Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2023 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Nemecký súd konštatoval, že neexistuje žiadna pochybnosť, že Trinh Xuan Than bol unesený zo schengenského priestoru slovenským vládnym špeciálom. To, či na tom participoval niekto zo Slovenska, ostáva otvorené. Stále platí, že Generálna prokuratúra SR nepovažuje za osožné, aby sa orgánmi činnými v trestnom konaní preskúmali podozrenia, či v kauze únosu vietnamského občana boli zainteresované osoby či orgány SR? 
Adresát generálny prokurátor SR Maroš Žilinka 
Dátum odpovede 2. 2. 2023 
Zodpovedal generálny prokurátor SR Maroš Žilinka 
Odpoveď Vážený pán podpredseda Národnej rady, páni ministri, panie poslankyne a páni poslanci, v prvom rade dovoľte predtým ako odpoviem, otázky číslo päť, šesť spolu súvisia, budem sa snažiť odpovedať tak, aby, aby sme sa nemuseli opakovať pri tej druhej otázke pri odpovedi. Považujem však za potrebné najskôr uviesť, že v danom prípade sa jedná o neskončené trestné konanie, neskončenú trestnú vec a tomu bude zodpovedať aj rozsah mojej odpovede. Považujem za potrebné zdôrazniť, že úlohou odhaľovať trestné činy a zisťovať ich páchateľov a vykonávať vykonávanie trestných činov je zákonnou úlohou Policajného zboru Slovenskej republiky. To v prvom rade. V druhom rade, ale nie poslednom, považujem za potrebné veľmi dôrazne odmietnuť sústavné podsúvanie určitého naratívu v spoločnosti a to tak zo strany médií, ako aj zo strany niektorých politikov a to niekedy až ozaj tým spôsobom hraničiacim s etikou, že v danej veci sa nekoná, v danej veci nechceme vidieť únos, pokúšame sa vec ututlať. Nie je to pravda a opakovane na tieto lži som reagoval jednak ja vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá v danej veci vykonáva dozor prokurátora vo vyšetrovaní, ktoré vykonáva vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby, kde prebieha trestné stíhanie vo veci, kde sú vykonávané procesné úkony. A nie je pravdou, že by sa v danej veci nekonalo. Naposledy Krajská prokuratúra v Bratislave poskytla pomerne podrobné informácie o stave konania, a to 7. 11. 2022, ale aj 31. januára 2023. Neviem na základe čoho pán poslanec tvrdí to, že čo nemecký súd konštatoval, pretože orgány činné v trestnom konaní Slovenskej republiky nedisponujú nateraz rozhodnutím nemeckého súdu v aktuálnej trestnej veci a rovnako aj neviem na základe čoho ste, pán poslanec, konštatovali, že či Generálna prokuratúra naďalej nepovažuje za osožné a tak ďalej. To sme nikdy nepovedali, vždy sme tvrdili, že pokiaľ ide o dané podozrenia, prebieha tam trestné stíhanie vo veci, v rámci ktorého sú vykonávané zákonným, zákonným spôsobom procesné úkony, pretože orgány činné v trestnom konaní Slovenskej republiky nemôžu rozhodovať na základe novinových článkov, rozhovorov v médiách, ktoré boli uverejnené s advokátmi poškodeného a podobne. My môžme rozhodovať len na základe zákonom získaných procesných dôkazov, ktoré musíme, samozrejme, obstarávať zákonným spôsobom. Takto bolo vypočutých 62 osôb v procesnom postavení svedka, boli vypracované a zaslané vzhľadom na ten presun cezhraničný alebo tú súvislosť cezhraničnú viaceré dožiadania o právnu pomoc, doslova početné, jednak do Spolkovej republiky Nemecko, kde sa aj v aktuálnej trestnej veci veľmi, veľmi intenzívne komunikuje tak s úradom policajného pridelenca Slovenskej republiky v Nemecku, ako aj s orgánmi nemeckej prokuratúry. Ďalej boli zaslané spracované a už aj boli výsledky dožiadané o právnu pomoc z Českej republiky, Francúzskej republiky, Poľskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, kde boli naposledy urgované dožiadania ešte, ešte v decembri, ale aj do Ruskej federácie. Zároveň sa vykonávajú aj koordinačné stretnutia s Úradom špeciálnej prokuratúry, čo zabezpečuje vlastne krajská prokuratúra ako, ako prokuratúra vykonávajúca dozor. Považujem za potrebné zdôrazniť, že orgány prokuratúry, ale aj vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby nemôžme postupovať na základe priania niekoho, domnienok niekoho, ani tlaku verejnosti, ale len na základe zákonných dôkazov a jednoducho to, čo sa tvrdí, že sa nekoná, nie je pravdou.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za odpoveď, pán generálny prokurátor. Ja som netvrdil, že sa nekoná, ja som sa pýtal na to, či zotrvávate na tých pôvodných stanoviskách, zacitujem pani Janu Tökölyovú, hovorkyňu prokuratúry, ktorá v roku 2021 tvrdila, že: nebola zistená žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala zámer o vedomej úmyselne participácie občanov Slovenskej republiky na únose vietnamského občana spočívajúcej v poskytnutí vládneho lietadla vietnamskej delegácii. Z činnosti orgánov činných v trestnom konaní Spolkovej republiky Nemecko, ako už aj z rozhodnutí súdov vyplýva, že toto tvrdenie nie je pravdivé. A samozrejme, že vy dostávate otázky, na to, lebo keď ste prvýkrát informovali o tejto veci výbor, tak ste doslova utiekli pred, pred novinármi a nechceli ste sa k tomu vyjadrovať, tak mňa, ja som sa nepýtal na konkrétne veci z vyšetrovania prebiehajúceho, ktoré mi, samozrejme, že nemôžete, nemôžete prezradiť, ja som sa pýtal skôr na reflexiu vášho vtedajšieho postoja, či si myslíte, že bol dostatočný vzhľadom k existujúcim podozreniam alebo naopak, bol, bol bagatelizujúci a spochybňujúci, že k danému skutku vôbec, vôbec prišlo. Lebo prokuratúra a generálny prokurátor by mali mať záujem na tom, aby sa trestná činnosť odhaľovala, stíhala a dostávala pred súdy. Nie aby, aby sa zametala pred koberec. Čiže ešte raz, ja netvrdím, že sa nekoná, mňa len zaujíma, že či vnímate svoje predchádzajúce postoje v tejto veci za správne a zotrvávate na nich.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, vlastne ste plynule prešli do otázky číslo šesť, ktorá sa dotýka našich výrokov a stanoviska z marca 2021, a tu považujem za potrebné povedať jedno. Ja odmietam, aby sa takýmto špekulatívnym spôsobom manipulovalo s výrokmi v čase, pretože výroky, ktoré som ja prezentoval tak na výbore Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj verejne prostredníctvom hovorkyne Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, zodpovedali skutkovým a právnym záverom, ku ktorým sme dospeli ako orgány činné v trestnom konaní v čase, keď sme dané výroky prezentovali. V čase, keď sme ich prezentovali, sme nemohli vedieť, aké budú závery a zistenia nemeckých súdov v januári 2023, a teda sme na nich ani nemohli reagovať zákonným postupom pri vykonávaní dokazovania, to znamená dožiadaniami o právnu pomoc, respektíve vykonávaním výsluchov. Jednoducho odmietam takúto, takúto manipuláciu a tlaky o tom, že niekto bagatelizoval, niekto klamal, niektorí poslanci, pán poslanec Krúpa žiada ospravedlnenie. Ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Jednoducho tie výroky, ktoré som v danom čase vyriekol, zodpovedali skutkovému a právnemu stavu veci. Zachádzam už do, do odpovede na otázku číslo dva, vašu druhú otázku, to znamená šiestu, ale môžme ju vlastne odpovedať už teraz... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.