Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Marián Viskupič

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 3. 2023 
Zadávateľ Marián Viskupič 
Otázka Vážený pán premiér, obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa odpustenia už odloženej splatnosti sociálnych odvodov. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia mohli v období počas pandémie COVID19 požiadať o odklad splatnosti odvodov. Vážený pán premiér, neuvažuje vláda o odpustení týchto odložených odvodov v rámci pomoci pre podnikateľov a živnostníkov? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 23. 3. 2023 
Zodpovedal dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vláda Slovenskej republiky svojimi nariadeniami odložila splatnosť poistného na sociálne poistenie celkom za pätnásť kalendárnych mesiacov tým zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí preukázali pokles tržieb oproti sledovanému obdobiu najmenej o 40 %. Cieľom takýchto opatrení bolo zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Vami uvádzané odpustenie tzv. odložených odvodov by mohlo smerovať len na poistné, ktorého termín odloženej splatnosti ešte neuplynul. To znamená na poistné za deväť kalendárnych mesiacov z obdobia od februára ´21 do februára ´22 splatných v rozpätí od 30. 6. 2023 do 30. 6. ´25. Vami navrhované odpustenie odložených odvodov by bolo v rozpore s poistným princípom ako jedným z princípov, na ktorých je založený systém sociálneho poistenia. To znamená, že poistné osoby sú povinné platiť poistné na sociálne poistenie a za splnenia zákonom ustanovených podmienok im vzniká nárok na dávky sociálneho poistenia. Vláda v súvislosti s potrebou zmierenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku pandémie COVID-19 však navrhla a Národná rada Slovenskej republiky schválila ďalšie súvisiace opatrenia a podporné opatrenia pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby aj v zákone o sociálnom poistení. A tým pamätala na situácie, ak odvádzateľ poistného nebude vedieť splniť odvodovú povinnosť ani v termíne odloženej splatnosti povinného poistného. Sociálna poisťovňa môže dlžnému poistnému s odloženou splatnosťou za zákonom stanovených podmienok povoliť bezúročné splácanie tohto dlhu. Zároveň platí, že na povolené splátky dlžného poistného sa následne vzťahuje, nevzťahuje ani sankcia vo forme penále. Samozrejme, za predpokladu, že povolené splátky budú splácané podľa splátkového kalendára. Ďalším dôležitým opatrením od 1. 2. ´23 je účinná aj ďalšia právna úprava, ktorou sa vychádza v ústrety odvádzateľom poistného, ktorí nevedeli zaplatiť poistné včas a v správnej sume, a to za obdobie pred 1. 7. ´22. Ak takéto dlžné poistné bude zaplatené najneskôr do 31. 8. ´23 Sociálna poisťovňa sankciu vo forme penále nepredpíše alebo penále odpustí, ak je predpísaná ešte nezaplatené. Ide o tzv. generálny pardon. Podmienkou na odpustenie penále je zaplatenie všetkých dlžných súm poistného, ktoré sú splatné do 31. 1. ´23, a to za celé obdobie registrácie odvádzateľa poistného spred 1. 7. ´22. Tento generálny pardon budú môcť využiť aj zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby s odloženými odvodmi, kde odložená splatnosť uplynula najneskôr 31. 1. ´23. Okrem uvedeného musím upozorniť aj na to, že odklad platenia sa zároveň týka aj povinných príspevkov do II. piliera a platenia príspevkov do III. piliera, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie III alebo IV. Z pohľadu II. piliera by odpustenie povinnosti zaplatiť príspevky založilo ďalší negatívny dopad na verejné financie z dôvodu potreby krytia dopadov takéhoto odpustenia odvodov na dôchodky sporiteľov v II. pilieri. Ako iste viete, dôchodok z II. piliera je na rozdiel od dôchodku z I. piliera závislý od zaplatených príspevkov, ktoré sa zhodnocujú. Ak by boli príspevky zamestnávateľov odpustené, vláda by musela nájsť ďalšie zdroje na to, aby sanovala dôchodky sporiteľov v II. pilieri, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľov s odpustenými odvodmi. Vážený pán poslanec, vzhľadom na vyššie uvedené vás ubezpečujem, že vláda SR urobila v otázke možnosti odkladu poistného pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby maximum. Okrem toho odpustenie odložených odvodov by bolo nespravodlivé a nekorektné voči zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí odložené poistné uhradili a nečakajú na dobehnutie lehoty splatnosti.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.