Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 4. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán minister, zavedenie poplatkov za štúdium na VŠ znemožní dostupnosť štúdia na VŠ pre každého. Myslíte si, že toto je správna reforma? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Dátum odpovede 10. 4. 2003 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Odpoveď Pán poslanec, jednou zo zmien v návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, je aj zavedenie školného pre študentov denného a aj externého štúdia, čo vyplýva aj z Programového vyhlásenia vlády. Na zavedenie školného za štúdium na vysokých školách však nadväzuje aj nový systém poskytovania sociálnych štipendií študentom a štipendií poskytovaných vysokou školou. Predpokladá sa, že na základe našich analýz bude podstatne vyšší počet študentov, ktorí budú poberateľmi sociálneho štipendia v porovnaní s dnešným stavom. Zavedenie školného a s ním aj spojený zavedený sociálny systém podpory cez sociálne štipendiá možno považovať skôr za jeden z krokov, ktorým sa zavádza mechanizmus pozitívnej diskriminácie v prístupe k vzdelaniu pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Ale z uvedeného dôvodu toto zavádzanie poplatkov má aj iné dôvody. Pokladám tento krok za užitočný, ktorý podľa môjho presvedčenia nezabráni dostupnosti k vysokoškolskému vzdelávaniu študentom zo sociálne slabších rodín. Naopak, myslím si, že im vytvorí väčší priestor.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, dovolím si nesúhlasiť s týmto, pretože školstvo je určite finančne poddimenzované, ale týmto sa prenáša zodpovednosť štátu na ťarchu jednotlivých študentov. Myslím si, že tak ako ste sa aj vyjadrili pre jeden nemenovaný denník, že ministerstvo školstva nie je schopné zabezpečiť to, aby napríklad externí študenti neplatili paralelne školám, aj súkromným spoločnostiam, hovorí o tom, aký sociálny dosah bude mať táto reforma. Okrem toho nie sú nijaké relevantné analýzy alebo prieskumy sociálnych dosahov na študentov. A ešte sa pýtam, či viete, aké sú priemerné náklady študenta napríklad v takej Bratislave. Máme ich tu niekoľko desiatok tisíc, pretože tá hranica cca 4 700 korún a nejaké drobné tomu nezodpovedá. Rovnako návrh zákona, ktorý ste postúpili do medzirezortného pripomienkového konania, má niekoľko chýb. Na jednu z nich som upozorňoval. Škola napríklad nemá možnosť odpustiť zo závažných dôvodov platbu od študenta. Ak študent nezaplatí, bude vylúčený. A nestane sa tak ani zo závažných dôvodov, opakujem, pretože, ako som počul, narušilo by to celkový finančný systém a narušilo by to financovanie sociálnych štipendií. Pýtam sa, či je dobrý zmysel prenechávať ťarchu štátu za isté poskytovanie sociálnej pomoci študentom zo sociálne slabších skupín a prenášať toto zo štátu na ostatných študentov. Už len ten princíp je podľa môjho názoru dosť nezmyselný.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, vniesli ste vlastne niekoľko dodatočných otázok. Chcel by som po prvé povedať, že tá situácia je vyhodnotená. Dnes je hranica sociálneho štipendia 3 700 korún. My navrhujeme, aby sa hranica posunula, keď počítam 1,2-násobok životného minima plus výška školného na 6 100 korún. Na túto hranicu chcem študentov dostať, aby mali príjem spolu s tým, čo majú v rodine, plus sociálne štipendium na hranicu 6 100 korún. Podľa našich odhadov, pretože tie odhady máme, by takto pribudlo asi 25 000 poberateľov sociálnych štipendií. Keď hovoríme o odpustení platby, treba povedať, že de facto títo sociálne slabí dostanú k tomu 1,2-násobku životného minima celú plnú výšku poplatku, ktorý je na daný rok stanovený v rozmedzí 10 - 20 % nákladov. A posledná vec a vysvetlenie, 20 % z vybraných poplatkov zostáva vysokej škole na robenie ich vlastnej sociálnej podpornej politiky študentom na poskytovanie prospechových štipendií. Inými slovami, keby som to zobral v globále, 20 % študentom na danej škole by škola mohla, keď sú v takej núdzi, dať peniaze vo výške poplatku, aby ich mohli uhradiť, navyše k tomu, čo dostávajú. Myslím si, že je to systém, ktorý podstatne zlepší šancu študovať tým chudobným podľa môjho názoru. A druhá vec je, pán poslanec, dvojakým spôsobom môžeme, samozrejme, zamedziť cestu alebo šancu študovať mladým ľuďom. Jedna z nich je v tom, že nemáme dostatok miest alebo sa tie miesta na vysokých školách nevyužívajú efektívne. Iste viete o mnohých prípadoch študentov, ktorí vlastne zneužívajú systém. Takýmto spôsobom de facto tým, ktorí majú predpoklady, skôr otvoríme možnosť študovať na vysokých školách. K poslednej otázke, myslím si, že to je trošku nie presne citované, čo sa týka dvojakého spoplatnenia. Musím povedať, že tieto veci zo zákona môžu už len dobiehať, lebo už platí z minulého roku zákon o vysokých školách. A druhá vec je, že žiadnej vysokej škole títo študenti neplatia. Vstúpili, takpovediac, do občianskoprávneho vzťahu podpísaním zmluvy, ktorý nemôže v rámci ústavy žiaden minister ani ministerstvo zmeniť. Domnievam sa, že to nie je možné. Z toho dôvodu vám musím povedať, žiaľbohu, je mi to veľmi ľúto, že sa takto udialo. Treba priznať, že pravdepodobne participovali na tom aj ľudia, ktorí pôsobia vo vysokoškolskej komunite, čo, žiaľ, ale toto nie je možné z pohľadu ministra a ministerstva školstva zmeniť.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.