Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Jasovský

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 3. 2003 
Zadávateľ Ján Jasovský 
Otázka Ministerstvo pôdohospodárstva 23. 12. 2002 vydalo príkazný list č. 199, ktorý bol doručený na GR Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, v ktorom je uvedený pokyn, že zmluvy presahujúce hodnotu 300 tis. Sk podliehajú schváleniu kancelárie ministerstva pôdohospodárstva. Myslí si pán minister, že je to v súlade s platnými právnymi normami? 
Adresát dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon 
Dátum odpovede 6. 3. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, chcel by som povedať, že koncom minulého roka ministerstvo dostalo niekoľko podnetov v oblasti zásobovania drevom a problémy okolo štátneho podniku Štátne lesy Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Vzhľadom na to, že bolo treba konať rýchlo a nemali sme ešte ukončené účtovné uzávierky štátnych podnikov, rozhodli sme sa využiť ustanovenia zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, konkrétne ide o štátnu novelu, podľa § 23 písm. c) citovaného zákona, kde zakladateľ verejnoprospešného podniku dohliada na vedenie a hospodárenie podniku. Zákon nerieši formu, ako má zakladateľ podniku dohliadať na hospodárenie, preto sa zvolila forma, o ktorej hovoril pán poslanec Jasovský. Zároveň chcem upriamiť vašu pozornosť na § 4 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého zakladateľ vykonáva voči štátnemu podniku funkciu orgánu hospodárskeho riadenia. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Áno, ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, lebo tak som bol aj ja oslovený, pán minister, zákon o štátnom podniku hovorí jednu vec, otázky a kompetencie štátneho podniku sú v zákone naozaj vymedzené, ale sú vymedzené naozaj kompetencie zakladateľa štátneho podniku a súvisí to ešte ďalej s Hospodárskym zákonníkom a ďalšími právnymi normami. Ja chcem však upriamiť vašu pozornosť na rozhodnutie Protimonopolného úradu, ktorý v tejto veci rozhodol, kde pôsobnosť pri uzatváraní kúpnych zmlúv bola presne stanovená. A ja si vás dovoľujem upozorniť na to, že vaše ministerstvo týmto príkazným listom podľa môjho názoru hrubo porušuje obidve právne normy. Otázka na vás, pán minister: Budete pripravený znášať dôsledky porušenia rozhodnutia tohto Protimonopolného úradu, ktoré sa pohybujú rádovo v miliónoch, alebo kto zaplatí tieto pokuty? Ja sa skôr obávam, pán minister, či to nebude súvisieť s tým, že na ministerstve je dnes tisíc až dve tisíc kúpnych zmlúv, ktoré sa vybavujú určitým spôsobom prednostne. Ja chápem, že ide o firmy, ktoré sú najmä voči Štátnym lesom zadlžené. Ale nebude vznikať paradoxne iná situácia, že bude dochádzať k ďalšiemu zadlžovaniu sa týchto firiem voči Štátnym lesom, voči štátnemu podniku? Pán minister, ja sa skôr obávam, či to nebude súvisieť, táto otázka, toto rozhodnutie aj so zmluvou, ktorá bola uzatváraná vo volebnom a predvolebnom období medzi SDKÚ, SMK a Zväzom spracovateľského priemyslu, kde vznikol určitý dohovor, ako sa bude postupovať po voľbách v prípade, že SDKÚ a SMK budú vo vláde. 
Doplňujúca odpoveď V žiadnom prípade, túto poslednú časť vašich otázok musím poprieť, nesúvisí to s tým a môžem vás ubezpečiť, že nedochádza na ministerstve k posudzovaniu zmlúv z toho hľadiska, že kto dostane, kto nedostane. Skôr sme mali zámer na tom, aby sme všetky tie problémy, ktoré boli v rámci Štátnych lesov, aby sme odstránili. Išlo nám právne o to, aby sme všetky nekalé zmluvy vytriedili. Protimonopolný úrad svojím rozhodnutím pri zakladaní Štátnych lesov určil, že Štátne lesy, jednotlivé závody, majú istú samostatnosť. My nehovoríme a nezasahujeme do toho, s kým ony uzatvoria zmluvy. Ani do toho, že za akú sumu uzatvoria tieto zmluvy. Ministerstvo len neschválilo alebo neodsúhlasilo podpísanie takých zmlúv, ako som uviedol minulý týždeň na tlačovej konferencii, kde cena predávaného kubíka dreva bolo 24 euro a penále za nedoloženie do vagóna 21,50. A podľa zistenia potom dochádzalo k tomu, že kubík dreva sa predával do zahraničia za 2,50 euro, to je 100 Sk kubík. Mali sme zámer tento, ale môžem vás ubezpečiť, že tento príkazný list bude zrušený len čo nastúpi do Štátnych lesov nový generálny riaditeľ, pravdepodobne sa to stane 17. marca tohto roku. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.