Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 12. 5. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, ministerstvo životného prostredia zverejnilo Správu o stave životného prostredia za rok 2019 na svojom webe až v polovici apríla 2021, teda štyri mesiace po zákonom určenom najneskoršom termíne. Ministerstvo tvrdí, že Správa síce bola pripravená k určenému dátumu 15. decembra 2020, ale jej publikovanie v stanovenom termíne znemožnili problémy súvisiace so zvládaním pandémie COVID-19. Pán minister, aké okolnosti súvisiace so zvládaním pandémie COVID-19 viedli k tomu, že hoci Správa bola podľa envirorezortu pripravená k 15. decembru, tak k jej jednoduchému publikovaniu na webe, aby bol prístupný najširšej verejnosti, prišlo až o 4 mesiace neskôr?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, rezort životného prostredia sa napriek dobrým výsledkom Slovenska v triedení a recyklácii všetkých prúdov odpadov vyjadruje často kriticky smerom k súkromným spoločnostiam, organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečujú financovanie triedeného zberu odpadov. Uviedli ste, že existujú chýry, že míňajú peniaze na luxusné dovolenky manažmentov, tiež chcete zaviesť osobitné účty, aby podľa vás občania videli, či tie peniaze neprepíjajú. Ministerstvo však má podľa zákona o odpadoch nominovať svojich zástupcov do kontrolných orgánov organizácií zodpovednosti výrobcov aj koordinačných centier. Za prvých 14 mesiacov pôsobenia nového vedenia ministerstva tak rezort nevyužil možnosť a povinnosť aj tejto kontroly činnosti dotknutých subjektov. Prečo?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, ministerstvo životného prostredia podpísalo so Zväzom výrobcov cementu SR memorandum o spolupráci, vďaka ktorému odpad z Ružínskej priehrady, ale aj iných vodných tokov či prírody neskončí na skládke, ale sa zhodnotí v cementárni. Pán minister, aké je presné znenie memoranda a k čomu zaväzuje?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, už od roku 2013 nebola publikovaná súhrnná Správa o vodnom hospodárstve v SR, ktorú každoročne pripravoval Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pravidelné výročné správy o životnom prostredí v SR neinformujú o vodnom hospodárstve v predchádzajúcom rozsahu samostatných správ. Slovensku tak chýba pravidelný komplexný dokument. Pán minister, aké sú plány súčasného vedenia ministerstva v zlepšení informovanosti o vodnom hospodárstve v SR?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, aká je pozícia ministerstva v otázke regulácie populácie medveďa hnedého v SR, ktorá podľa dostupných poľovníckych evidencií, ako aj Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku každoročne rastie: Bude ministerstvo vyvíjať iniciatívu k regulácii tohto stavu? Prosím o zdôvodnenie stanoviska.
zodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, na Slovensku už od roku 2013 nebola publikovaná súhrnná Správa o vodnom hospodárstve v SR, ktorú každoročne pripravoval Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pravidelné výročné správy o životnom prostredí v SR neinformujú o vodnom hospodárstve v predchádzajúcom rozsahu samostatných správ. Slovensku tak chýba pravidelný komplexný dokument. Pán minister, aké sú plány súčasného vedenia ministerstva v zlepšení informovanosti o vodnom hospodárstve v SR?
zodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, vo veci sanácie environmentálnych záťaží existujú dôvodné riziká, že desiatky miliónov eur, ktoré doposiaľ nie sú zazmluvnené z operačného programu Kvalita životného prostredia a ktoré by mali byť vyčerpané do konca roka 2023, nebudú vyčerpané. Aké nové projekty pripravilo súčasné vedenia ministerstva pre oblasť riešenia problematiky environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP vo vzťahu k nevyčerpanej alokácii určenej pre environmentálne záťaže?
zodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, ministerstvo životného prostredia podpísalo so Zväzom výrobcov cementu SR memorandum o spolupráci, vďaka ktorému odpad z Ružínskej priehrady, ale aj iných vodných tokov či prírody neskončí na skládke, ale sa zhodnotí v cementárni. Pán minister, čo je presným obsahom memoranda a k čomu zaväzuje?
nezodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, aká je pozícia ministerstva v otázke regulácie populácie medveďa hnedého v SR, ktorá podľa dostupných poľovníckych evidencií, ako aj Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku každoročne rastie? Bude ministerstvo vyvíjať iniciatívu k regulácii tohto stavu? Prosím o zdôvodnenie stanoviska.
zodpovedaná 20. 10. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajZačiatkom tohto roku zadalo ministerstvo životného prostredia vypracovanie štúdie "Zhodnotenie vhodnosti rôznych úprav zberných nádob a rôzneho spôsobu ukladania triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu", na základe ktorej prisľúbilo ministerstvo posúdiť rozsiahle výhrady dotknutých subjektov voči ustanoveniam vyhlášky č. 348/2020 Z. z. prílohe č. 10b. Tú kritizovali najmä samosprávy, zvozové spoločnosti aj spracovatelia z toho dôvodu, že až po skončení pripomienkového konania pre nich ministerstvo určilo striktné požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Mnohé už rozbehnuté projekty na zber bioodpadov tak boli znevýhodnené. Aké boli výsledky tejto štúdie? Zmení na základe jej výsledkov ministerstvo dotyčné ustanovenie vyhlášky?
zodpovedaná 20. 10. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPodľa zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v jeho súčasnom znení majú od 1. januára 2021 výrobcovia, teda zväčša podnikatelia, vykonávať evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť pre výrobcov elektronicky prostredníctvom informačného systému. Ministerstvo životného prostredia navrhuje v novele tohto zákona - tlač 641 - presunúť túto povinnosť na 1. januára 2023. Ako je ministerstvo životného prostredia pripravené na situáciu, že tlač 641 nebude do konca roka schválená a teda uvedený odklad povinnosti nenadobudne účinnosť? Informačný systém ISOH totiž naďalej nie je spustený do prevádzky:
zodpovedaná 20. 10. 2021Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajSpustenie informačného systému odpadového hospodárstva mešká už niekoľko rokov oproti pôvodne zazmluvnených termínov dodania služby. Jeho zavedením by sa nielen výrazne znížila administratívna záťaž pre desaťtisíce podnikateľov, ale aj zásadne spresnili informácie o materiálovom toku odpadov a znížili riziká nelegálneho nakladania s odpadmi. Kedy bude tento systém definitívne spustený?
zodpovedaná 2. 2. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, aký je stav realizácie a spúšťania Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a kedy Ministerstvo životného prostredia SR predpokladá jeho spustenie v plnom rozsahu?
zodpovedaná 2. 2. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister obrany SR Jaroslav NaďPán minister, zástupcovia Českej republiky a Ukrajiny podpísali podľa medializovaných informácií zmluvu o dare delostreleckej munície, taktiež uzatvorili dohodu, ktorá umožní v Česku liečiť zranených ukrajinských vojakov. Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu. Aj ďalšie členské štáty NATO ponúkajú aj poskytujú podobné formy pomoci Ukrajine. Akú formu podpory Ukrajine pripravuje Slovenská republika?
nezodpovedaná 27. 4. 2022Radovan Kazdaminister financií SR Igor MatovičPán minister, vláda predstavila svoj protiinflačný balíček pomoci, v rámci ktorého navrhuje zvýšiť prídavok na dieťa jednorazovo aj trvalo. Uvažujete o vytvorení nástroja, ktorým by občania mohli tento zvýšený prídavok odmietnuť a znížiť tým potrebu zvyšovania daní alebo odľahčiť rozpočet verejných financií? Ak áno, akým mechanizmom? Ak nie, prečo?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajMinisterstvo od júna 2022 navýšilo štandardy zberu pre papier v rámci triedeného zberu odpadu. Na základe akých dát ministerstvo takto rozhodlo?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajKedy MŽP SR plánuje predložiť na pripomienkovanie reformu EIA? Z akých dôvodov došlo k jej opätovnému omeškaniu?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajDo plnohodnotného spustenia Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), s ktorým počíta zákon o odpadoch k 1. 1. 2023, zostávajú tri mesiace. Kedy a akou formou MŽP SR poskytne účastníkom trhu a štátnej správe metodiku k jeho fungovaniu, ktorú stále nemajú?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajEnergetické zhodnocovanie odpadov je v hierarchii odpadového hospodárstva vyššie ako zneškodňovanie skládkovaním. Prečo MŽP SR povoľuje rozširovanie skládok a zároveň blokuje budovanie kapacít na energetické využívanie odpadu?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajMŽP pred rokom avizovalo, že plánuje vydať vyhlášku, ktorá určí pravidlá pre kompostárne. V akom štádiu sa nachádza príprava vyhlášky? Prečo doteraz nebola vydaná?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajVyužívanie prostriedkov Environmentálneho fondu sa má podľa zákona určovať dohodou ministerstvom životného prostredia a ministerstvom financií. Aké kroky MŽP SR podniká, aby sa využívanie financií alokovaných vo fonde konečne zvýšilo?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPočíta MŽP so spustením plnohodnotnej mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu od budúceho roka, hoci potrebné kapacity nie sú vybudované? Ako chce MŽP riešiť deficit kapacít, ktoré sa nestihnú vybudovať?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajPodľa nedávno medializovaných informácií sa proces EIA pre projekt výstavby zariadenia na energetické využitie odpadov v Šali ťahá už viac ako tisíc dní. Aké kroky podniká ministerstvo, aby sa takéto neúnosné zdržiavanie nedialo?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajMinisterstvo v júli 2022 avizovalo, že správy národných parkov čoskoro zvýšia ponuku palivového dreva pre domácnosti. Kedy sa tak stane?
zodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajMnohé mestá poukazujú na to, že v ich blízkosti chýbajú koncové zariadenia na zhodnotenie odpadu, ako aj skládky na uloženie odpadu. Odpad musia prevážať na veľké vzdialenosti a uhlíková stopa enormne narastá. Aké riešenie vidí v tejto oblasti MŽP, keď Slovensku hrozí, že o niekoľko rokov nebude mať dostatočnú infraštruktúru na zhodnocovanie aj zneškodňovanie odpadov?
nezodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajÚlohou MŽP SR uloženou v aktuálnom Programe odpadového hospodárstva bolo spracovať analýzu voľne pohodeného odpadu (tzv. litteringu) do konca roka 2021. Nestalo sa tak. Kedy ministerstvo túto úlohu splní a zverejní analýzu?
nezodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajMinisterstvo v roku 2020 zaviedlo cenovú reguláciu triedeného zberu ako prechodné opatrenie pred zavedením ekomodulácie. Niektoré štáty Európskej únie, napríklad Holandsko, ekomoduláciu už implementovali. Protimonopolný úrad SR upozorňuje, že Európska komisia v tejto oblasti poskytne len nezáväzné odporúčanie. Kedy ministerstvo počíta so zavedením ekomodulácie a odstráni škodlivú cenovú reguláciu, ktorú rezort zaviedol?
nezodpovedaná 21. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajV akom štádiu je pripravovaná reforma SIŽP, ktorá by po novom mala mať aj vlastnú vyšetrovaciu zložku? Plánuje MŽP túto reformu zrealizovať aj napriek tomu, že s návrhom nesúhlasí rezort vnútra?
nezodpovedaná 28. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajMinisterstvo v roku 2020 zaviedlo cenovú reguláciu triedeného zberu ako prechodné opatrenie pred zavedením ekomodulácie. Niektoré štáty Európskej únie, napríklad Holandsko, ekomoduláciu už implementovali. Protimonopolný úrad SR upozorňuje, že Európska komisia v tejto oblasti poskytne len nezáväzné odporúčanie. Kedy ministerstvo počíta so zavedením ekomodulácie a odstráni škodlivú cenovú reguláciu, ktorú rezort zaviedol?
nezodpovedaná 28. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajV akom štádiu je pripravovaná reforma SIŽP, ktorá by po novom mala mať aj vlastnú vyšetrovaciu zložku? Plánuje ministerstvo túto reformu zrealizovať aj napriek tomu, že s návrhom nesúhlasí rezort vnútra?
nezodpovedaná 28. 9. 2022Radovan Kazdapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajÚlohou ministerstva uloženou v aktuálnom Programe odpadového hospodárstva bolo spracovať analýzu voľne pohodeného odpadu (tzv. litteringu) do konca roka 2021. Nestalo sa tak. Kedy ministerstvo túto úlohu splní a zverejní analýzu?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.