Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 6. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán minister, vašim ministerstvom navrhovaná úprava poskytovaných sociálnych dávok bude mať katastrofický dopad na mnohé rodiny. Beriete si toto konanie na vlastnú zodpovednosť? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 26. 6. 2003 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Katastrofálny dosah na rodiny môže a bude mať, alebo malo by zotrvanie v súčasnom systéme sociálneho systému, ktorý jednoznačne vedie k prehlbovaniu závislosti občanov na sociálnych dávkach. Deformáciou je najmä fakt, že občania, ktorí pracujú za nižší príjem, dostanú v celkovom vyjadrení menej peňazí ako tí, ktorí poberajú dávky a nepracujú. To je súčasný systém sociálnych dávok, ktorý chceme zmeniť. Samotná dávka sociálnej pomoci podľa novonavrhovanej úpravy je zvyšovateľná aktivačným príspevkom, ktorý získa každý poberateľ dávok, ktorý vykoná istú aktivitu, za ktorú túto dávku môže získať. Táto aktivita, o ktorú by sa každý poberateľ mal prirodzene usilovať, aby prestal byť len pasívnym účastníkom sociálneho systému, bude kritériom na možné zvýšenie príspevku zo sociálnych dávok. Pre dlhodobo nezamestnaných navyše navrhujeme, aby mohli po nájdení práce, aj po nájdení práce naďalej poberať aktivačný príspevok súbežne so mzdou v čase 6 mesiacov. Ďalej navrhujeme, aby 25 % z príjmu takéhoto zamestnaného nebolo započítavané do príjmu na účely výpočtu sociálnych dávok. Takisto navrhujeme, aby dôchodok, 25 % výšky dôchodku nebolo započítavané do príjmu na účely výpočtu sociálnych dávok, čo je ďalšie plus z tejto záležitosti. Naším zásadným strategickým cieľom, ktorý vyplýva nielen z programového vyhlásenia vlády, ale aj z programových dokumentov Európskej únie, je usilovať sa o trvalý rast zamestnanosti a tento cieľ môžeme splniť len vtedy, keď na Slovensku bude platiť, že pracovať sa oplatí viac, ako pasívne poberať sociálne dávky. Veľmi citlivo vnímame sociálnu situáciu obyvateľstva. Na vyriešenie závažných sociálnych problémov však neexistujú jednoduché recepty v podobe zvyšovania štátnych výdavkov a rozdávania dávok. Našou politikou smerujeme k inej forme vládnej podpory, ktorá bude pomáhať vlastným produktívnym aktivitám občanov. Pre ľudí, ktorí sú chudobní a nepracujú, je nižšia šanca na pozitívnu zmenu ich sociálneho postavenia, ako pre ľudí, ktorí začnú pracovať hoci aj za nižšie mzdy. Napriek tomu, že nezamestnanosť je na Slovensku stále pomerne vysoká, aj keď veľmi výrazne klesla za posledných niekoľko mesiacov, nachádzame príklady z regiónov, kde je už nedostatok pracovných síl. Aj vzhľadom na tento fakt musíme urobiť všetko na to, aby sme motivovali ľudí k aktivite. Zaangažovanie čo najväčšieho počtu poberateľov dávok do pracovného procesu aj prostredníctvom menších obecných prác, ktoré sa veľmi masovo rozbehli po celom Slovensku a prinášajú veľmi pozitívne efekty jednak na udržiavanie pracovných návykov, jednak na tvorbu hodnôt pre komunity, pre obce a mestá, tieto aktivity budú mať pozitívne psychologické a morálne dôsledky pre celú spoločnosť. Nový systém sociálnej podpory a štátnej podpory, ktorý navrhujeme v druhom balíku sociálnych zákonov, preto nemá byť systémom podpory zotrvania v dlhodobom stave poberateľa sociálnych dávok. Sociálny systém musí mať charakter odrazového mostíka, ktorý umožní, aby sa občan v prípade nepriaznivej situácie mohol samostatne a rýchlo vrátiť späť do pracovného procesu. Ekonomický rast sa dostaví vtedy, keď bude rásť produktivita a aktivita. Sociálny systém, ktorý nevyžaduje aktivitu od všetkých členov spoločnosti, iba smeruje k udržiavaniu chudobnejšej časti svojej spoločnosti v chudobe a zaťažuje výdavky aktívnejšej časti populácie. 
Doplňujúca otázka Jediné pozitívne, čo na týchto opatreniach možno vidieť, je naozaj ten aktivačný príspevok. Ale keď sa povie A, musíme sa pozrieť aj na B. Na jednej strane máme 800 korún, ktoré dáme občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a poberá sociálne dávky, ale na druhej strane sa všetci dostávajú na hladinu 1 450 korún. To znamená, keď niekto klesá z 2 900 korún, odstraňujú sa všetci, ktorí dostávajú sociálnu dávku v tejto výške. V budúcnosti od prijatia týchto opatrení to bude len 1 450 pre každého. Keď sa hovorí ďalej, odstraňuje sa napríklad príspevok pre nezaopatrené dieťa 1 600 korún a na druhej strane zostáva len detský prídavok vo výške 500 korún, takže aj tu vidím určité krátenie. Keď ste hovorili o nezamestnanosti, určite môžeme si povedať, že klesla do istej miery hlavne administratívne. A keď sociálny systém a sieť má byť odrazovým mostíkom, malo by byť aj pre 16 % občanov okolo 450 tisíc aj voľných pracovných miest. To však nie je, a preto sa pýtam, či si myslíte, že z tých súm, ktoré dostávajú obyvatelia na sociálnych dávkach, sa dá vôbec prežiť a po takomto znížení, ktoré príde, či to bude vôbec možné aj v najvyššej teórii. 
Doplňujúca odpoveď Ja zopakujem niektoré tie veci a doplním možno ďalšie. Pretože hovoríte o klesaní sociálnej dávky tým, že považujeme základnú úroveň, ktorú bude získavať len ten, kto nevyužije všetky ďalšie možnosti zvýšiť si svoj sociálny príjem, je minimálne nekorektné, lebo každý občan bude mať možnosť zvýšiť si túto úroveň z dávky o aktivačný príspevok, starší občania o ochranný príspevok. Naďalej existuje príspevok na bývanie. Navyše sa k tomuto systému pripočítavajú rodinné prídavky, kde ste, pán poslanec, veľmi nesprávne povedali, že úroveň rodinných prídavkov bude 500 korún. To vôbec nie je pravda. Úroveň rodinných prídavkov spolu s benefitom, s daňovým bonusom bude 900 korún, čo je podstatne viac pre väčšinu občanov, ako je dnes. A tento bonus daňový, ktorý si každý bude môcť odpočítať od výšky dane, nie od daňového základu, každý zamestnaný občan, bude ďalším aktivačným prvkom, ktorý bude zvýhodňovať predovšetkým zamestnaných ľudí, strednú vrstvu. A v komplexe zo zmeny celého sociálneho systému, daňového systému bude zabezpečovať, aby sa súčasný systém, v ktorom sa viac oplatí nepracovať ako pracovať, zmenil na systém, ktorý viac bude odmeňovať tých ľudí, ktorí pracujú, a to aj za nízku mzdu. A to je určite morálnejšie, správnejšie a poctivejšie ako udržiavať ľudí v sociálnej závislosti od sociálnych dávok. Spomenuli ste zníženie nezamestnanosti. Tá popularizovaná fikcia o administratívnych opatreniach, ktoré znížili sociálnu výšku nezamestnanosti, je absolútne nesprávna. Administratívnym opatrením je, keď zmeníte metodiku, keď zmeníte spôsob výpočtu, zmeníte nejaký vzorec, ktorým sa dospieva k nejakému koeficientu, to je administratívne opatrenie. Nič takéto sme neurobili. Zaviedli sme prísnejšie opatrenia, ktoré spôsobili, že najmä tí ľudia, ktorí zneužívali sociálny systém, pracovali načierno, pracovali v zahraničí a napriek tomu poberali sociálne dávky a tešili sa zo sociálnych dávok, ktoré tento štát priznáva ľuďom, ktorí nemajú prácu, títo boli z tohto systému vylúčení, pretože jednoducho nestíhali chodiť sa evidovať na úrady práce a popri tom pracovať načierno. Myslím si, že to nie je administratívne opatrenie, ale je to opatrenie, ktoré dáva do poriadku deformovaný a zlý systém. A v tomto chceme aj naďalej pokračovať. Chceme diferencovať jednotlivé skupiny, pričom na skupiny, ktoré treba aktivovať, budeme klásť ešte väčšie nároky a naopak, tým skupinám, ktoré vedia a rýchlo sa dostávajú späť na trh práce, tým budeme, naopak, nároky, ktoré sú dnes na nich kladené, zmäkčovať. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.