Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Marián Mesiarik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10.5.2000 
Zadávateľ Marián Mesiarik 
Otázka Čo hodlá vláda urobiť pre naplnenie svojho programového vyhlásenia v oblasti bytovej výstavby? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 11.5.2000 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Mesiarik, vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení v oblasti rozvoja bytovej výstavby zaviazala vytvoriť ekonomické a legislatívne podmienky na výstavbu 14 tis. bytov priemerne ročne. Znamená to vytvoriť teda podmienky za funkčné obdobie vlády na výstavbu 56 tis. bytov. Na naplnenie stanoveného cieľa je v programovom vyhlásení vlády stanovené vytvorenie takej úverovej infraštruktúry, ktorá by zodpovedala jednotlivým príjmovým skupinám obyvateľstva. V súčasnosti už môžeme konštatovať, že legislatívne zmeny v oblasti stavebného sporenia, hypotekárneho úverovania a v oblasti poskytovania podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania už boli realizované a začínajú sa postupne uplatňovať v praxi. Okrem uvedeného došlo aj k vytvoreniu nástroja na priamu podporu výstavby nájomných bytov pre občanov s nízkymi príjmami realizovanú obcami. Podpora rozvoja bývania ekonomickými nástrojmi štátu je zameraná na cieľové riešenie, ktorým je financovanie rozvoja bývania najmä zo súkromných zdrojov pri uplatňovaní motivačných nástrojov. Verejné prostriedky štátu a obcí v priamej podpore sú zamerané na podporu bývania sociálne najslabších skupín obyvateľstva a v nepriamej podpore najmä vo forme daňových úľav. Vzhľadom na uvedené pre rozvoj bytovej výstavby je podpora zameraná na tieto oblasti: rozvoj hypotekárneho financovania formou úhrady časti úroky hypotekárnym úverom a odkupovania hypotekárnych záložných listov štátom dovtedy, kým nezačnú fungovať inštitúcie s tzv. dlhými peniazmi. Ďalej výstavba nájomných bytov do vlastníctva obcí. Po ďalšie je to poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a poskytovanie dotácií Štátnemu fondu rozvoja bývania, z prostriedkov ktorého bude podpora poskytovaná predovšetkým občanom s nízkymi príjmami a na výstavbu nájomných bytov. Súčasne s týmito ekonomickými nástrojmi musíme pristúpiť ku komplexnej reforme daňového systému. Samozrejme, nemyslím komplexnej reforme celého daňového systému, ale k istým úpravám oblastí, ktoré sa týkajú stimulovania bývania. V rámci realizácie reformy verejnej správy je potrebné rozšíriť účasť obcí na správe niektorých druhov daní, napr. výkon správy dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, a zabezpečiť zvýšenie príjmov obcí z podielových daní tak, aby prostredníctvom takto získaných finančných prostriedkov mohla obec plniť úlohy v oblasti rozvoja bývania. Ďalej v daňovej oblasti bude potrebné vytvoriť vhodné stimulačné nástroje, ktoré by investorov motivovali investovať do bývania. Napríklad umožniť odpočítanie úroku z úveru použitého na bytovú výstavbu alebo obnovu bytového fondu od základu dane z príjmu počas doby platnosti úverovej zmluvy, znížiť zakladanie z príjmu o objem investícií do bytovej výstavby a obnovy bytového fondu. Rád by som zdôraznil, že systém daňových nástrojov patrí k najtransparentnejším nástrojom štátu, ktorým sa podporuje určité odvetvie, pretože o jeho využití nerozhoduje štátny úradník, ale budúci užívateľ. Na rozvinutie hypotekárneho bankovníctva sa musia vytvoriť podmienky na činnosť inštitúcií s tzv. dlhými peniazmi, teda najmä poistné a dôchodkové fondy, pre ktoré sú už na kapitálovom a finančnom trhu vytvorené motivujúce podmienky na odkupovanie hypotekárnych záložných listov. V tejto súvislosti by významným stimulom rozvoja kapitálového trhu a zväčšenia množstva dlhých peňazí mala byť reforma penzijného systému, ktorá by mala zmnohonásobiť množstvo zdrojov dlhých peňazí na trhu. Na efektívne využívanie jednotlivých systémov ekonomických nástrojov v procese prípravy a realizácie bytovej výstavby je nevyhnutné vytvoriť podmienky aj na vznik a fungovanie neziskových organizácií a inžinierskych organizácií, tzv. developerov, ktorí by zabezpečovali túto činnosť. V oblasti rozvoja výstavby technickej infraštruktúry je nevyhnutné pokračovať v deregulácii cien energií so súčasným stanovením povinností vlastníkom sietí investovať do rozvoja sietí v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, s podmienkou dodržania ekonomickej efektívnosti. Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré budeme musieť realizovať na motivovanie investorov investovať do rozvoja nájomného bytového sektora, je však zrušenie regulácie nájomného pri výstavbe nových bytov a určovanie nájomného vo vzťahu k nákladom, a to aj v oblasti verejného nájomného sektora. Ďalšou významnou úlohou bude nevyhnutná novela Občianskeho zákonníka s odstránením nadmernej a neprimeranej ochrany nájomníkov neplatičov. Tieto zámery má vláda na naplnenie svojich cieľov v oblasti bytovej výstavby a tieto zámery chce v najbližšom čase riešiť. Skončil som. 
Doplňujúca otázka Mám len jednu maličkú otázku, pretože dostupné štatistiky o počte novozačatých bytov alebo výstavby nových bytov v roku 2000 sú veľmi zlé. Obávam sa, že ak neurobíme určité opatrenia, rok 2001 bude najhorším rokom čo do odovzdávania bytov. Pýtam sa, či vláda nehodlá využiť splnomocnenie zákona o štátnom rozpočte na rok 2000, kde je možné vydať dlhopisy. 
Doplňujúca odpoveď V štátnom rozpočte na rok 2000 oproti roku 1999, ktorý bol tým najťažším obdobím stabilizácie, je vyčlenené väčšie množstvo prostriedkov o niekoľko miliárd aj v štátnom Fonde rozvoja bývania, aj priamo v štátnom rozpočte na rozvoj bytovej výstavby. Zároveň je pravdou, čo hovoríte, pán poslanec, že ak sa nezintenzívni proces vytvárania predpokladov na zvýšenie počtu bytov, tak sa môže ukázať ten cieľ v programovom vyhlásení ako ťažko splniteľný. Tá možnosť vydania dlhopisov tu je, takisto ako je tu v štátnom rozpočte predpokladané použitie prostriedkov z privatizácie na rozvojové projekty vrátane toho aj na bytovú výstavbu. V tejto súvislosti by som preto chcel zdôrazniť potrebu urýchlenej privatizácie aj vo väzbe na výstavbu bytov, aj vo väzbe na vytváranie predpokladov na výstavbu väčšieho počtu bytov a chcel by som teda zdôrazniť nevyhnutnosť potreby a aj podpory zo strany parlamentu procesu urýchlenej privatizácie v tých podnikoch, ktoré privatizovať chceme a ktoré je potrebné privatizovať. Pričom tá privatizácia je dôležitá nielen z hľadiska fiškálneho, nielen z hľadiska potreby zdrojov a nielen z hľadiska vytvorenia podmienok na výstavbu väčšieho počtu bytov, ale aj z hľadiska zlepšenia podmienok pre tieto podniky ako také, na prilákanie väčšieho množstva investorov a investícií a tak ďalej. Takže aj o tom nástroji, aby som bol konkrétny, vydania dlhopisov, samozrejme, počítame s ním, pretože je taká možnosť v štátnom rozpočte. Zároveň je však potrebné povedať, že tá možnosť bude realizovaná aj v závislosti od toho, ako sa budú napĺňať predpoklady z hľadiska príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Takže ak by sa rozpočtové hospodárenie neudržalo v predpokladaných rámcoch, ak by hrozilo zväčšenie deficitu so všetkými negatívnymi dôsledkami, tak bude potrebné zvážiť, či budú podmienky na to, aby došlo k vydaniu dlhopisov, pričom je však treba zdôrazniť, že byty, výstavba bytov je jednou z najdôležitejších priorít. Takže určite všetky tieto veci budú zvážené a zvažované. Skončil som. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.