Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jarmila Halgašová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27. 4. 2022 
Zadávateľ Jarmila Halgašová 
Otázka Vážený pán minister, oceňujem, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) po získaní akreditácie obnovila svoju činnosť vyhlasovaním projektových výziev a vyplácaním peňazí, čo je pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov kľúčové, najmä však pri negatívnom trende vývoja všetkých vstupov, ako sú ceny pohonných hmôt, energií, surovín, obalových materiálov, ale aj mzdových nákladov. V akom časovom horizonte očakávate, že sa prejaví finančná podpora poľnohospodárom a potravinárom realizovaná cez Program rozvoja vidieka (najmä výzva na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov, resp. investícia na spracovanie poľnohospodárskych produktov) v našom agropotravinárstve? Máte konkrétne odhady, ako sa tým znížia náklady pri poľnohospodárskej výrobe a spracovaní poľnohospodárskych produktov. Ako sa podpora premietne do konečných cien potravín na Slovensku? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 
Dátum odpovede 28. 4. 2022 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 
Odpoveď Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani poslankyňa Halgašová, ďakujem za položenú otázku. Áno, sme veľmi radi, že máme funkčnú Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá je plne akreditovaná a môže ako takpovediac rezortná banka plniť funkcie v prospech rozvoja slovenského agropotravinárskeho priemyslu a na rozvoj vidieka. My máme v súčasnosti otvorené výzvy s celkovou alokáciou 314 mil. euro, z toho výzva s najväčšou otvorenou alokáciou 170 mil. euro pre spracovateľov a potravinárov sa uzatvára práve zajtra, zhodou okolností. Verím, že spracovatelia a potravinári predložili dostatok zdravých projektov, ktoré budeme môcť v najbližšom období podporiť. Ja verím, že tie indikácie, ktoré sme sledovali v minulom období, že koľko projektovej podpory priniesli, čo sa týka tvorby pracovných miest, pridanej hodnoty prekonáme. Vychádzali sme totižto pri nastavení tejto, ako aj ostatných výziev, o ktorých budem hovoriť neskôr, sme vychádzali z kľúčového dokumentu, čo je vízia spoločných postupov moderného poľnohospodárstva do roku 2035, kde sme veľmi podrobne analyzovali ako podporou prostredníctvom intervencie, teda finančnou podporou vieme motivovať k rastu jednotlivých, v jednotlivých častiach tej-ktorej vertikály. Máme presne spočítané, aká je efektívna návratnosť, ktorej z fungujúcich, prípadne rozvojaschopných vertikál, aby sme vedeli prepočítavať nielen konvergenciu eura podpory do pridanej hodnoty do zvýšeného obratu alebo tvorby pracovných miest na jednotlivý podnik, ale snažili sme sa aj o prepočet toho, ako tá jednotlivá výzva alebo podpora bude stimulovať toho vlastníka práve k tej činnosti, ktorú potrebujeme za účelom dosiahnutia vyššej potravinovej bezpečnosti, to znamená, že ako jemu sa bude zhodnocovať ním už buď vložený kapitál, čiže cez jeho return on equity, resp. jeho return on investment, teda ako sa mu bude zhodnocovať ten dodatočný jeho kapitálový vstup alebo finančná investícia do tej-ktorej investície v tom-ktorom konkrétnom projekte, preto verím, že táto naša podpora je v porovnaní s tými predchádzajúcimi výzvami omnoho cielenejšia, omnoho presnejšia, omnoho transparentnejšia. Tu chcem upozorniť, že všetko to zhodnocovanie žiadostí, prijímanie vrátane príloh beží v elektronickom režime. Máme všetko digitalizované. Dneska máme digitalizovaný aj systém trekingu, prijatia žiadosti, jeho vyhodnocovania. Presne vieme, kto kedy ktorú žiadosť otvoril, kedy boli rozbalené prílohy. Našou ambíciou je v budúcnosti tento náš doposiaľ vnútorný kontrolný systém ukázať verejnosti, aby verejnosť videla, ako nabiehajú jednotlivé žiadosti alebo ako budú nabiehať jednotlivé žiadosti pri otvorených výzvach, ako budú vyhodnocované, v akom čase, lebo my presne chceme odmerať aj to, koľko stojí štát posúdenie ktorej žiadosti. A to, čo je veľmi dôležité, celý proces verejného obstarávania v prípade tejto výzvy s alokáciou 170 mil. pre potravinárov môžu žiadatelia realizovať výlučne v elektronickom prostredí systému JOSEPHINE, ktorý je tiež rovnako transparentný, všetko je tam zaznamenateľné, nedá sa tam manipulovať, takže verím, že dosiahneme omnoho vyššiu účinnosť použitých prostriedkov na odstránenie investičného dlhu, ktorý máme obrovský v potravinárskom priemysle. Ďalšia otvorená výzva s alokáciou 110 mil. je pre podporu poľnohospodárov. Tam sa chcem pochváliť zavedením cenových katalógov, ktoré stransparentnia rovnako obstarávanie tovarov a služieb pre poľnohospodárov. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne za toto... za túto informáciu. Ja pevne verím, že sa nezopakuje, nejaké kauz... kauzy typu Dobytkár. Ale predsa by som sa chcela ešte opýtať na tú podporu poľnohospodárom, potravinárom, ktorá bola avizovaná vo výške 5,2 mil. + 10 mil., myslím, zo štátneho rozpočtu. Myslím, že to bolo na ceny pohonných hmôt a energií, na nejaké kompenzácie. Akým spôsobom sa toto bude realizovať a ako to bude, či to bude cielené aj pre potravinárov? Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Ja teda využijem tú možnosť, aby som povedal, že okrem týchto dvoch výziev, štyri jednotky a štyri trojky v objeme 170 a 110 mil. máme pripravené aj, a teda otvorené aj výzvy pre podporu mladých a začínajúcich poľnohospodárov s ďalšou alokáciou 34 mil. euro. Čo sa týka pomoci pre najviac zastihnutých podnikateľov v agropotravinárstve, áno, my sme dostali z Európskej únie z rezervného balíka 5,2 mil., my k tomu pridáme tých 10 mil., čiže dohromady hovoríme o 15,7 mil., avšak tá právna úprava, ktorá prišla z Európskej komisie, nám umožňuje použiť tieto zdroje len čisto na intervenčné prostriedky, to znamená, že na, na podporu nákupu plodín prvovýroby. Ale keďže tieto prostriedky sú dodatočné, s ktorými sme nepočítali, tieto v úvodzovkách ušetríme z tzv. III. piliera a môžme tým pádom zdroje použiť na schému mimoriadnej pomoci pre potravinárov. Tú budeme realizovať už zajtra. Vypíšeme výzvu v objeme 8 mil. eur, na základe ktorej chceme potom nastaviť riadnu štátnu pomoc v druhom polroku pre potravinárov. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.