Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 12. 5. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, ministerstvo životného prostredia zverejnilo Správu o stave životného prostredia za rok 2019 na svojom webe až v polovici apríla 2021, teda štyri mesiace po zákonom určenom najneskoršom termíne. Ministerstvo tvrdí, že Správa síce bola pripravená k určenému dátumu 15. decembra 2020, ale jej publikovanie v stanovenom termíne znemožnili problémy súvisiace so zvládaním pandémie COVID-19. Pán minister, aké okolnosti súvisiace so zvládaním pandémie COVID-19 viedli k tomu, že hoci Správa bola podľa envirorezortu pripravená k 15. decembru, tak k jej jednoduchému publikovaniu na webe, aby bol prístupný najširšej verejnosti, prišlo až o 4 mesiace neskôr?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, rezort životného prostredia sa napriek dobrým výsledkom Slovenska v triedení a recyklácii všetkých prúdov odpadov vyjadruje často kriticky smerom k súkromným spoločnostiam, organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečujú financovanie triedeného zberu odpadov. Uviedli ste, že existujú chýry, že míňajú peniaze na luxusné dovolenky manažmentov, tiež chcete zaviesť osobitné účty, aby podľa vás občania videli, či tie peniaze neprepíjajú. Ministerstvo však má podľa zákona o odpadoch nominovať svojich zástupcov do kontrolných orgánov organizácií zodpovednosti výrobcov aj koordinačných centier. Za prvých 14 mesiacov pôsobenia nového vedenia ministerstva tak rezort nevyužil možnosť a povinnosť aj tejto kontroly činnosti dotknutých subjektov. Prečo?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, ministerstvo životného prostredia podpísalo so Zväzom výrobcov cementu SR memorandum o spolupráci, vďaka ktorému odpad z Ružínskej priehrady, ale aj iných vodných tokov či prírody neskončí na skládke, ale sa zhodnotí v cementárni. Pán minister, aké je presné znenie memoranda a k čomu zaväzuje?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, už od roku 2013 nebola publikovaná súhrnná Správa o vodnom hospodárstve v SR, ktorú každoročne pripravoval Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pravidelné výročné správy o životnom prostredí v SR neinformujú o vodnom hospodárstve v predchádzajúcom rozsahu samostatných správ. Slovensku tak chýba pravidelný komplexný dokument. Pán minister, aké sú plány súčasného vedenia ministerstva v zlepšení informovanosti o vodnom hospodárstve v SR?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, aká je pozícia ministerstva v otázke regulácie populácie medveďa hnedého v SR, ktorá podľa dostupných poľovníckych evidencií, ako aj Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku každoročne rastie: Bude ministerstvo vyvíjať iniciatívu k regulácii tohto stavu? Prosím o zdôvodnenie stanoviska.
zodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, na Slovensku už od roku 2013 nebola publikovaná súhrnná Správa o vodnom hospodárstve v SR, ktorú každoročne pripravoval Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pravidelné výročné správy o životnom prostredí v SR neinformujú o vodnom hospodárstve v predchádzajúcom rozsahu samostatných správ. Slovensku tak chýba pravidelný komplexný dokument. Pán minister, aké sú plány súčasného vedenia ministerstva v zlepšení informovanosti o vodnom hospodárstve v SR?
zodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, vo veci sanácie environmentálnych záťaží existujú dôvodné riziká, že desiatky miliónov eur, ktoré doposiaľ nie sú zazmluvnené z operačného programu Kvalita životného prostredia a ktoré by mali byť vyčerpané do konca roka 2023, nebudú vyčerpané. Aké nové projekty pripravilo súčasné vedenia ministerstva pre oblasť riešenia problematiky environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP vo vzťahu k nevyčerpanej alokácii určenej pre environmentálne záťaže?
zodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, ministerstvo životného prostredia podpísalo so Zväzom výrobcov cementu SR memorandum o spolupráci, vďaka ktorému odpad z Ružínskej priehrady, ale aj iných vodných tokov či prírody neskončí na skládke, ale sa zhodnotí v cementárni. Pán minister, čo je presným obsahom memoranda a k čomu zaväzuje?
nezodpovedaná 30. 6. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, aká je pozícia ministerstva v otázke regulácie populácie medveďa hnedého v SR, ktorá podľa dostupných poľovníckych evidencií, ako aj Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku každoročne rastie? Bude ministerstvo vyvíjať iniciatívu k regulácii tohto stavu? Prosím o zdôvodnenie stanoviska.
zodpovedaná 20. 10. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajZačiatkom tohto roku zadalo ministerstvo životného prostredia vypracovanie štúdie "Zhodnotenie vhodnosti rôznych úprav zberných nádob a rôzneho spôsobu ukladania triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu", na základe ktorej prisľúbilo ministerstvo posúdiť rozsiahle výhrady dotknutých subjektov voči ustanoveniam vyhlášky č. 348/2020 Z. z. prílohe č. 10b. Tú kritizovali najmä samosprávy, zvozové spoločnosti aj spracovatelia z toho dôvodu, že až po skončení pripomienkového konania pre nich ministerstvo určilo striktné požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Mnohé už rozbehnuté projekty na zber bioodpadov tak boli znevýhodnené. Aké boli výsledky tejto štúdie? Zmení na základe jej výsledkov ministerstvo dotyčné ustanovenie vyhlášky?
zodpovedaná 20. 10. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajPodľa zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v jeho súčasnom znení majú od 1. januára 2021 výrobcovia, teda zväčša podnikatelia, vykonávať evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť pre výrobcov elektronicky prostredníctvom informačného systému. Ministerstvo životného prostredia navrhuje v novele tohto zákona - tlač 641 - presunúť túto povinnosť na 1. januára 2023. Ako je ministerstvo životného prostredia pripravené na situáciu, že tlač 641 nebude do konca roka schválená a teda uvedený odklad povinnosti nenadobudne účinnosť? Informačný systém ISOH totiž naďalej nie je spustený do prevádzky:
zodpovedaná 20. 10. 2021Radovan Kazdaminister životného prostredia SR Ján BudajSpustenie informačného systému odpadového hospodárstva mešká už niekoľko rokov oproti pôvodne zazmluvnených termínov dodania služby. Jeho zavedením by sa nielen výrazne znížila administratívna záťaž pre desaťtisíce podnikateľov, ale aj zásadne spresnili informácie o materiálovom toku odpadov a znížili riziká nelegálneho nakladania s odpadmi. Kedy bude tento systém definitívne spustený?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.