Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 12. 2004 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Pán minister, prečo pracovníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí vykonávajú rovnakú prácu z pohľadu pracovnej náplne sú zaradení vo verejnej službe, ale i v štátnej službe? 
Adresát minister vnútra SR Vladimír Palko 
Dátum odpovede 2. 12. 2004 
Zodpovedal minister vnútra SR Vladimír Palko 
Odpoveď Vážený pán poslanec, štátna služba príslušníkov Hasičského a záchranného zboru je definovaná v § 12 zákona č. 315 ako plnenie úloh Zboru príslušníkov. Tie sú taxatívne vymedzené v § 3 zákona o Hasičskom a záchrannom zbore. Zbor napríklad plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, poskytovaním pomoci a vykonávaním záchranárskych prác pri haváriách, živelných pohromách, poskytuje pomoc v prípadoch ohrozenia zdravia a života osôb a majetku právnických a fyzických osôb, ako aj životného prostredia. Plní úlohy na úseku materiálneho a technického vybavenia, priamo súvisiaceho so zásahovou činnosťou, a rad ďalších činností v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy hasičov, vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi. Všetky činnosti na zabezpečenie úloh Hasičského a záchranného zboru sú obsiahnuté v Katalógu činností v Hasičskom a záchrannom zbore, vydanom vyhláškou ministerstva vnútra č. 123. Podľa náročnosti sú tieto činnosti zaradené do funkcií a jednej z deviatich platových tried, ktoré tvoria základ odmeňovania príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v štátnej službe. Tak isto ako v každom štátnom orgáne alebo organizácii musí i Hasičský a záchranný zbor plniť úlohy, ktoré sú spojené s chodom samotného zboru ako organizačnej zložky - účtovníctvo, likvidácia platov, správa majetku, administratívne práce. Tieto činnosti sú obsiahnuté v nariadení vlády č. 111/2002, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a pracovnoprávne vzťahy týchto zamestnancov upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Rozdelenie činností vykonávaných v Hasičskom a záchrannom zbore vychádza teda z filozofie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri definovaní štátnej služby a služby vykonávanej vo verejnom záujme. Tieto úlohy, resp. činnosti, ktoré Hasičský a záchranný zbor vykonáva navonok voči spoločnosti, sú štátnou službou a príslušníci sú v štátnozamestnaneckom vzťahu podľa zákona č. 315, zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu podľa zákona č. 552 o výkone práce vo verejnom záujme. Duplicitné zaradenie niektorej z vykonávaných činností v oboch katalógoch nie je. Vzhľadom na nedostatočné personálne obsadenie sa však môžu vyskytnúť prípady, že niektorí príslušníci, ktorých podstatnou náplňou práce je plnenie úloh zboru, vykonávajú aj činnosti, ktoré síce spadajú pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme, ale nenapĺňajú plný pracovný úväzok. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, ďakujem za informáciu, ktorá súvisí s verejnou a štátnou službou v Hasičskom a záchrannom zbore. Plne súhlasím, to, čo ste prečítali, je v súlade so zákonom. Ale moja otázka je práve z toho pohľadu, že mám pred sebou pracovné náplne, ktoré obsahujú takmer totožné vykonávanie práce vo verejnej službe, ale i v štátnej službe. To reálne existuje. Iste uznáte, pán minister, že rozdiel medzi verejnou a štátnou službou nie je len vo vykonávaní práce, ale aj v ohodnotení práce a ďalších požitkov, ktoré sú s tým spojené, a oprávnene pre týchto ľudí, ktorí vykonávajú rovnakú prácu vo verejnej službe, ako tí, ktorí v štátnej službe, je sa spýtať, prečo by mali mať oni určitým spôsobom siahnuté, alebo mali menej peňazí a možno aj požitkov, keďže vykonávajú to isté. Samozrejme, myslím si, že vy nemôžete zodpovedať za zákon o štátnej službe a verejnej službe, lebo môj názor je taký, že tento zákon, tieto zákony sú jednoducho nedokonalé a, bohužiaľ, sa naťahujú ako guma z jednej strany na druhú tak, aby sa ako-tak prispôsobili a vy ste to v závere aj spomenuli, že predsa len môžu nastať prípady, keďže je nedostatočné obsadenie, tak jeden vo verejnej službe a v štátnej službe, ale oprávnene tí ľudia sú diskriminovaní a myslím si, že toto by nemalo nastať. Malo by byť jasne definované, o čo ide. A preto, pán minister, moja otázka doplňujúca je v tom, či ste ochotný preveriť tieto prípady, ktoré sú, a zároveň, či ste ochotný, keď zistíte, že takéto niečo existuje, pristúpiť k nejakej novele zákona. 
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, áno, som ochotný. Otvorili ste otázku, ktorá je legitímna a na tú otázku ale existuje viacero legitímnych odpovedí. Sú argumenty pre jedno riešenie, aj pre druhé riešenie. Odpoveď budeme musieť asi hľadať aj v širšom kontexte, ako chceme v budúcnosti chápať službu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Vy sám ste to naznačili v rozprave k bodu, ktorý sme dnes preberali, k novele zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, či nechceme náhodou riešiť vlastne štátnu službu hasičov nejakým spôsobom, tak, že ju zaradíme do jednotnej služby tej, ako je aj služba, štátna služba príslušníkov Policajného zboru. Čiže odpoveď na túto širšiu otázku dá v budúcnosti odpoveď aj na tieto špecifické otázky, ktoré ste položili. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.