Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mikuláš Juščík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 10. 2003 
Zadávateľ Mikuláš Juščík 
Otázka Ako bude zabezpečená ochrana štátnej hranice s Ukrajinou a z toho vyplývajúce dôsledky (ako sa budú pohybovať občania v pohraničnom pásme - pešo, doprava a pod.) 
Adresát minister vnútra SR Vladimír Palko 
Dátum odpovede 23. 10. 2003 
Zodpovedal minister vnútra SR Vladimír Palko 
Odpoveď Vážený pán poslanec, táto otázka je trošku všeobecná. Najprv vás chcem ubezpečiť, že štátna hranica Slovenskej republiky s Ukrajinou je už teraz zabezpečená silami a prostriedkami Policajného zboru. Ak máte na mysli obdobie po vstupe do Európskej únie, zabezpečenie tejto hranice bude kvalitnejšie. V roku 1999 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 946 koncepciu služby hraničnej a cudzineckej polície v perspektíve zapojenia Slovenskej republiky medzi štáty schengenskej dohody Ochrana vonkajšej štátnej hranice. Tento materiál riešil personálne a materiálno-technické zabezpečenie štátnej hranice s Ukrajinou do roku 2002. Na tento materiál nadväzuje Stratégia dobudovania ochrany vonkajšej hranice schengenského typu, ktorú schválila vláda uznesením č. 835 v roku 2002. Tento materiál rieši otázky inštitucionálneho, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia budúcej vonkajšej hranice do roku 2010. Tento materiál rieši výlučne budúcu vonkajšiu hranicu „Schengenu“. V roku 2004 vstupom Slovenskej republiky medzi štáty Európskej únie začne realizácia projektu Systém technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice s Ukrajinou schválenej vedením ministerstva vnútra v marci 2003, ktorý zabezpečí budúcu vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky podľa schengenských kritérií. Ministerstvo vnútra predložilo návrh zákona o ochrane štátnej hranice, ktorý bol prerokovaný vo výboroch Národnej rady. Schválením tohto zákona sa predpokladá zefektívnenie ochrany štátnej hranice, upravenie pôsobností, oprávnení a povinností Policajného zboru, oprávnení a povinností právnických osôb a fyzických osôb a zabezpečenie ochrany budúcich vnútorných i vonkajších hraníc schengenskej dohody. Tento zákon upravuje i pohyb osôb a vozidiel v blízkosti štátnych hraníc. Chcem ale podotknúť, že naša platná právna úprava doteraz nepozná pojem pohraničné pásmo, na ktoré sa pýtate. Ani sa nepredpokladá, že by sa takýto pojem zaviedol. V navrhovanom zákone je vymedzené prihraničné územie, za ktoré sa považuje územie do hĺbky 40 km od štátnej hranice. V tomto území nie je obmedzený voľný pohyb osôb, motorových vozidiel a podobne. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ono snáď tá otázka bola postavená takto všeobecne. Ale ja som predovšetkým a cieľ tej otázky bol v tom, že ľudia prosia konkrétne o niektoré veci a tá informovanosť je slabá. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste povedali, ako chceme tú informačnú kampaň urobiť a týmto ľuďom skutočne podrobne vysvetliť, lebo sa každý o to prosí, každý sa pýta, ako to bude. Sú tam rodinné vzťahy z jednej i z druhej strany, ako sa budú pohybovať. A preto som túto otázku aj takto postavil.  
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, z toho, ako bola vaša otázka formulovaná, sa mi zdá, že je spôsobená obavami, ktoré sa mi zdajú byť zbytočné. Všetko to, čo chystá ministerstvo vnútra ako prostriedky ochrany našej štátnej hranice s Ukrajinou v budúcnosti, nijako závažným spôsobom neovplyvní život obyčajných ľudí, ani nebude obmedzovať nejakým zásadným spôsobom ich slobody. Som pripravený konzultovať túto vec aj s vami osobne, ale z tohto miesta môžem povedať, že v podstate život obyčajných ľudí to neovplyvní. To je to podstatné, čo chcem povedať. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.