Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 3. 2004 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vážený pán minister, v súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie opláštenia vašej ministerskej budovy. Odhadované náklady na rekonštrukciu sa blížia k 200 mil. Sk. Ako, pán minister, táto investícia zapadá do vašej sociálnej reformy, ktorá tvrdo dopadá najmä na slabšie sociálne skupiny obyvateľstva? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 11. 3. 2004 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, rekonštrukcia obvodového plášťa, požiarnych únikových ciest a komplexu budov nielen ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj ministerstva regionálneho rozvoja, je investičná akcia. S prípravou a rozhodnutím o nej sa začalo a uskutočnilo sa už v predchádzajúcom volebnom období za bývalého vedenia ministerstva. Potreba rekonštrukcie je vyvolaná zlým stavebnotechnickým stavom fasády, ktorá sa prejavuje hlavne extrémnou netesnosťou okien, zatekaním a ďalšími technickými nedostatkami, čo spôsobuje jednak nadmernú spotrebu tepelnej energie, znehodnocovanie budovy prostredníctvom zatekania dažďových vôd do interiéru a poškodzovanie vnútorných omietok. Ďalším dôvodom realizácie rekonštrukcie je skutočnosť, že budovy nevyhovujú súčasným požiadavkám a normám z hľadiska požiarnej bezpečnosti, nakoľko nie sú vytvorené podmienky na včasnú evakuáciu osôb z budov. Existujúce schodiská nie sú oddelené ako samostatné únikové cesty a nie je zabezpečené ich účinné odvetranie. V zmysle zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu je správca majetku štátu povinný nakladať s majetkom štátu podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, čo hrozí v prípade nerealizácie uvedenej investičnej akcie. Veľmi by sme boli radi, keby sme nemuseli vynaložiť prostriedky na túto rekonštrukciu, ale ako som už povedal, ešte v minulom období bolo rozhodnuté o nej, v minulom období prebehla už jedna verejná súťaž, ktorá bola zrušená, teraz prebieha druhá. Celkový odhadovaný náklad, ktorý je tu v tejto otázke uvedený, je rozložený do viacerých rokov alebo minimálne do dvoch rokov realizácie a ide o celý komplex budov, ktorý poznáte ako tri budovy, ktoré sa v danom priestore nachádzajú. Ani štát sa nemôže správať k majetku, ktorý vznikol z daní všetkých daňových poplatníkov, tak, že tento majetok sa znehodnotí. Pretože, prizeranie sa na jeho znehodnocovanie znamená následne väčšie náklady ako jeho priebežné udržiavanie v riadnom stave a rekonštruovanie skôr, ako vzniknú havarijné stavy. Tu je smutné, že ten havarijný stav už de facto nastal. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, úprimne poviem, že niektoré argumenty, ktoré ste povedali, sú akceptovateľné. Ale trošku ma mrzí to, že ste neprišli s takými argumentmi, ktoré by povedali, áno, ak je tu ťažký, zlý stavebnotechnický stav a možno aj porušovanie niektorých predpisov z hľadiska protipožiarnej ochrany, musíme to riešiť kvôli tomu, že ten nárast investičných prostriedkov bude väčší možno v budúcom období a predpokladal som, že predložíte kalkuláciu, ktorá jasne povie, že návratnosť, povedzme, týchto investícií bude do takého alebo onakého obdobia a vtedy by som mohol omnoho pozitívnejšie k vašej odpovedi pristupovať, lebo myslím si, že tam by som videl úprimnosť toho, čo hovoríte. Preto si myslím, že je možné jedine takým spôsobom... Takže chcem pokračovať v tom, že vtedy by som omnoho racionálnejšie k tomu pristupoval, ako som povedal. Preto, myslím si, že niektoré veci sa dajú riešiť, ak sú akútne a havarijné aj čiastočným riešením s menším vynaložením finančných prostriedkov a práve v období, keď je každá koruna v sociálnom systéme potrebná. Nebudem hovoriť o tom, ako ste preniesli platby 10 dní nemocenského na zamestnávateľov, kde sú dnes nútení zamestnanci, aby chodili, aj keď sú chorí, do zamestnania, a mnoho iných vecí, keď diskriminujeme tých, čo nie sú zamestnaní z objektívnych dôvodov a nedostávajú rodinné prídavky. A takto by som mohol pokračovať ďalej. 
Doplňujúca odpoveď Snažil som sa vo svojej odpovedi práve tieto argumenty uviesť, a aj to, čo na záver navrhujete, aby to bolo rozložené, je splnené. Tých 200 miliónov nebude vyčerpaných v tomto roku, to je odhadovaný náklad. A v tomto roku, myslím si, že nebude ani 50 miliónov vyčerpaných. Už mali byť vyčerpané z veľkej časti v minulom roku, len bola zrušená verejná súťaž. Beriem to ako vnútenú investičnú záležitosť, ktorú máme, ktorú som našiel na ministerstve a nijako zvlášť sa tým nezaoberám. No, samozrejme, je možné si sadnúť a pozrieť sa aj na tie sprievodné náklady, ktoré by znamenali nerealizovanie takejto investície. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.