Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ivan Hopta

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 4. 2003 
Zadávateľ Ivan Hopta 
Otázka KSS chce iniciovať zmenu Ústavy SR, ktorá by zakázala pobyt akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Ste ako predseda vlády a predseda najsilnejšej vládnej strany ochotný podporiť túto iniciatívu KSS? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 24. 4. 2003 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán poslanec Hopta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podľa ustanovenia čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky patrí do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky podľa ustanovenia čl. 119 písm. p) Ústavy Slovenskej republiky rozhoduje v zbore o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií a o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky. Iniciatíva, ktorou sa Komunistická strana Slovenska snaží o zmenu Ústavy Slovenskej republiky, konkrétne ustanovením o úplnom zákaze pobytu príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky je jednoznačne v rozpore s hlavnými cieľmi a zásadami zahraničnopolitickej orientácie Slovenskej republiky smerom k NATO a Európskej únii. Existuje množstvo zmlúv, z ktorých by som predovšetkým zdôraznil zmluvu PFP Sofa, ktorá nielen predpokladá prítomnosť príslušníkov cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky, ale dokonca presne upravuje jednotlivé aspekty takéhoto pobytu. Po vstupe Slovenskej republiky do NATO bude táto zmluva podpísaná už ako NATO Sofa zmluva a zdôrazňujem, že ide o jednu z elementárnych zmlúv, ktoré Slovenská republika musí v súlade s jej zahraničnopolitickými cieľmi podpísať. Prijatie a podpora takejto iniciatívy by neovplyvnila len zmluvy úzko previazané so vstupom do Severoatlantickej aliancie, ale i naše úsilie o plnohodnotnú integráciu do Európskej únie a predovšetkým do jej vojensko-politickej časti, nakoľko je známe, že v súčasnosti existujú v rámci Európskej únie iniciatívy, ktorých cieľom je vypracovanie a prijatie obdobného dokumentu, ako je NATO Sofa, avšak v podmienkach Európskej únie, teda EÚ Sofa. Nehovoriac už o ďalekosiahlych následkoch prijatia takejto iniciatívy, nakoľko by bolo nevyhnutné zmeniť už prijaté medzinárodné zmluvné dokumenty, napríklad bilaterálnu Sofa s Veľkou Britániou, zmluvy so susediacimi krajinami o vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach, všetky dohody, ktoré sa týkajú medzinárodných cvičení na území Slovenskej republiky, dohodu medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde a tak ďalej, a tak ďalej. Vážený pán poslanec, na základe spomenutého nie je možné o takejto iniciatíve v budúcnosti uvažovať, resp. ju podporiť, keďže takáto iniciatíva predstavuje jednoznačný krok späť vo vývoji Slovenskej republiky v rámci medzinárodných vzťahov.  
Doplňujúca otázka Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, aj v tejto snemovni častokrát zaznievalo veľa kritiky aj na adresu pobytu sovietskych vojsk na našom území do roku 1989. Čiže, vážený pán podpredseda, ja som ani tak nemyslel, či sa môžu alebo nemôžu zúčastniť na určitých cvičeniach, ktoré nám budú vyplývať z určitých spojeneckých záväzkov, skôr prenikli na verejnosť informácie, objavili sa v tlači, že niektorí ústavní činitelia dokonca ponúkali americkým vojskám odchádzajúcim z Nemecka, dokonca aj poslanec pán Banáš vyzval ministra zahraničných vecí, aby urobil všetko pre to, aby Američania prišli aj na naše územie. Čiže, ja sa pýtam, či vláda Slovenskej republiky v budúcnosti môže vylúčiť, že niektoré vojská krajín NATO sa natrvalo usídlia na našom území, kde budú mať svoje základne. To je moja doplňujúca otázka a nesmeruje ku krátkodobému pobytu, resp. k nejakým cvičeniam.  
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, vaša otázka znie jasne, konštatujete v nej, že KSS chce iniciovať zmenu ústavy, ktorá by zakázala pobyt akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Takáto iniciatíva a jej presadenie by spochybnilo všetky platné medzinárodné záväzky a spochybnilo by základnú orientáciu Slovenskej republiky, zahraničnopolitickú, ktorá je vyjadrená v programovom vyhlásení a ktorá našla podporu prostredníctvom programov politických strán, ktoré vo voľbách uspeli a vytvorili koalíciu. Preto si myslím, že dávať analógiu medzi pobyt sovietskych vojsk od roku 1968 do roku 1990 na Slovensku, v bývalom Česko-Slovensku a pobyt vojsk, ktoré môžu byť prítomné v súvislosti s medzinárodnými zmluvami, ku ktorým sme sa zaviazali dobrovoľne, a ku ktorým sa zaviazali demokraticky zvolené vlády v demokratických pomeroch a počas fungovania demokratických inštitúcií, myslím si, že takáto analógia kríva na obidve nohy. A myslím si, že netreba ani nijako zvlášť ďalej vysvetľovať, prečo kríva. Jednoducho, sovietske vojská sem prišli tak, ako prišli v podmienkach nedemokratického politického režimu, išlo o okupáciu Slovenska, vtedajšieho Česko-Slovenska, kým pri možnom pobyte, ktorý by vyplýval z platných medzinárodných zmlúv, ide o diametrálne odlišnú situáciu. Takže chceme byť plnohodnotnými členmi Severoatlantickej aliancie nielen s právami, ktoré nám to dáva z hľadiska ochrany bezpečnosti, ale aj s povinnosťami, ktoré z tohto vyplývajú a všetky povinnosti, ktoré z tohto členstva vyplývajú, si chceme v budúcnosti plniť. (Potlesk.)  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.