Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 2. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán premiér, spoluprácu s pánom Palackom nazývate bojom proti korupcii? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 27. 2. 2003 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vážim si a podporujem každú úprimne mienenú iniciatívu v boji proti korupcii. Vážim si každú konkrétnu aktivitu, ktorá má úprimný a pravdivý záujem bojovať s korupciou. A budem hovoriť o tom, ako si ja a celá vláda boj proti korupcii predstavujeme, aj keď mám isté pochybnosti, že vaša otázka sleduje ten istý záujem. Pripomínam vám, že kľúčovým nástrojom vlády na boj proti korupcii je Národný program boja proti korupcii. Jeho základnými piliermi sú eliminácia miest možného vzniku korupcie, zvýšenie rizika korupcie a napokon zvýšenie citlivosti verejnosti na tento negatívny fenomén. Po spustení tohto programu sme zaznamenali obrat v dovtedajšom negatívnom trende zhoršovania a dokonca aj čiastočné zlepšenie skóre v indexe vnímania korupcie, takzvaný CPI, ktorý je indikátorom rozšírenia a miery korupcie po celom svete a ktorý pravidelne zverejňuje napríklad Transparency International. Tento index CPI vyjadruje stupeň korupcie tak, ako ho vnímajú respondenti výskumov organizovaných renomovanými medzinárodnými inštitúciami. A pritom iné výskumy takýchto inštitúcií potvrdzujú, že naši ľudia majú viac, než iní sklon vnímať realitu v čiernych farbách. Jeden takýto prieskum bol zhodou okolností publikovaný minulý týždeň. Dôležité je povedať, že aj napriek tomu je v tomto hodnotení Slovensko na úrovni okolitých krajín Česka, Poľska, Maďarska. Samozrejme, nie sme a dlho nebudeme spokojní, ale nie sme ani žiadna výnimka v rade porovnateľných krajín a ukazuje sa tiež, že na rozdiel od niektorých porovnateľných krajín sa celkový trend na Slovensku zlepšuje. Podľa základných ukazovateľov vnímania korupcie má miera rozšírenosti korupcie na Slovensku klesajúcu tendenciu. A toto považujem za kľúčové. Výrazne pozitívne možno hodnotiť pokles vnímania korupcie v privatizačnom procese, bankovom sektore a v oblasti podnikania. K prijatým opatreniam zaraďujeme makroekonomickú stabilizáciu, reštrukturalizáciu podnikového a bankového sektora, zákon o konkurze a vyrovnaní, zákon o verejnom obstarávaní, reformu záložného práva a daňovú reformu. Nový model udeľovania dovozných a vývozných licencií, ktorý ruší automatické licencie a zavádza aukčný spôsob predaja týchto licencií. Ďalej, opatrenia na zlepšenie činnosti katastrálnych úradov, reforma administratívneho riadenia a financovania. Nechcem hovoriť dlho, aby bol priestor aj na ďalšie otázky, ale uvediem aspoň niektoré ďalšie oblasti, ktoré potvrdia trend, o ktorom som sa zmienil. Relatívne mierny pokles korupcie sa dosiahol na daňových úradoch, na úradoch práce a na živnostenských úradoch. Vnímanie korupcie je vysoké v sektoroch zväčša autonómnych voči štátnej správe. Zhoršenie, a to treba tiež povedať otvorene, zaznamenali súdy, polícia a školstvo. Aj v tejto kategórii sú však aj určité dobré trendy. Vláda schválila podstatné sprísnenie trestov za podplácanie a úplatkárstvo. Súdny manažment zrýchľuje súdne konanie a znemožňuje komukoľvek samostatne si prideliť vec. Parlament schválil zákon o ombudsmanovi a Súdnej rade ako nezávislom orgáne súdnictva. A dnes je v rukách súdnictva, sudcov, ako využijú svoju nezávislosť. Či ju využijú, alebo predovšetkým, či ju využijú na boj proti korupcii. Chcem len pripomenúť, pán poslanec, že pred niekoľkými mesiacmi sme vám predložili programové vyhlásenie vlády a vy veľmi dobre viete, že boj s korupciou je v tomto dokumente prierezovým zámerom, že je to jedna z našich rozhodujúcich priorít. Opýtali ste sa, čo nazývam bojom s korupciou? Takže mi dovoľte pripomenúť aspoň heslovito niektoré zámery našej vlády. Pripravujeme zákon o lobingu. Bude komplexnou právnou úpravou účasti záujmových skupín na rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci. Pripravili sme zákon o konflikte záujmov, ktorý podstatne sprísňuje celý režim konfliktu záujmov. Otvoríme otázku financovania politických strán. Dobre viete, že o tejto otázke sa diskutovalo pred voľbami a podľa môjho osobného názoru potrebujeme transparentnejšie pravidlá a sám som niektoré názory na túto vec už v minulosti tlmočil. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je už zákon o špeciálnom prokurátorovi, ktorý by mal zriadiť jednak úrad špeciálneho prokurátora ako osobitnú súčasť generálnej prokuratúry s pôsobnosťou po celom území Slovenskej republiky, ale aj špeciálny súd so sídlom v Bratislave. Dostanete tento zákon na prerokúvanie o niekoľko dní. Bude to vážny nástroj a je vo vašich rukách, nakoľko bude aj účinný. Ďalej budeme pokračovať v implementácii licenčnej politiky. Zaviazali sme sa zaviesť princíp nulovej tolerancie pri všetkých právnických profesiách. Pri právoplatnom odsúdení za trestný čin korupcie by odsúdená osoba nemohla nadobudnúť bezúhonnosť zahladením odsúdenia. Výrazne protikorupčný efekt má aj spomínaný súdny manažment. V oblasti boja proti hospodárskej korupcii chce vláda dopracovať systém zameraný na kontrolu používania verejných prostriedkov, teda aj prostriedkov z fondov Európskej únie. V oblasti štátnej pomoci je cieľom vlády zaviesť register prijímateľov tejto pomoci, pomoci Európskej únie prostredníctvom rôznych fondov. V oblasti zdravotníctva bude vláda venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na znižovanie miery korupcie. Napríklad spoluúčasť občana na úhrade niektorých úkonov alebo zdravotníckych služieb. Vláda navrhne aj nový systém transparentného financovania mediálneho prostredia. Vážený pán poslanec, vo svojej odpovedi chcem naznačiť, že boj s korupciou považujeme za prioritu, že vieme, ktoré rozhodnutia na strane vlády je potrebné urobiť a že ich aj urobíme. Som zástancom úprimného a pravdivého boja s korupciou. Pre mňa je pravdivým bojom s korupciou poctivosť aj v tom, ako o korupcii hovoríme, aby sme ju ani nepreceňovali, aby sme nedemobilizovali samých seba. Samozrejme, aby sme ju ani nepodceňovali, čo znamená konať konkrétne, prijímať konkrétne rozhodnutia. Tí, ktorí vedia o korupcii, ktorí majú dôkazy, musia konať smerom k orgánom činným v trestnom konaní. A tí, ktorí máme v rukách systémové nástroje, teda vláda, ale aj vy, pán poslanec, by sme mali zlepšovať systém ako-taký.  
Doplňujúca otázka Vážený pán premiér, verte, že moja otázka bola úprimná. Musím však povedať, že nie, vaša odpoveď mi nestačí, lebo všetko, čo ste povedali, boli samé všeobecné frázy, ktorými ste naozaj mrhali čas. Pýtal som sa na pána Palacku, či spoluprácu s ním chápete ako korupciu. Použijem vaše obľúbené slovné spojenie, že aj súdny človek pochopí, že sa tu deje niečo nekalé. Vo vyspelých demokraciách by asi po takejto kauze podala demisiu celá vláda, ale u nás sa ani lístoček nepohne. Keď ste sa vyjadrovali o mafiánskych praktikách, pýtam sa, či ste mali na mysli pána Palacku alebo pána Badžgoňa, alebo koho ste mali na mysli za tých mafiánov. (Potlesk.) Ďakujem pekne. A na záver by som sa vás, pán premiér, spýtal, či nemáte náhodou najnovšie informácie, čo robí a aké nové účty otvára pán Badžgoň.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem aj ja, pán poslanec. Touto otázkou ste demaskovali sám seba. (Smiech v sále.) Jednak ste ju čítali z notebooku. Ste mladý, nový poslanec a podali ste dôkaz, že vám nejde o vec, ale že otázka bola zlomyseľná. Aj tým, že ste čítali doplňujúcu otázku z notebooku, mali ste to pripravené, je to réžia. Nechcel som prispieť... (Hlasy v pléne.) Buďte pokojný, lebo ja som vás pokojne vypočul. Nechcel som ísť touto cestou, cestou zlomyseľnosti, ale usiloval som sa byť vecný. Neviem, čo je frázovité na tom, keď som vám povedal, že dostanete zákon o špeciálnom prokurátorovi. Neviem, čo je na tom fráza. To je konkrétny počin vlády, ktorý bude viesť k ďalšiemu zápasu s korupciou. Ale prosím, ja prijmem aj takto postavenú otázku, ako ste urobili vy. Potom ale v odpovedi na doplňujúcu otázku vám odpovedám, pán poslanec, najprv si pozametajte pred vlastným prahom. (Potlesk.) A teraz konkrétne, o to viac, ak chcete robiť politiku na báze mafiánskych podvrhov a médií. Pripomeniem vám agentúrnu správu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Je to správa o tom, ako si ja osobne vôbec nepredstavujem boj proti korupcii. Je to správa, ktorá nabáda verejnosť podplácať. Je to správa, ktorú do dnešného dňa nikto nedementoval, hoci sa jej hlavný aktér dodatočne pokúšal jej obsah prekrúcať, zľahčovať alebo obracať na žart. Tá správa má názov Fico sa študentom v Trenčíne priznal, že podplácal. (Potlesk.) A dávam teraz príležitosť na opätovný potlesk, lebo prečítam, odcitujem to, čo verejná tlačová agentúra zverejnila. Citát: „Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Robert Fico dnes študentom Trenčianskej univerzity prednášal o právnom štáte a boji proti korupcii. Na študentské otázky sa rozhodol odpovedať pravdivo a priznal sa, že už podplatil lekára“. Citát v samotnej správe TASR znie: „Mohol som vám povedať, že som najčistejší človek na svete. Čo chcete, aby som vám tu klamal, že som ešte toho lekára poslal do väzenia za to, že odo mňa niečo vypýtal?“ A ďalej správa informuje takto: „Vysokoškoláci ho kritizovali, že verejne bojuje proti korupcii a pritom robí to isté. Podľa Fica sa nič nezmení tým, keď jednotlivci nebudú dávať zdravotníkom úplatky.“ Koniec citátu, pán poslanec. Takto teda znie autentická správa. Žiadna fľaša, žiadna pozornosť. Otvorené priznanie, že niekto vypýtal a niekto dal. Pán poslanec Fico dal. Verejné priznanie politika, že podplácal. Verejné vyhlásenie politika, že sa nič nezmení, keď jednotlivci nebudú dávať úplatky. Pán poslanec, toto sú vaše praktiky, praktiky vašej politickej strany, od ktorej sa ja tvrdo a zásadne dištancujem. Toto si zaslúži dištanc všetkých, ktorí chcú úprimne bojovať proti korupcii. Toto je príklad toho najfalošnejšieho boja s korupciou, aký vôbec poznám. Takže summa summarum, urobte si poriadok doma a pozametajte si pred vlastným prahom. (Potlesk.)  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.