Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, na ministerstve vnútra sa 30. júla 2020 uskutočnilo stretnutie šéfov rezortov vnútra, životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Počiatočné finančné náklady na riešenie situácie odhaduje podľa mediálnych vyjadrení rezort vnútra na zhruba 500-tisíc eur, neskôr v rámci likvidácie nebezpečného odpadu a ďalších nevyhnutných krokov by malo ísť predbežne o sumu 5 mil. eur. Na čo konkrétnejšie sa majú použiť uvedené finančné sumy a v akom časovom horizonte?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1. V súvislosti s predmetnou výzvou sa chcem informovať, aký je aktuálny stav plnenia predmetnej výzvy, ako prebieha hodnotiaci proces, koľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo schválených a v akej celkovej alokácii. Zároveň, aká je zostatková alokácia na predmetné opatrenie, prípadne, či sa ešte plánuje vyhlásenie ďalšieho kola predmetnej výzvy, a zároveň kedy žiadatelia budú informovaní o stave ich žiadostí?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, rada vlády pre prevenciu kriminality pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v predchádzajúcich rokoch vyhlasovalo výzvy, na ktoré sa podávali žiadosti okresným úradom v sídlach krajov, ktoré sú v súlade s prioritami Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 - 2020 podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Týmto sa chcem informovať, či sa aj tento rok plánuje vyhlásenie výzvy. Ak áno, tak v akej celkovej alokácii a kedy je predpokladaný termín jej vyhlásenia.
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedaníčka, dňa 19. mája 2020 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (kód výzvy 6407/2020/OSMRR). V súvislosti s predmetnou výzvou sa chcem informovať, aký je aktuálny stav plnenia predmetnej výzvy, aké sú hodnotiace kritériá, v akom stave sú projekty, koľko projektov bolo schválených, koľko projektov zamietnutých a aká alokácia bola rozdelená? V prípade, ak predmetná výzva nebola vyhodnotená, chcem sa informovať, aký je predpokladaný termín, že bude vyhodnotená?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v decembri 2019 vyhlásilo výzvu na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2. V súvislosti s predmetnou výzvou sa chcem informovať, aký je aktuálny stav plnenia predmetnej výzvy, ako prebieha hodnotiaci proces, koľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo schválených a v akej celkovej alokácii. Zároveň, aká je zostatková alokácia na predmetné opatrenie, prípadne, či sa ešte plánuje vyhlásenie ďalšieho kola predmetnej výzvy?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, na ministerstve vnútra sa 30. júla 2020 uskutočnilo stretnutie šéfov rezortov vnútra, životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Cieľom stretnutia ministrov bolo oboznámiť dotknuté rezorty a ich predstaviteľov s vývojom envirozáťaže Chemka Strážske od vzniku až po kroky, ktoré ministerstvo vnútra vykonalo po vyhlásení mimoriadnej situácie. Na stretnutí ste predostreli ponuku odborných kapacít ministerstva životného prostredia, pričom vo fáze odbornej prípravy sa ministerstvo životného prostredia zhostilo koordinácie expertného tímu, ktorý ste plánovali ako minister zvolať do 14 dní na pôde ministerstva životného prostredia. Aké sú závery rokovania predmetného expertného tímu a v akých časových intervaloch sa bude uvedený tím zvolávať?
zodpovedaná 25. 11. 2020Miloš Svrčekministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, tento týždeň ste predstavili verejnosti novú súdnu mapu, ktorej cieľom má byť špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Zásadným sa javí nová mapa všeobecných a správnych súdov. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, akým spôsobom máte v pláne riešiť personálne a materiálne kapacity zrušených okresných a krajských súdov, ktoré máte v pláne zrušiť?
zodpovedaná 25. 11. 2020Miloš Svrčekministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVláda SR v rámci svojho Programového vyhlásenia uviedla, že by v súčinnosti s Národnou radou zvážila zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom budú posudzované vybrané trestné činy týkajúce sa sféry poškodeného podľa vzoru nemeckej právnej úpravy. Vykonal rezort v súvislosti s uvedeným inštitútom nejaké kroky?
zodpovedaná 25. 11. 2020Miloš Svrčekministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, rekodifikácia súkromného práva nadväzuje na legislatívny zámer rekodifikácie občianskeho práva schválený vládou SR uznesením č. 13 zo 14. 1. 2009. V tejto súvislosti sa chcem informovať, aký je plán súčasného rezortu spravodlivosti v rámci prípravy nového Občianskeho zákonníka a návrh novej zákonnej úpravy práva obchodných spoločností?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, aký je stav projektov pozemkových úprav v súčasnosti? Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na uvedené projekty a v koľkých katastrálnych územiach? Realizujú sa aj jednoduché pozemkové úpravy? V akom množstve a kde?
zodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Marek KrajčíVážený pán minister, momentálne máme jednu z najvyšších kriviek úmrtnosti pacientov chorých na COVID-19. Na verejnosti stále intenzívnejšie rezonuje možnosť liečby COVID-u farmaceutickými prostriedkami, t. j. liekmi ako napríklad IVERMECTIN. Podľa mojich informácií k dnešnému dňu nie je zaregistrovaný tento liek IVERMECTIN na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Chcel by som sa informovať, či bolo vydané "povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku", a to konkrétne IVERMECTIN tablets IV-Bect 6tbl 100x6 mg, a to len na 5 000 ks balenia a len do 26. 7. 2021. V tejto súvislosti by ma ja zaujímalo, v ktorých zariadeniach a komu bude tento liek dostupný? Je to konečné číslo povoleného počtu kusov? Ktorý lekár môže tento liek predpísať a v akom zariadení?
zodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingVážený pán minister, momentálne máme otvorené len niektoré materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Tento týždeň vás viacero mimovládnych organizácií vyzvalo, aby bola prezenčná výučba na základných a stredných školách chránená podobne ako nemocnice či kritická infraštruktúra. Prísne opatrenia musia podľa nich slúžiť na to, aby sa pomohlo zdravotníctvu a deti mohli chodiť do školy. Zároveň je podľa nich nevyhnutné, aby spôsob otvárania škôl neprehlboval diskrimináciu. Uvažovali sta aj nad predmetnou možnosťou?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingVážený pán minister, od 11. januára 2021 školy fungujú dištančným spôsobom výučby. V súvislosti s uvedeným by som sa chcel opýtať, či má rezort školstva pripravený plán, akým spôsobom by chcelo postupne otvárať školy a na základe akého kľúča. Otváranie škôl by mohlo prebiehať aj postupne, najprv v predškolských zariadeniach a na prvom stupni základných škôl, potom na ich druhom stupni, následne na stredných školách, prednostne v maturitných ročníkoch. Sú tu rôzne možnosti delenia tried, kombinácia prezenčného a dištančného vzdelávania. Uvažovali ste aj nad predmetnou možnosťou?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Marek KrajčíVážený pán minister, ruská vakcína Sputnik V má 91,6-percentnú účinnosť pri zabránení symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19. Vyplýva to z predbežných výsledkov štúdie zverejnených v lekárskom časopise The Lancet. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, či v súčasnej dobe komunikuje štát s ruskou stranou o uzavretí dohody o zabezpečení dodávok a distribúcie tejto vakcíny na Slovensko. Ak nie, či a zároveň, akým spôsobom chcete zabezpečiť zaobstaranie uvedenej vakcíny na Slovensku? V akej dobe očakávate, že by sa mohla daná vakcína aplikovať našim občanom?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, ak chce cudzinec získať občianstvo SR, potrebuje v zmysle zákona o občianstve SR doložiť aj odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Z praxe nastáva problém, kedy krajiny tzv. tretieho sveta, kam teraz už spadá aj Spojené kráľovstvo, takýto opis nevydávajú občanom, ktorí sa nachádzajú už v SR a požiadajú o občianstvo SR. Bez zabezpečenia tohto výpisu im občianstvo SR nie je udelené, hoci ich manžel a deti slovenské občianstvo majú. Čo robiť v tomto prípade?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán minister, v súvislosti s pandémiu COVID-19 stále zo strany odbornej, ako aj laickej verejnosti rezonujú otázky možnosti liečby COVID-19 farmaceutickými prostriedkami, , t. j. liekmi ako Ivermectin, Ivermex, Ermetin, Fabiflu a pod. Chcem sa opýtať, ako plánuje vláda SR v najbližšom čase zabezpečiť lieky pre občanov SR, ktoré som spomínal. Má vláda SR pripravenú koncepciu v uvedenej oblasti?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán minister, kúpeľná liečba pre postcovidových pacientov stále nie je v aplikácii. V indikačnom zozname momentálne diagnóza, na ktorú by sa kúpeľná liečba indikovala neexistuje. Dokonca v súčasnej dobe nie sú ešte urobené ani kritériá, komu by ju lekár mohol predpísať. Kúpele pre to čakajú s voľnými kapacitami na pacientov, ktorým by mohli pomáhať. Ako mienite riešiť daní nelichotivú situáciu?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.