Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 2. 12. 2020Jarmila Halgašováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýAké opatrenia prijme alebo už prijala Pôdohospodárska platobná agentúra a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na vyvodenie zodpovednosti za nezákonné konanie zamestnancov, ktorí konali na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rozpore so zákonom?
zodpovedaná 2. 12. 2020Jarmila Halgašováministerka kultúry SR Natália MilanováAké sú povinnosti stavebného úradu, keď pri prenesenom výkone štátnej správy zistí zásadný rozpor. Ak záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu k požiadavke o vydanie územného rozhodnutia je v zásadnom rozpore s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky?
zodpovedaná 2. 12. 2020Jarmila Halgašováministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak príslušný krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko zámeru výstavby v ochrannom pásme nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, ktoré je v rozpore s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vzťahujúcim sa k tomuto ochrannému pásmu?
zodpovedaná 2. 12. 2020Jarmila Halgašováministerka kultúry SR Natália MilanováPodľa § 5 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. pamiatková inšpekcia pri svojej práci spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Aké sú výsledky tejto spolupráce v období rokov 2015 - 2020?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Jarmila Halgašováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýAk súd rozhodne o nezákonnosti takýchto rozhodnutí, čo sa v ostatnom čase vo viacerých prípadoch stalo, v akom časovom horizonte je Pôdohospodárska platobná agentúra schopná vydať nové rozhodnutie v súlade s rozhodnutím súdu?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Jarmila Halgašováministerka kultúry SR Natália MilanováMinisterstvo je podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. ústredným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu a vykonáva ústredný štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu svojou pamiatkovou inšpekciou. Aké sú výsledky tohto dohľadu za roky 2015 - 2020?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Jarmila Halgašováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýRozhodnutia ministerstva, v prvom stupni rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorými tieto orgány neposkytli žiadateľovi požadovanú finančnú podporu, sú preskúmateľné súdom?
zodpovedaná 12. 5. 2021Jarmila Halgašováminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, ako pristúpi ministerstvo životného prostredia k odstráneniu nesúladu novely zákona o odpadoch a vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorou zaviedlo reguláciu nákladov na triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím podľa viacerých názorov môže byť táto úprava v rozpore s európskou smernicou o odpade, Ústavou Slovenskej republiky, ako aj samotným zákonom o odpadoch? Predloží ministerstvo životného prostredia do legislatívneho procesu novelu zákona o odpadoch a následne vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ak áno, v akom časovom horizonte?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Jarmila Halgašováminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, aké kroky podniklo ministerstvo životného prostredia na vyriešenie situácie, že napriek trom porušeniam zákona o odpadoch v roku 2018 (oneskorené uhrádzanie faktúr za triedený zber a recykláciu odpadov, neplnenie propagačných a vzdelávacích aktivít, neplnenie cieľov a záväzných limitov recyklácie za zastúpených výrobcov), pričom spoločnosti Recyklogroup získala obratom od ministerstva novú autorizáciu a vo svojej činnosti pokračovala od 1. 1. 2019, avšak podľa aktuálnych informácií za obdobie 1. 7. 2019 až 30. 6. 2020 opätovne nesplnila stanovené ciele zberu, čím sa len potvrdilo opakované a sústavné porušovanie odpadovej legislatívy? Bude spoločnosti Recyklogroup definitívne odobratá autorizácia?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.