Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 4. 2003 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Ako budete riešiť výpadok cca 500 mil. Sk, čo je 8 % z poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, určených na nákup techniky pre Hasičský a záchranný zbor ako i RZP. Tieto peniaze neodviedli poisťovne k stanovenému termínu na špeciálny účet MV. 
Adresát minister financií SR Ivan Mikloš 
Dátum odpovede 10. 4. 2003 
Zodpovedal minister dopravy SR Pavol Prokopovič 
Odpoveď Vážený pán poslanec, podľa v súčasnosti platného § 30 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov mali poisťovne vykonávajúce povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla odviesť 8 % prijatého poistného v tomto druhu poistenia za rok 2002 do konca februára tohto roku. Poisťovne si však podľa informácií, ktoré máme, k dnešnému dňu danú povinnosť nesplnili. Ministerstvo financií Slovenskej republiky plne súhlasí s potrebou financovania jednotlivých zložiek záchranných systémov, ktoré svojou podstatou napomáhajú predchádzaniu škôd na ľudských životoch a na materiálnych hodnotách v cestnej premávke, ale tak ako už aj v minulosti zastávame názor, že je potrebné hľadať transparentnú formu spôsobu ich financovania. Vzhľadom na to, že integrovaný záchranný systém poskytuje služby takzvaného verejného charakteru, mal by byť aj spôsob jeho financovania založený na štandardných princípoch z verejných zdrojov pri dodržiavaní všetkých kontrolných mechanizmov pri nakladaní s týmito verejnými prostriedkami. Okrem iného aj v návrhu zákona o integrovanom záchrannom systéme sa predpokladá financovanie týchto činností z prostriedkov štátneho rozpočtu. Spôsob, aký sa v súčasnosti uplatňuje, považujeme za zásah do súkromného vlastníctva poisťovní, pričom tu vzniká tiež rozpor so zásadami rovnocenného postavenia komerčných poisťovní, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a ostatnými poisťovňami. Na základe uvedeného Ministerstvo financií Slovenskej republiky v návrhu novely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla navrhuje vypustenie daného ustanovenia zo zákona o poisťovníctve s účinnosťou od januára budúceho roku, pričom finančné prostriedky predstavujúce 8 % z prijatého poistného za rok 2003 by mali byť odvedené na účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do konca februára 2004. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zo zákona o poistení zodpovednosti, ani zo zákona o poisťovníctve nemá právne nástroje ako zabezpečiť, aby poisťovne odviedli daných 8 % z prijatého poistného na účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Avšak tým, že si zákonom danú povinnosť nesplnili, porušili ustanovenie v súčasnosti platného zákona o poisťovníctve, a keďže podľa § 42 o poisťovníctve dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov poisťovňami spadá pod dohľad Úradu pre finančný trh, tento môže začať v danej veci konať a uložiť týmto poisťovniam patričné sankcie a opatrenia v súlade s § 49 zákona o poisťovníctve.  
Doplňujúca otázka Musím konštatovať ešte ďalšie informácie, ktoré sa nedali položiť do písomnej otázky, a to sú také, že pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2003 bol pán minister financií upozornený poisťovňami, ktoré vlastnia túto licenciu na vykonávanie zmluvného poistenia, že jednoducho je to systém, ktorý je protiústavný a že sa budú snažiť vymôcť si toto právo, čo napokon aj urobili. To znamená, že pán minister financií zrejme vedel, že je to protiústavné alebo je to spôsob, ktorý nie je systémový. To ste rovnako potvrdili aj vo svojej odpovedi, teda presnejšie v odpovedi pána ministra financií. Čiže tým pádom sme sa dostali do situácie, že 500 miliónov, približne 500 miliónov, ktoré mali tieto poisťovne odviesť a neodviedli, a celú vec riešia súdnou cestou, majú niekoľko právnych analýz, ktoré hovoria, že sú v práve, neskončí tam, kde má a doplatí zasa na to Hasičský a záchranný zbor a okrem iného aj rýchla zdravotná pomoc, čo nebolo čítané pri tej otázke a tiež to tam bolo uvedené. A, myslím si, že toto je asi neospravedlniteľné, pretože 500 miliónov je suma, ktorá by mohla dosť výrazne pomôcť v tomto roku vyriešiť žalostný stav v technike hasičského záchranného systému a nehovoriac aj v technike rýchlej zdravotnej pomoci. Žiaľbohu, musím konštatovať, že zrejme pán minister financií na toto nemyslel a zrejme to skončí tak, že 500 miliónov tohto roku tieto organizácie neuvidia.  
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, vzhľadom na to, že zastupujem pána ministra financií, nie som kompetentný vyjadrovať sa, resp. vyjadriť svoje stanovisko k tomu. Chcem vás uistiť tak ako v predchádzajúcej odpovedi pánu poslancovi Ficovi, že budem presne v tomto duchu informovať pána ministra financií a podpredsedu vlády pána Mikloša.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.