanca a následne aj negatívne pôsobiť na kvalitu pracovného výkonu. Zamestnávateľ by sa nemal dopustiť takého spôsobu sledovania, ktorým by porušil ľudskú dôstojnosť. V opačnom prípade budú pribúdať v právnej praxi komplikované súdne spory a časť z nich môže skončiť pred Európskym súdom pre ľudské práva. Vážený pán minister, v mene občanov sa pýtam, aký je váš názor na uvedenú problematiku, či je potrebné, aby v súčasnej dobe informatizácie sa zo zamestnancov vytvárali objekty na sústavné sledovanie?
zodpovedaná 12. 9. 2012Mária Ritomskáministerka zdravotníctva SR Zuzana ZvolenskáPodľa nášho prieskumu, ktorý sme robili na slovenských pracoviskách ako dôsledok narušených pracovných vzťahov za posledných 20 rokov, je zvýšený počet práceneschopných, ktorí dostávajú nemocenské dávky. Je to zbytočne veľká strata peňazí zo štátneho rozpočtu pre zamestnancov, ktorí by inak mohli pracovať, keby neboli násilne vytláčaní z pracoviska. Lekári nerobia o tom žiadnu štatistiku. Takto nastavený systém nie je dobrý. Uvažuje rezort zdravotníctva o zmene?
nezodpovedaná 24. 10. 2012Mária Ritomskáminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, vláda pripravila plán rušenia krajských úradov, ktoré mali na starosti okrem iného rozdeľovanie štátnych peňazí cez štátnu pokladňu do jednotlivých škôl v krajoch. Je mi známe, že agendu financovania škôl chcete prevádzkovať cez účet ministerstva vnútra. Je logické, že pri presune agendy z účtu jedného rezortu - ministerstvo školstva - cez účet iného rezortu - ministerstvo vnútra - sa množstvo agendy v rezorte vnútra znásobí. Ja a moji voliči chceme vedieť: Prečo komplikujete agendu financovania škôl? Nie ste schopní presunúť agendu financovania škôl z krajov na obvody, či adekvátne na okresy tak, aby sa peniaze daňových poplatníkov neprehľadne nepresúvali medzi rezortmi? Je pravda, že ste to vymysleli s cieľom opakovane odoberať nekontrolovane z peňazí školstva a tajne časť z nich "odovzdávať" rezortu vnútra?
zodpovedaná 28. 11. 2012Mária Ritomskáminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, je všeobecne známe, že nikto nevie, koľko miliónov eur sa dostane do škôl. Riešenie analytikov, ako získať potrebných 120 až 180 miliónov eur na vyššie platy učiteľov sú jednoznačné: tvrdšia kontrola samospráv, zrušenie štátnych investičných stimulov, či prehodnotenie priorít. Ďalšie skryté peniaze sú aj v organizáciách pod ministerstvom školstva, ktoré hospodária neefektívne. Stovky miliónov eur by sa zase dali získať väčšou kontrolou samospráv, ktoré dostávajú od štátu ročne dokopy 1,2 miliardy eur na vzdelávanie. Prečo, vážený pán minister, trváte na tom, že viac ako 5 % učiteľom nedáte?
nezodpovedaná 28. 11. 2012Mária Ritomskáminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičPán minister, situácia na slovenských školách - vrátane univerzít - je vážna, určite súhlasíte, že ju musíme riešiť spoločne. Preto si na vás dovolím obrátiť sa vo veci posledných aktualít z jednej školy, ktoré mi ako poslankyni prichádzajú. Podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona a podľa príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2011 na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv majú organizácie zverejňovať zmluvy. Podľa tejto právnej úpravy univerzita a fakulty zverejňujú všetky rozhodnutia rektora a dekanov o zrušení miest na univerzitách a fakultných pracoviskách. Je možné, aby sa čo len jedno rozhodnutie o zrušení miesta na fakultnom pracovisku nezverejnilo?
nezodpovedaná 5. 12. 2012Mária Ritomskáminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičPán minister, situácia na slovenských školách - vrátane univerzít - je vážna, určite súhlasíte, že ju musíme riešiť spoločne. Dovolím si na vás obrátiť vo veci aktualít jednej školy. Podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona a podľa príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2011 na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv majú organizácie zverejňovať zmluvy. Podľa tejto právnej úpravy univerzita a fakulta zverejňujú všetky rozhodnutia rektora a dekanov o zrušení miest na univerzitách a fakultných pracoviskách. Je možné, aby sa čo len jedno rozhodnutie o zrušení miesta na fakultnom pracovisku nezverejnilo?
nezodpovedaná 12. 12. 2012Mária Ritomskáminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, novelizácia Zákonníka práce priniesla zmenu v reťazových pracovných zmluvách, ale znovu neslúžia v prospech zamestnancov, najmä u intelektuálnej špičky národa, t. j. u učiteľov, umelcov, vedcov. Niektorým z nich ani po desiatich rokoch práce, ani po zvýšení kvalifikácie neponúknu pracovnú zmluvu na čas neurčitý. Tým sa otvára priestor na vydieranie podriadených a tiež nemajú priestor na kariérny rast. Podľa informácie občanov, ktoré mi prichádzajú, presné a jasné pravidlá by zvýšili sociálne a právne istoty, keďže nositelia týchto reťazových pracovných zmlúv majú často problém získať pôžičku, či úver. Vážený pán minister, zaujíma ma váš názor, ako by sa dalo predchádzať zneužívaniu pracovných zmlúv u učiteľov, umelcov a vedcov?
zodpovedaná 13. 3. 2013Mária Ritomskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ako poslankyni dostala sa mi informácia, že sa chystáte zabezpečiť na úradoch práce službu terénnych pracovníkov. Môžete informovať verejnosť, kedy bude táto zaslúžená úloha aktuálna a aká bude presná náplň práce týchto pracovníkov?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Mária Ritomskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ako hodnotíte doterajšiu činnosť Národného projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ktorého hlavným cieľom malo byť vytváranie a rozvoj opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom náhradnom rodinnom prostredí a pokračovanie podpory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni? V rámci tohto projektu je vytvorených 92 nových pracovných miest terénnych pracovníkov, tzv. rodinných asistentov, ktorí mali prispieť k vytvoreniu nového modelu manažmentu sanácie rodiny. Ako sa nový projekt osvedčil a ako sa doteraz etablovali rodinní asistenti do štruktúr orgánov sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately? Keďže by malo ísť o dvojročný projekt z prostriedkov Európskej únie, bola by škoda, keby po tomto období zanikol. Bude mať nejakú ďalšiu nadväznosť?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Mária Ritomskápredseda vlády SR Robert FicoPrečo je problém pre SR zrušiť záväzok s vojenským paktom NATO? Predsa všetci dobre vieme, je to celosvetovo známe, politika USA má dve vetvy súkromnú a oficálnu. Súkromná vetva (militantný priemysel) podnecuje ohniská lokálnych vojen mimo územia USA. Oficiálna vetva sa zaoberá humanitárnym bombardovaním, kolonizovaním.
nezodpovedaná 15. 10. 2014Mária Ritomskápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, prečo je problém pre SR zrušiť záväzok s vojenským paktom NATO? Predsa všetci dobre vieme, je to celosvetovo známe, politika USA má dve vetvy súkromnú a oficiálnu. Súkromná vetva (militantný priemysel) podnecuje ohniská lokálnych vojen mimo územia USA. Oficiálna vetva sa zaoberá humanitárnym bombardovaním, kolonizovaním.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.