Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Marián Mesiarik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10.5.2000 
Zadávateľ Marián Mesiarik 
Otázka Aké sú riziká naplnenia vládneho programu vyhlásenia v oblasti bytovej výstavby? 
Adresát minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna 
Dátum odpovede 11.5.2000 
Zodpovedal ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážený pán poslanec Mesiarik, otázka riešenia bytovej výstavby už bola predmetom vlastne dnešného rokovania. Pán podpredseda vlády Mikloš vo svojej odpovedi za pána premiéra načrtol niektoré problémy, ktoré sú spojené. Ja by som ešte doplnila v zmysle predloženej otázky, aké sú riziká naplnenia vládneho programu v oblasti bývania, možno ešte o iné aspekty, ktoré tu neboli spomenuté. Je faktom, že vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení prijala viaceré úlohy, ktorých cieľom je vytvoriť zlepšenie podmienok fyzickej a cenovej dostupnosti bývania a transformácie vzťahov v oblasti bývania. V celej šírke záberu ide o komplex úloh, ktoré sú v gescii viacerých ústredných orgánov štátnej správy, okrem iného aj Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Riešenie týchto úloh má dlhodobý rámec časovo ohraničený pôsobením vládneho kabinetu. Veľmi zjednodušene možno tieto úlohy rozdeliť na dva základné okruhy problémov, a to na zabezpečenie potrebných finančných zdrojov a postupné vytváranie vhodného legislatívneho prostredia na rozvoj bývania. Obidva okruhy, ktoré som uviedla, spôsobujú určitú napätosť pri predikcii možného ďalšieho vývoja bytovej výstavby, a teda aj to, čo ste položili ako doplňujúcu otázku, najmä možného vývoja v budúcom roku. Základné problémy Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky identifikovalo v materiáli Riziká a východiská plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti bytovej výstavby, ktorý chce ako iniciatívny materiál predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Tento materiál bol predmetom spoločného rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie s vedením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 4. mája tohto roku a členovia výboru sa s hlavnými myšlienkami a so stratégiou tohto materiálu stotožnili. Z navrhovaných opatrení vyplýva, že v roku 1999 sa síce podarilo prvý krok v postupnom náraste počtu dokončených bytov naplniť, ale zároveň aj to, že z titulu výpadku dostupnosti finančných zdrojov zo strany štátu v roku 1999 aktivity v začínaní výstavby bytov výrazne poklesli, čo nevytvára vhodné podmienky na výraznejšie zvýšenie počtu dokončovaných bytov najmä v rokoch 2001 a 2002. Ministerstvo preto navrhuje riešenie spočívajúce v zabezpečení dostupnosti finančných zdrojov zo strany štátneho rozpočtu, ako aj prijatia potrebných opatrení v oblasti daňovej a úverovej politiky. Podrobnejšia analýza súčasného stavu v rozvoji bývania s návrhom na principiálne riešenie problémov tejto otázky je obsiahnutá v materiáli Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010, ktoré ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predložilo v týchto dňoch na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Tento materiál obsahuje okrem iného aj Akčný plán rozvoja bývania do roku 2005, v ktorom sú navrhnuté konkrétne úlohy pre jednotlivých gestorov s cieľom prijať opatrenia v inštitucionálnej, právnej, finančnej a daňovej oblasti, ktoré by v čo najkratšom čase zintenzívnili transformačné kroky v oblasti bývania a prispeli k urýchleniu vytvárania trhu s bytmi a formovaniu prostredia pozitívne vplývajúceho a stimulujúceho rozvoj bývania. Za predpokladu, že budú uskutočnené nevyhnutné zmeny legislatívneho rámca v oblasti bývania a zabezpečené potrebné finančné zdroje zo strany štátneho rozpočtu, je naplnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti bytovej výstavby reálne. V závere odpovede na túto otázku chcem aj v tejto súvislosti požiadať ctených poslancov, aby naozaj pri prerokúvaní mnohých návrhov, ktoré majú cestou legislatívnych zmien vytvoriť predpoklady na oživenie rozvoja bytovej výstavby, aby venovali patričnú pozornosť a aby aj v parlamente našli podporu, aby čo najrýchlejšie mohli byť uvedené do praxe, a tým spôsobom vlastne aj napomohli riešiť úlohy v programovom vyhlásení vlády. Aj v týchto dňoch predmetom rokovania parlamentu bude návrh zákona o telekomunikáciách. Od jeho osudu, od toho, ako bude prijatý, ako rýchlo a v akej podobe, závisí určitým spôsobom aj rýchlosť a veľkosť výnosu z privatizácie Slovenských telekomunikácií, kde značná časť tohto výnosu by mala smerovať práve do oblasti bývania a vlastne doplniť tak prostriedky štátneho rozpočtu na riešenie otázok bývania. Stavebníctvo má určitý sezónny charakter a čím skôr dokážeme tieto príjmy realizovať a posunúť ich smerom k stavebným firmám, tým väčšia je šanca, že tie úlohy naozaj budú splnené. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.