Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Edita Angyalová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 14. 12. 2005 
Zadávateľ Edita Angyalová 
Otázka Mohli by ste Národnej rade priblížiť vzdelanostnú štruktúru učiteľov náboženstva a etiky, ako aj mieru zabezpečenia učebnicami a učebnými pomôckami pre oba predmety na základných školách na Slovensku po roku od zavedenia tejto výučby? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Dátum odpovede 15. 12. 2005 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, od školského roku 2004/2005 pokynom z 20. mája roku 2004 je podrobnejšie ustanovenie pre organizačné zabezpečenie súvisiace so zavedením alternácie voliteľných predmetov, predmetu náboženská výchova a etická výchova od 1. 9. 2004. Čo sa týka štruktúry vzdelanostnej učiteľov, náboženskú výchovu a etickú výchovu vyučuje kvalifikovaný pedagogický zamestnanec, priamo je to ustanovenie zákona 552 o výkone práce vo verejnom záujme a podľa vyhlášky 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. V zmysle § 5 ods. 2 písm. e) zákona 596 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy vždy zodpovedá riaditeľ školy. Učebnice, čo sa týka predmetu náboženská výchova, zabezpečuje ministerstvo školstva podľa požiadaviek jednotlivých registrovaných cirkví, ktoré uplatňujú vyučovanie náboženstva. Pre predmet etická výchova, ktorý sa súčasne učí v prvom a druhom ročníku, sú vydané jednak metodické príručky pre učiteľov vyučujúcich tento predmet a tak isto vydané pracovné listy etickej výchovy pre žiakov prvého ročníka základnej školy. 
Doplňujúca otázka Pán minister, pravdepodobne ste dostali aj druhú moju otázku, ktorá asi nedôjde na poradie, ak nebudú tie ostatné odpovede krátke. A zrejme ste si tým pádom aj všimli ten rozsah vecí, ktoré som otvorila v tých otázkach. Dôvodom je to, že sa na mňa obrátili rôzni učitelia, ktorí majú pochybnosti o tom, že úroveň výučby a úroveň zabezpečenia výchovného procesu, čo sa týka náboženskej výchovy a čo sa týka etickej výchovy, nie je rovnocenná. Hovorili o tom naozaj, že im prekáža, že nie je možné, aby vykonal napríklad hospitáciu na hodine náboženskej výchovy riaditeľ. Hovorili o tom, že má k dispozícii, áno, metodické príručky a majú pracovné listy, len po prvé, že si ich musia tie deti kúpiť a po druhé, že nemajú k dispozícii učebnice takého rozsahu a takej kvality, ako to je pri náboženskej výchove. Ja rešpektujem, že sme ako Slovenská republika prevzali tie záväzky, ktoré sme prevzali tým, že sme podpísali medzinárodnú zmluvu a nemienim tu v tejto chvíli nijakým spôsobom spochybňovať, ale isté je, že je pre mňa neakceptovateľné, ak už existuje alternácia etika a náboženská výchova, aby zabezpečenie učebnými pomôckami a učebnicami vôbec bolo jednoducho rozdielne. Rozmýšľala som o tom, akým spôsobom túto tému otvoriť a to bol dôvod, prečo som vám položila otázku. Musím povedať, že vaša odpoveď bola odborne krátka a preto zvážim, že na vašu osobu podám interpeláciu, lebo tam sa pravdepodobne budem môcť tej témy dotknúť viac. 
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, som rád, že aspoň v tomto vašom ústnom vystúpení ste sa trochu opravili, pretože v samotnej otázke ste splietli pojmy. Musím povedať, aj keď to nerád hovorím, my nemáme žiadnu výučbu etiky. My vyučujeme etickú výchovu a náboženskú výchovu na prvom stupni základných škôl a ten rozdiel je v tom, že etika je vedná disciplína tak ako genetika, matematika a podobne. A etická výchova je výchova k istým hodnotám. Je to, keby som to zjednodušil, výchova k prosociálnemu správaniu sa. To znamená, aby sme naozaj mali tu normálne slušnú fungujúcu spoločnosť a z tohto pohľadu je dôležité rozdeliť, k čomu smeruje tento predmet etická výchova. Smeruje k tomu, aby sme naučili naozaj deti istým hodnotám, istému správaniu sa spoločenskému a istému konaniu. A viete, tie otázky, totižto sa stáva to, čo v celej spoločnosti registrujem, že pedagógovia, ktorí majú náplň svojej práce aj druhú funkciu, nielen tú, ktorú väčšina vníma, že by škola mala funkciu kognitívnu, že má vzdelávať a odovzdávať vedomosti, ale škola má aj vychovávať a tým pedagógovia, ktorí majú etickú výchovu, náboženskú výchovu, hudobnú výchovu a telesnú výchovu a podobne, sa dostávajú v spoločnosti do istého podcenenia. A to, myslím, že aj vyjadrovalo ten názov, tá etika v tej vašej otázke. Ja som presvedčený, že takým spôsobom, ako sa vedie etická výchova, ako sa robí s tými pracovnými listami, kde deti sa tam naozaj trénujú a učia, že to je v poriadku a že nie je dobré, aby sme sa snažili zmeniť tento výchovný predmet na predmet, kde budeme nalievať vedomosti do hláv a stratí sa pôvodné poslanie samotného predmetu. V druhej otázke chcem dodržať jednoducho to, čo je protokol, čiže predpokladám, že dôjde k odpovedi a odpoviem vám, pani poslankyňa. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.