Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 6. 2003 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Pán predseda, ako budete riešiť výpadok financií v ŠR, ktoré ste dodnes neuhradili obciam a mestám za vykonávanie prenesenej kompetencie - stavebné konanie. 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 19. 6. 2003 
Zodpovedal minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vo veci výkonu a finančného zabezpečenia kompetencií v oblasti stavebného konania boli žiadosti krajských úradov o rozpočtové opatrenia k delimitáciám stavebného poriadku za jednotlivé kapitoly krajských úradov spracované a rozpočtované opatrenia zaslané na kapitoly v termíne od 15. apríla do 5. mája 2003 s výnimkou kapitoly Banská Bystrica, kde boli prostriedky poskytnuté v týchto dňoch. Z oddelimitovaných prostriedkov v úhrnnej sume 66 mil. 769 tisíc korún bolo určených na mzdy 39 mil. 872 tisíc korún. Delimitácia na danom úseku zahrnula aj 289 pracovníkov. Okresné úrady rozpísali finančné prostriedky následne na obce. V súčasnosti sa odstraňujú čiastkové nedostatky, napríklad nepodpísaný protokol medzi Okresným úradom Považská Bystrica a mestom Považská Bystrica, Okresný úrad Zlaté Moravce, sporné príjmy a podobne. Na úseku pozemných komunikácií bolo oddelimitovaných spolu 5 mil. 887 tisíc korún, z toho 3 mil. 696 tisíc Sk na mzdy a 22 pracovníkov. Na úseku vyvlastňovacieho konania prebieha na úrovni ministerstva financií spracúvanie podkladov zasielaných jednotlivými kapitolami. Zatiaľ sú k dispozícii žiadosti a podklady za kapitoly Krajských úradov Trenčín, Banská Bystrica, Prešov a Košice. Uvoľnenie prostriedkov pre obce ministerstvom financií cez kapitoly krajských úradov závisí od zaslania podkladov jednotlivými kapitolami. To znamená, že poskytovanie prostriedkov za predchádzajúce kompetencie je viazané na termíny spracovania podkladov na jednotlivých kapitolách a ich následné postúpenie na ministerstvo. V tejto súvislosti mi dovoľte uviesť, že istý časový posun spracovaní a realizácií presúvaných finančných prostriedkov súvisiacich s presunom kompetencií súvisí v tomto prípade s prijatím zákona NR SR č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Táto novela v § 117 dňom účinnosti zákona od 1. apríla 2003 zásadne zmenila spôsob poskytovania finančných prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy obciam a to tak, že náklady preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát v zmysle novely priamo obci prostredníctvom príslušného okresného úradu. 
Doplňujúca otázka Vážený pán podpredseda vlády, ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Niektoré veci, ktoré ste spomínali, v podstate sa dajú akceptovať. Len sa tu naskytuje otázka, prečo tie rozpisy na jednotlivé kraje boli rozosielané až v termíne, ja mám údaj 24. 4. 2003 podľa pracovníka ministerstva financií pána Masaryka. Peniaze dodnes obciam chýbajú. Vy ste menovali, že sa to týka iba určitých okresov. Citovali ste napríklad Žilinský okres, kde obec Turzovka dnes úveruje štát 300 tisíc korunami a dokonca som prekvapený, že obce sa chystajú podať podnet na Ústavný súd pre neplnenie si povinnosti štátu. A moje prekvapenie je o to väčšie, že dokonca splnomocnenec vlády pre reformu pán Nižňanský im to odporúča. Chcel by som sa spýtať, aký je váš názor na vyjadrenie pána Nižňanského v tejto súvislosti. No a chcem ešte na záver skonštatovať, predpokladám, že táto otázka viedla aj k tomu, aby sa zamysleli kompetentní ľudia na ministerstvách, že reforma, ktorá v súčasnosti bola rozbehnutá, preniesla na plecia miest a obcí kompetencie, za ktoré nedostávajú včas peniaze, a obce, aj keď sú finančne poddimenzované, úverujú tento štát. 
Doplňujúca odpoveď Ja nebudem ani hodnotiť, ani komentovať výrok, ktorý som sám nečítal, ani nepočul, pretože neviem, či ste ho citovali presne, takže k tomu sa vyjadrovať nebudem. Čo sa týka časového posunu, áno, k nemu dochádza a musím povedať, že k istému časovému posunu asi musí objektívne dôjsť. Druhá vec je, či sa nedalo to obdobie skrátiť. Isteže, môžeme mať na to asi rôzne názory. Ale treba to podrobiť analýze. Ako som povedal, prostriedky na kapitoly krajských úradov odišli od 15. apríla do 5. mája, teraz v posledných dňoch za kraj Bystrica a teraz by mali byť oddelimitovávané vlastne cez okresné úrady na obce. Takže isté časové posuny sú zrejme nevyhnutné. Otázka je, či museli byť až také dlhé. Takže určite je to vec, ktorej je potrebné sa venovať a lehoty podľa možnosti skracovať. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.