Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ľubomír Andrassy

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 11. 2001 
Zadávateľ Ľubomír Andrassy 
Otázka Ako je možné, že členovia vlády SR spoločne s vami prijímajú zákony v rozpore s PVV? 
Adresát predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 8. 11. 2001 
Zodpovedal predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vláda Slovenskej republiky neprijíma zákony v rozpore s programovým vyhlásením vlády. 
Doplňujúca otázka Predpokladal som aj takúto stručnú odpoveď, a preto som sa poistil 10 otázkami a tretia určite naznačí predsedovi vlády, kde smeruje prvá otázka. Moja otázka smeruje k tým častiam programového vyhlásenia, ktoré hovoria o podpore výchovy a vzdelávania mladej generácie, kde si túto otázku vláda dáva za jednu z rozhodujúcich priorít a medzi rozhodujúce priority patrí v tomto volebnom období aj zachovanie bezplatného prístupu ku vzdelaniu, teda počnúc základnými, končiac vysokými školami. A preto sa vás chcem opýtať, akú nesiete vy ako predseda vlády aj politickú zodpovednosť za to, že ste boli jedným z tých, ktorí hlasovali pri novom vysokoškolskom zákone za zavedenie poplatkov za vysokoškolské štúdium v externej forme štúdia. Druhá moja doplňujúca otázka smeruje k tomu, že budúcnosť Slovenska je vo vysokoškolských kvalifikovaných mladých ľuďoch a ako si viete predstaviť budúcnosť Slovenska, keď zavediete poplatky za štúdium. Potom či už syn drevorubača z Čierneho Baloga alebo rušňovodiča zo Spišskej Novej Vsi s mesačným príjmom 7 000 si nebude môcť dovoliť študovať na vysokej škole nie preto, že by na to nemal z hľadiska vzdelanosti a vedomostí, ale pretože na to nemajú z hľadiska financií jeho rodičia. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, hneď na úvod chcem povedať to podstatné, že nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že vám ide o dobro študentov, o dobro Slovenska, o to, čo ste naznačili, čo je dôležité pre budúcnosť Slovenska. Veľmi pekne vás prosím, aby ste aj vy mne v tomto zmysle slova dôverovali. Ide mi presne o to isté. Otázka len potom znie, ktorá cesta je správna. Či tá, o ktorej si myslíte vy, že je správna, alebo tá, o ktorej si myslím ja, že je správna, či vedie k tomuto výsledku. Tak stojí otázka. A teraz celkom konkrétne k tomu, na čo ste sa ma pýtali. Pán poslanec, treba vychádzať z presných formulácií. Ak sa neurazíte, prečítam vám presnú formuláciu z vládneho programu: „Vláda bude garantovať právo každého občana na bezplatnú výchovu a vzdelanie v rozsahu jeho schopností vzdelávať sa najmenej dovtedy, kým sa nestane svojprávnym subjektom na trhu práce“, opakujem, „kým sa nestane svojprávnym subjektom na trhu práce“. Toto je presná, doslovná citácia príslušnej pasáže a záväzku z vládneho programu. Pán poslanec, mohol by som dlho interpretovať túto formuláciu, ale keďže chcem odpovedať aj iným, uvediem vetu, že z uvedeného citátu vládneho programu nemožno odvodzovať záväzok vlády nelegalizovať súčasný stav. Pán poslanec, nič nové nezavádzame, len riešime neporiadok, ktorý sa na univerzitách a vysokých školách naakumuloval počas predchádzajúcich rokov. Chcel by som vám odcitovať aj ďalšie pasáže z tejto časti vládneho programu, ktorá je venovaná budúcnosti mladých generácií ako garancie dobrého vývoja Slovenska, tak ako ste uviedli vo svojej doplňujúcej otázke. Napríklad citáciu, že „vláda vytvorí podmienky na postupné zvyšovanie počtu študentov na vysokých školách bez dosahu na zníženie kvality, že bude presadzovať viaczdrojový systém financovania“, a tak ďalej, a tak ďalej. Namiesto ďalších citácií vám chcem povedať, že všetci rektori, pán poslanec, podčiarkujem, všetci rektori hovoria, že keby sme nelegalizovali súčasný stav v externom štúdiu, podotýkam, v externom štúdiu, mali by sme len dve možnosti. Po prvé znížiť počet študentov alebo flagrantne porušovať právny poriadok. Dnešná prax je taká, že vysoké školy vyberajú peniaze od externých študentov prostredníctvom súkromných firiem. Títo študenti zaplatia približne objem 400 mil. Sk, ale študentom sa cez univerzity vracia späť iba 120 mil., tých 280 uteká do týchto súkromných komerčných firiem. Preto som presvedčený, že jednak aj dodržiavame vládny program a po druhé hlavne staviame veci z hlavy na nohy a tie peniaze, ktoré externí, podotýkam, externí študenti zaplatia, napokon skončia tam, kde skončiť majú a síce vo výchovno-vzdelávacom procese. Iste viete, že k návrhu samotného zákona sa viedla veľmi široká a bohatá diskusia. Všetci relevantní sa k nej vyjadrili a veľmi podrobná diskusia bola aj na samotnom rokovaní vlády. Možno viete, možno nie, preto vám chcem povedať, že nakoniec za zákon ako za celok hlasovali všetci členovia vlády Slovenskej republiky, vrátane ministrov za Stranu demokratickej ľavice. A celkom na záver. Obaja môžeme mať na tú istú vec rozdielny názor, pán poslanec, preto hľadajme nezávislé autority. Ja vám takéto nezávislé autority chcem ponúknuť tri. Tou prvou je podľa mňa Slovenská rektorská konferencia, tou druhou je Študentská rada vysokých škôl a napokon treťou je Rada vysokých škôl. Podľa Slovenskej rektorskej konferencie to pomôže uzákoniť vyberanie poplatkov, ktoré sa teraz deje na hranici zákona, pomôže to vysokým školám, pomôže to univerzitám. Ako konštatuje pán Dado prezident rektorskej konferencie, v súčasnosti sa táto forma štúdia spoplatňuje cez inštitúcie, ako sú nadácie či spoločnosti s ručením obmedzeným. Vlastne konštatuje to, čo som vám sám pred chvíľkou povedal. Študentská rada vysokých škôl takisto ocenila, že vládou schválené spoplatnenie externého vysokoškolského štúdia otvorí cestu k riešeniu nelegálneho vyberania poplatkov za túto formu štúdia. A napokon spoplatnenie externého štúdia považuje predseda Rady vysokých škôl Libor Vozár za jednu z najlepších predložených alternatív. A celkom na záver, pán poslanec, keď ste spomínali syna drevorubača, syna rušňovodiča, práve títo budú môcť a mať omnoho lepšie podmienky študovať podľa nového zákona, pretože sme povedali nielen A, a síce, že legalizujeme súčasný stav, že bude viac peňazí na univerzitách, ale sme povedali aj B, že vyjde príslušná legislatíva, na základe ktorej bude možné časť alebo dokonca všetky náklady aj externému študentovi nahradiť, podotýkam, až do 100 % v prípade, že pôjde o chlapca alebo dievča zo sociálne slabej rodiny. A preto skončím odpoveď na vašu druhú doplňujúcu otázku jednoznačným konštatovaním, že ideme v súlade s duchom vládneho programu, že máme cieľ, aby sa výchovno-vzdelávací proces skvalitňoval, aby na Slovensku mohlo stále viac mladých ľudí študovať a aby dostávali kvalitnejšie vzdelanie. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.