Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Burian

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21. 1. 2004 
Zadávateľ Jozef Burian 
Otázka Prijatím pozmeňujúceho návrhu pri štátnom rozpočte na rok 2004 - použitie zdrojov z FNM vo výške 18,3 mld. Sk na oddlženie zdravotných zariadení sa nezvýši aj schodok verejných financií? 
Adresát minister financií SR Ivan Mikloš 
Dátum odpovede 22. 1. 2004 
Zodpovedal minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda, vážený pán poslanec Burian, prijatím pozmeňujúceho návrhu k § 1 návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2004 sa celkové príjmy štátneho rozpočtu znížili o sumu 18,4 mld. korún a zároveň sa zvýšil schodok štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe o sumu 18,4 mld. korún. Navrhovaným znením sa príjmy štátneho rozpočtu znížili o príjmy zo štátnych finančných aktív uvedené pôvodne v časti granty a transfery, iné granty a transfery, ktoré mali slúžiť na kompenzáciu jednorazového výpadku daňových príjmov. Výpadok daňových príjmov, ktoré sa týkajú roka 2004, ale reálne budú cash príjmom až v roku 2005, predstavujú podľa metodiky ESA 95 časový posun výberu daňových príjmov a nezvyšujú deficit verejných financií v roku 2004. V prípade zabezpečenia vyšších príjmov, či už z Fondu národného majetku, alebo iných zdrojov do štátnych finančných aktív tieto budú použité na úhradu záväzkov zdravotníckych zariadení z predchádzajúcich rokov, ktoré sú podľa metodiky ESA 95 úhradou záväzkov minulých rokov, t. j. sú časovým rozlíšením výdavkov, a to bez vplyvu na deficit verejných financií v metodike ESA 95. 
Doplňujúca otázka Pán podpredseda vlády, moja otázka znela, ak výdaj, aj keď časovo rozlíšený, ale podľa ESA 95 výdaj na oddlženie zdravotných zariadení vo výške 18,3 mld. korún musí byť započítaný do schodku verejných financií vzhľadom na to, že to je výdaj zo štátneho rozpočtu. Nie je možné, ale podľa môjho názoru nie je možné, aj podľa ESA 95, aby sa tento schodok alebo tieto výdavky, ktoré pôjdu na oddlženie zdravotných zariadení, aj keď pôjdu cez Fond národného majetku a cez spoločnosť Veriteľ, sú len okruhom verejných financií a tieto peniaze neboli zarátané, neboli jednoznačne zarátané do schodku verejných financií, keď to bolo riešené ešte metodikou Medzinárodného menového fondu, takže raz sa musia tieto peniaze objaviť v schodku verejných financií. A jednoducho každý výdavok bez ohľadu na to, kedy bude fyzicky vyplatený, musí byť zarátaný do celkového schodku verejných financií. Takže nie je možné, že pozmeňujúcim návrhom, ktorý prešiel v spoločnej správe na konci alebo teda v čase prerokúvania štátneho rozpočtu, že tento schodok alebo tieto zdroje nebudú zarátané do tohto systému. A tvrdím, že štátny rozpočet pri predkladaní mal schodok verejných financií voči HDP 3,9 %, ale po prejdení tohto pozmeňujúceho návrhu na poslednú chvíľu už nie je to pravda. 
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, som veľmi rád, že ste mali možnosť dať túto doplňujúcu otázku, pretože to, čo som prečítal, je exaktné vyjadrenie odborných útvarov, ktoré je pravdivé a presné, ale keďže ide o problematiku, ktorej naozaj málokto rozumie, tak som chcel využiť svoje pedagogické minulé skúsenosti na to, aby som to vysvetlil zrozumiteľnejšie a inak, ako to bolo v tom oficiálnom vyjadrení. Takže teraz sa o to pokúsim. Chcem veľmi jasne a jednoznačne povedať a hneď na začiatku, že to nie je pravda, že by zvýšenie cashového deficitu o 18,3 mld. v štátnom rozpočte zvýšilo deficit na akruálnom princípe v ESA 95 celých verejných financií. Prosto, nezvyšuje. A, samozrejme, môžete so mnou súhlasiť, nemusíte, ale asi kľúčové je, čo hovoria na to autority. Najvyššou autoritou je Európsky štatistický úrad, ktorý veľmi prísne posudzuje tieto veci. A ako ste mohli vidieť na príklade Francúzska, Nemecka pri posudzovaní plnenia paktu rastu a stability, myslím si, že tam je to autorita, ktorá by mala byť rešpektovaná. Všetky medzinárodné inštitúcie - Eurostat, Medzinárodný menový fond - našu interpretáciu a takúto definíciu akceptovali, akceptujú a potvrdili. To po prvé. Teraz vecne. V čom je rozdiel medzi cashovým a akruálnym posudzovaním deficitu. Cashový deficit, zjednodušene povedané, sa berie do príjmov vtedy, keď ten príjem príde a do výdavkov až vtedy, keď výdavok musíte zaplatiť. Teda posudzovanie na cashovej báze sa dalo, a dlho sa to robilo na Slovensku, dalo sa kamuflovať deficit alebo znižovať ho tým spôsobom, že napríklad ste si priamo, alebo nepriamo požičali, priamo požičali tým, že sa požičali na medzinárodnom trhu peniaze, alebo tým, že sa vytváral dlh. Napríklad v zdravotníctve sa vytváral dlh. Tým vlastne sa znižovali výdavky, ale v skutočnosti budúce výdavky narastali, ktoré raz bolo potrebné platiť. To je cashový princíp. Pri cashovom princípe sa jednoducho dá odďaľovaním výdavkov, požičiate si peniaze, peniaze máte hneď v príjmoch, ale do výdavkov vám to ide, až keď splácate ten úver. To je cashový princíp, ten chápeme. Akruálny princíp. Akruálny princíp, rozdiel je v tom, že do príjmov a výdavkov sa započítavajú tieto príjmy a výdavky v čase vzniku záväzku. No, a keď sme pri zdravotníctve, tak to znamená, že ten 18-miliardový dlh v zdravotníctve, ktorý teraz cashovo ideme zaplatiť, vznikol ako dlh na akruálnom princípe v 90. rokoch. Vtedy, keďže sa vykazoval deficit cashovo, tak vtedy tento dlh, tieto peniaze tam neboli vykázané. Ale my sme spätne prepočítali a prepočítavame verejné financie aj na základe akruálneho princípu v ESA 95 a jednoducho tento deficit, týchto 18,3 mld. Sk to je v deficite akruálnom v ESA 95, ktorý je vyčíslovaný, tam vznikol, vtedy tie záväzky vznikli a vtedy sú tam aj vykazované. Čiže akruálny princíp znamená, že záväzky a pohľadávky sú vyčíslované nie vtedy, keď sú efektívne splatené, ale vtedy, keď vzniknú, a to aj v prípade, že to musí byť neskôr. (Hlasy v pléne.) Ale boli, veď neboli preto, že sa nevykazoval takto ten deficit, lebo sa vôbec nevykazoval v týchto krajinách. Ale spätne, samozrejme, teraz je prepočítaný a my sme vydali na internetovej stránke, ak máte záujem, si môžete pozrieť, aké boli deficity verejných financií v celých 90. rokoch aj v metodike ESA 95, a tam tieto deficity sú. Takže ubezpečujem vás, že je to tak. Ak tomu neveríte, je to vaše právo sväté, samozrejme, ale predpokladám, že odborné útvary ministerstva, aj Eurostat, aj Medzinárodný menový fond v tomto sú dosť kompetentné a dosť rešpektované inštitúcie a musím vám povedať, že aj z vecného hľadiska som o tom presvedčený. Myslím si, že tomu rozumiem a trošku som sa tomu aj venoval, takže môžem vás ubezpečiť, že zmenou, o ktorej hovoríte, sa zvýšil cashový deficit štátneho rozpočtu o 18 mld. korún, ale nedošlo k zmene deficitu v metodike ESA 95. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.