Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21. 5. 2003 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Spadá ochrana kultúrnych pamiatok do rezortu MK SR? Riaditeľa Pamiatkového ústavu menuje minister. Sledujete ohrozenie národnej kultúrnej pamiatky - Múzeum SNR na Myjave, resp. narúšanie chráneného územia v jeho okolí pripravovanou výstavbou supermarketu Billa a ako prispejete k jeho ochrane? 
Adresát minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Dátum odpovede 22. 5. 2003 
Zodpovedal minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, odpoveď na vašu otázku je zaiste kladná. Ochrana kultúrnych pamiatok naozaj spadá do kompetencie rezortu ministerstva kultúry. Ministerstvo je ex offo ústredným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Prvostupňovým správnym orgánom na ochranu pamiatkového fondu v meste Myjava je Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, ktorý v súčasnosti vedie správne konanie vo veci žiadosti mesta Myjava na umiestnenie obchodného centra Billa so zázemím parkoviska a prístupovej cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky Múzea SNR. Zámer mesta Myjava umiestniť na pozemku ochranného pásma obchodné zariadenie bol opakovane odmietnutý príslušným orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti Okresným úradom v Myjave už v roku 2001 a 2002. Zámer mesta je v rozpore s nariadením ONV v Senici o vyhlásení ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky Pamätný dom SNR v Myjave zo 6. októbra 1989, ktoré určilo ochranné pásmo za územie na zázemie a dotvorenie areálu národnej kultúrnej pamiatky. Opakovaná žiadosť mesta Myjava z 15. 5. 2003, ktorej prechádzalo doručenie zahájenia stavby pre spoločnosť Billa, je predmetom posudzovania príslušného prvostupňového orgánu na ochranu pamiatkového fondu Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Vo veci bolo 15. 5. 2003 začaté správne konanie. 20. 5. 2003 bola na mieste zvolaná odborná metodická komisia, ktorá je poradným orgánom riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Prítomní konštatovali, že umiestnenie obchodného zariadenia v požadovanom rozsahu je v rozpore so záujmami ochrany pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne v súčasnosti spracúva rozhodnutie k zámeru mesta. Toto rozhodnutie bude záväzné. Ak by sa niekto voči nemu odvolal, ministerstvo kultúry môže následne zasiahnuť. Môžem vám sľúbiť, že tak urobím.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.