Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 10. 9. 2014Péter Vörösminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v júli tohto roku zahlásila spoločnosť Microsoft, že ruší svoj závod v maďarskom Komárome, v dôsledku čoho stratilo svoje zamestnanie aj vyše 650 slovenských občanov. Vy ste im vtedy prisľúbili pomocnú ruku. Informujte verejnosť, prosím, aké konkrétne kroky ste v tomto smere urobili, aký bol výsledok týchto opatrení, čo sa stalo s týmito ľuďmi?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Péter Vörösminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, Štátny pedagogický ústav zverejnil na svojich webových stránkach dňa 16. februára 2015 znenie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) schváleného vaším úradom s platnosťou k 1. septembru 2015. Proti tomuto dokumentu ostro protestujú riaditelia, učitelia a odborníci, pričom vám adresovali aj otvorený list, v ktorom od vás žiadajú o odklad účinnosti inovovaného štátneho vzdelávacieho programu do 2017. Sťažujú sa okrem iného na to, že zavedeniu inovovaného štátneho vzdelávacieho programu nepredchádzala odborná diskusia pedagogickej obce a odbornej verejnosti. Pán minister, plánujete zohľadniť odborné výhrady učiteľov proti tomuto dokumentu a vyhovieť ich požiadavke?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Péter Vörösminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, Štátny pedagogický ústav zverejnil na svojich webových stránkach dňa 16. februára 2015 znenie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu schváleného vaším úradom s platnosťou k 1. septembru 2015. Tento dokument obsahuje okrem iného aj opatrenia týkajúce sa škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Dokument stanovuje na výuku čítania a písania na I. stupni päť hodín pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a deväť hodín pre školy s vyučovacím jazykom slovenským. Proti tomuto opatreniu bola zahájená aj petícia medzi dotknutými občanmi, učiteľmi a rodičmi detí navštevujúcich základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Vážený pán minister, prečo si myslíte, že si deti maďarskej národnosti dokážu osvojiť písanie a čítanie rýchlejšie, ako ich rovesníci slovenskej národnosti?
zodpovedaná 1. 7. 2015Péter Vörösminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prednedávnom sa na vás otvoreným listom obrátila skupina rodičov vychovávajúcich zdravotne postihnuté deti. Žiadajú vás o zohľadnenie ich požiadaviek ohľadne zlepšenia ich sociálneho postavenia a podpory zo strany štátu. V závere svojho listu vás požiadali aj o osobné stretnutie. Pán minister, aký máte názor na požiadavky rodičov hendikepovaných detí, resp. akým spôsobom mienite vyhovieť ich požiadavkám?
zodpovedaná 1. 7. 2015Péter Vörösminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prednedávnom sa na vás otvoreným listom obrátila skupina rodičov vychovávajúcich zdravotne postihnuté deti. Navrhujú okrem iného absolútnu akceptáciu lekárskych posudkov od odborných lekárov a iných špecialistov, posudkovými lekármi príslušných úradov. Posudkový lekár príslušného úradu v žiadosti o kompenzácie v mnohých preukázateľných prípadoch ignoruje lekárske správy od lekárov špecialistov. Pán minister, aký máte názor na túto požiadavku rodičov hendikeapovaných detí, resp. akým spôsobom mienite vyhovieť tejto požiadavke?
zodpovedaná 25. 11. 2015Péter Vörösminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v júli tohto roku som sa vás pýtal na hodine otázok ohľadne otvoreného listu rodičov a opatrovateľov zdravotne ťažko postihnutých detí a členov rodiny, ktorí vo svojom otvorenom liste požadovali vládnych predstaviteľov o riešenie ich situácie. Aké konkrétne kroky ste podnikli s cieľom riešiť problémy týchto rodín na legislatívnej úrovni?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.