Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Marián Mesiarik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13.12.2000 
Zadávateľ Marián Mesiarik 
Otázka Prečo neplníte uznesenie vlády SR č. 1026/1999? 
Adresát ministerka financií SR Brigita Schmögnerová 
Dátum odpovede 14.12.2000 
Zodpovedal ministerka financií SR Brigita Schmögnerová 
Odpoveď Uznesenie vlády Slovenskej republiky pod číslom 1 026 vláda prijala 25. novembra 1999. Je veľmi obsiahle, ministerke financií kladie úlohy B4, B5, B6, B7 a B8. Preto je potrebné, aby som vás o každej tejto úlohe informovala, pán poslanec, osobitne. Prvá úloha bola podľa možností zdrojov – premietnuť do návrhu rozpočtu na roky 2001 a 2002 požiadavku ministra výstavby a verejných prác na zabezpečenie rozvoja bytovej výstavby. V tejto chvíli sa schválil štátny rozpočet na rok 2001 a myslím si, že treba len zrekapitulovať, v akom rozsahu sme poskytli prostriedky na podporu rozvoja bytovej výstavby. Pre Štátny fond rozvoja bývania sme poskytli 2,7 mld. Sk. Na zabezpečenie programu poskytovania dotácií na výstavbu technickej vybavenosti sme poskytli 1,15 mld. Sk. Na zabezpečenie programu poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov sme poskytli 120 mil. Sk. Formou bankových záruk bude realizovaný program rozvoja bytovej výstavby za úvery 400 mil. Sk, program výstavby nájomných bytov vo výške 800 mil. Sk. Môžem zhruba povedať, že tieto prostriedky v porovnaní s rokom 2000 sú vyššie asi o 1,2 mld. Sk, ak do toho ešte zahrniem aj ďalšie formy podpory rozvoja bývania, a to sú podpora hypotekárneho úverovania a podpora stavebného sporenia. Dohromady tieto dve položky predstavujú 2,22 mld. Sk. Myslím si, že skutočne v rámci možností rozpočtu na rok 2001 sme na podporu rozvoja bývania dali toľko prostriedkov, aby sme aj v roku 2001 mohli na ročnej báze splniť programové vyhlásenie vlády. Ďalšia úloha sa týkala B5 – vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona číslo 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá určí obdobie, po ktoré bude platiť povinnosť obcí prevádzať byty do vlastníctva užívateľov bytov. Novela zákona číslo 182/1993, ktorá určí obdobie, po ktoré bude platiť povinnosť obcí prevádzať byty do vlastníctva užívateľov bytov, je pripravená, bola prerokovaná na porade ministerstva financií a v týchto dňoch ju dávame do vlády Slovenskej republiky. Termín plnenia je 31. decembra 2000. Ďalšia úloha sa týkala pod značkou B6 nasledovného – vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona o daniach z príjmov, ktorá umožní daňové úľavy pre fyzické a právnické osoby, ktoré investovali v bytovej výstavbe a v obnove bytového fondu. Túto úlohu splnilo ministerstvo financií schválením zákona číslo 366/1999. Ňou sa podpora rozvoja bytovej výstavby zabezpečuje takým spôsobom, že od dane sú oslobodené úroky z hypotekárnych záložných listov, čím sme vlastne vytvorili možnosť, aby sa generovali dlhé zdroje, z ktorých sa potom budú financovať hypotekárne úvery. Ďalšou formou nepriamej podpory je zvýšenie nezdaniteľných častí, ktoré znižujú základ dane fyzickej osoby, úprava daňových pásiem, zníženie sadzby dane z príjmov fyzických, ako aj právnických osôb. Ďalej, od dane sú oslobodené príjmy bytových družstiev z nájomného za družstevné byty a za družstevné garáže a poplatky za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov. Od dane z príjmov je tiež oslobodený príjem z predaja bytu alebo obytného domu vrátane súvisiaceho pozemku, ak ho predávajúci vlastnil a súčasne mal na ňom trvalý pobyt najmenej počas dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Uvedené opatrenia sa podľa zákona uplatňujú s účinnosťou od 1. 1. 2000. Úloha B7 znela nasledovne – vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona číslo 317/1992 o dani z nehnuteľnosti, ktorá umožní obciam zvýšenie daní v prípade nevyužívania pozemku na účel ustanovený v územnoplánovacej dokumentácii s dôrazom na zainvestovaný pozemok. Táto úloha sa plní nasledovne: Ministerstvo financií vypracovalo návrh nového zákona o dani z nehnuteľnosti, ktorý 9. 10. predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Návrhom tohto nového zákona v súlade s citovanou úlohou B7 uznesenia vlády sa dáva správcom dane z nehnuteľnosti, t. j. obciam právomoc na vyššie zákonom určené sadzby dane z pozemkov až o 100 %. Účinnosť predmetného zákona sa predpokladala od 1. 1. 2001. Musím však dodať, že zatiaľ tento zákon nebol definitívne vládou Slovenskej republiky schválený, pretože sa ukázal určitý konflikt alebo určitý rozpor medzi ZMOS-om a ministerstvom pôdohospodárstva. Až do vyriešenia tohto konfliktu – a ja predpokladám, že to nebude trvať veľmi dlho – vláda bude môcť opakovane prerokovať tento zákon a posunúť ho na ďalšie legislatívne pokračovanie. Posledná úloha, ktorá bola určená mne týmto uznesením pod označením B8, sa dotýkala nasledovného – legislatívne upraviť podmienky na výpočet nájomného v existujúcom nájomnom bytovom fonde a v novopostavených bytoch. Úloha je splnená v termíne schválenom vládou Slovenskej republiky, t. j. do 31. decembra 1999. Výpočet nájomného v existujúcom bytovom fonde a v novopostavených bytoch ministerstvo financií upravilo s účinnosťou od 1. 1. 2000 svojím opatrením z 21. decembra 1999 pod číslom R-11/99. Týmto opatrením sa vykonal prvý krok úpravy cien nájmu bytu v súlade so strednodobým programom, resp. s kalendárom úprav regulovaných cien. Vláda tento program prerokovala a schválila 31. mája 1999. Ako z uvedeného vidieť, na podporu rozvoja bytovej výstavby ministerstvo financií vykonalo viacero postupných krokov. Možno by bolo ešte potrebné povedať aj to, že sme v minulom roku novelizovali zákon o stavebnom sporení, ktorý podstatne zlepšil prístup stavebných sporiteľov k úverom. Rovnako sme tento rok pokročili pri ďalšej novelizácii zákona o stavebnom sporení. V súčasnosti sa s ďalšími rozpočtovými či daňovými zvýhodneniami neuvažuje, a to nielen vzhľadom na to, že sme schválili štátny rozpočet, ale aj vzhľadom na to, že chceme v tomto smere slovenskú legislatívu približovať k európskej legislatíve. A podľa odporúčaní odborníkov, expertov títo neodporúčajú, aby sme ďalej rozširovali okruh daňou odpočítateľných položiek, ale aby sme aj na podporu rozvoja bývania používali priamu podporu, tak ako ju realizujeme aj prostredníctvom bonifikácie úrokov v prípade hypotekárneho úverovania, ďalej prostredníctvom štátnej prémie, ktorá je poskytovaná každoročne zo štátneho rozpočtu, ale aj prostredníctvom priamych dotácií, ktoré idú na ministerstvo, resp. do štátneho fondu, kde sa ďalej používajú na podporu rozvoja bývania rôznymi spôsobmi, či už je to cez nájomné byty, sociálne byty, služobné byty a pod. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.