Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Renáta Zmajkovičová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 10. 2003 
Zadávateľ Renáta Zmajkovičová 
Otázka Ak je pravdou pán premiér, že splnomocnencami vlády pre reformu verejnej správy okrem pána Nižňanského majú byť aj krajskí prednostovia s istou právomocou smerom k VÚC, tak sa pýtam, či nastupujeme cestu centralizmu. 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 23. 10. 2003 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, nie, nenastupujeme cestu centralizmu, naopak. Nie je mi známe žiadne rozhodnutie vlády o tom, že by mali existovať ďalší splnomocnenci vlády Slovenskej republiky pre reformu verejnej správy s istou právomocou smerom k vyšším územnosprávnym celkom. Týmto, myslím, je daná aj tá základná odpoveď na otázku, či nastupujeme cestu centralizmu. Je to úplne naopak. Súčasná i minulá vláda robila mnohé kroky smerujúce k jednoznačnej decentralizácii štátnej správy. Ak by ste mali záujem, vedel by som vám povedať, aká bude úloha prednostov krajských úradov. Ale myslím si, že inde smeruje vaša otázka. Preto, predpokladajúc, ako k vašej otázke došlo, chcem vám podať isté vysvetlenie. Ministerstvo vnútra predložilo v septembri na medzirezortné pripomienkové konanie materiál Návrh na vymenovanie splnomocnencov vlády na prípravu a vykonanie zmien v organizácii miestnej štátnej správy. Tak sa tento dokument volal a bol deň na internete. Cieľom bolo menovať predstaviteľov vlády, ktorí mali svojou každodennou riadiacou a kontrolnou činnosťou zabezpečiť zmeny v miestnej štátnej správe k 1. januáru 2004. Tento zámer bol motivovaný snahou čo najlepšie zvládnuť v krátkom časovom období zrušenie okresných úradov a vznik funkčných úradov špecializovanej štátnej správy. Na základe dohody medzi ministrom vnútra a splnomocnencom vlády pre decentralizáciu verejnej správy bol uvedený materiál stiahnutý a na rokovanie vlády sa nikdy nedostal. Je potrebné zdôrazniť, že návrh bol, tak ako uvádzam, jeden deň na internete a možno preto vzniklo toto nedorozumenie. Toľko z mojej strany zatiaľ.  
Doplňujúca otázka Áno. Ja chcem povedať, že mám túto informáciu, pán premiér, a poviem vám, že budem veľmi pozorne sledovať, či sa takýto materiál nedostane na rokovanie vlády, pretože by bol potlačený princíp samosprávy na Slovensku a prijatím špecializovaných úradov štátnej správy sa práve narušuje princíp a hlavne princíp vyšších územných celkov, a to aj vzniknutím krajských školských úradov. Chcem vám povedať, pán premiér, že o postavení vyšších územných celkov a vôbec o postoji vlády k vyšším územným celkom, k samospráve budem informovať na Združení regionálnych samospráv na kongrese v Poznani. Aj štátna pokladnica porušuje princíp samosprávy, pretože vyššie územné celky sa stali klientmi štátnej pokladnice ako štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Čiže nemôžu nakladať s vlastnými finančnými zdrojmi, nemôžu ich úročiť, nemôžu ich použiť na vlastné potreby a prichádzajú ročne o 10 až 12 mil. korún. Čiže, hovorím, nastupujeme cestu centralizmu. 
Doplňujúca odpoveď Nie, pani poslankyňa, myslím, že sa veľmi mýlite. (Potlesk.) A možno omnoho správnejšie, ako hovoriť v Poznani, je najprv hovoriť tu doma. Veľmi vrelo vám odporúčam, aby ste sa informovali priamo v štátnej pokladni alebo u pána ministra financií. Otázky, ktoré ste uviedli, sú možno skôr technické alebo by mali viesť k tomu, že sa s verejnými zdrojmi bude nakladať zodpovedne. A to platí aj pre samosprávy. Nemôže byť ani reči o tom, ak máme záujem spriehľadniť finančné toky, mať prehľad o tom, ako sa tie peniaze vynakladajú, že ide o popieranie samosprávneho prvku v našom demokratickom zriadení. Ale myslím si, že veľmi rád si túto vašu mienku vypočuje minister financií, šéf štátnej pokladne, guvernér Národnej banky. Dostatok plochy na takéto diskusie je aj u nás doma a budeme vďační za každý racionálny návrh a radi upravíme tú alebo onú oblasť reformy verejnej správy, ak to, samozrejme, bude rozumné a ak to povedie k vyššej transparentnosti, priehľadnosti verejných tokov, lebo nejde o peniaze súkromné, ale ide o peniaze verejné. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.