Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 3. 2022 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch je pre učiteľky a učiteľov pôsobiacich v materských a základných školách jednou zo základných povinností ovládanie slovenčiny ako štátneho jazyka. Týka sa to teda aj učiteliek a učiteľov, ktorí aktuálne hľadajú dočasné útočisko na Slovensku. Pripravuje ministerstvo nejaké opatrenia, aby mohli aj bez splnenia tejto povinnosti učiť ukrajinské deti v našich školách? 
Adresát dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 24. 3. 2022 
Zodpovedal dočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Ďakujem pekne. Pán poslanec, dovolím si prečítať odpoveď pána ministra Gröhlinga. Ovládanie štátneho jazyka je predpokladom na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ovládanie štátneho jazyka preukazuje pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý získal vzdelanie v inom ako v štátnom jazyku. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nemusí preukázať ovládanie štátneho jazyka, ak zo štátneho jazyka alebo v štátnom jazyku vykonal maturitnú skúšku, štátnu skúšku alebo štátnu jazykovú skúšku. Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od učiteľa cudzieho jazyka v jazykovej škole, učiteľa predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku, alebo zahraničného lektora. Z uvedeného vyplýva, že od učiteliek a učiteľov z Ukrajiny, ktorí by v našich školách vyučovali ukrajinských žiakov v ukrajinskom jazyku, by sa ovládanie štátneho jazyka nevyžadovalo. Ak by mali vyučovať v slovenskom jazyku, je potrebné preukázať ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka, ktorú môžu organizovať vysoké školy alebo oprávnené... vysoké školy oprávnené vykonávať štátne skúšky zo slovenského jazyka alebo zo slovenského jazyka a literatúry, stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, jazykové školy, ktoré sú oprávnené vykonávať štátne jazykové skúšky zo slovenského jazyka, organizácia riadená ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, metodicko-pedagogické centrum. Podľa školského zákona deťom a žiakom občanov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na výchovu a vzdelanie v jazyku príslušnej národnostnej menšiny za podmienok ustanovených týmto zákonom.Súčasťou výchovy a vzdelávania v základných školách a stredných školách s iným vyučovacím jazykom, ako je štátny jazyk, je aj povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra v rozsahu vyučovania potrebného na jeho osvojenie alebo vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje metódami a formami výchovy a vzdelávania ako cudzí jazyk. Učiteľky a učitelia, ktorí získali vzdelanie na Ukrajine v ukrajinskom jazyku, môžu tiež vyučovať ukrajinské deti a žiakov v triedach a školách s vyučovacím jazykom ukrajinským bez potreby preukazovať ovládanie jazyka národnostnej menšiny. Ak v triedach a školách s vyučovacím jazykom ukrajinským vyučujú učiteľky a učitelia, ktorí získali vzdelanie v inom ako ukrajinskom jazyku, tak ovládanie jazyka národnostnej menšiny sa preukazuje obdobne ako ovládanie štátneho jazyka. Vážený pán poslanec, ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Ja ďakujem pánovi ministrovi za prečítanie odpovede a teda asi nebude vedieť odpovedať na doplňujúcu otázku, ale teda predsa len by som bol rád, aby to zaznelo, lebo nie je to situácia, že vyučovanie v jazyku národnostnej menšiny, aj keď máme u nás aj ukrajinskú národnostnú menšinu, ale tu ide o deti, ktoré utekajú, teda sú to ukrajinskí občania, teda vychádzam, vychádzam zo skúseností, ktoré máme napríklad v bratislavskom Starom Meste, že už v tejto chvíli tam máme päť detí na materských školách a 136 žiakov na základných školách a na jednej z tých materských škôl pracuje učiteľka, ktorá je Ukrajinka, žije tu už dlhšie, ale nepracuje tam ako učiteľka materskej školy, na čo má kvalifikáciu, ale pracuje tam ako upratovačka. A teda v situácii, keď budeme musieť zapojiť do vzdelávacieho procesu aj teda deti utekajúce z Ukrajiny, ktoré povedzme neovládajú zväčša, zväčša slovenský jazyk a nie sú to ani príslušníci národnostných menšín, tak asi by, asi by bolo vhodné uvažovať aj o nejakých opatreniach, aby povedzme kvalifikovaná učiteľka z Ukrajiny, ktorá tu žije už niekoľko rokov a ovláda slovenský jazyk, nemá o tom doklad, ale teda aj hovorí po slovensky a bude, budeme musieť vzdelávať deti ukrajinské, tak aby ak takýchto prípadov bude viac, aby sa mohli zapojiť do vzdelávacieho procesu a nerobiť na materských školách upratovačky, ale učiteľky, ktoré ak budeme mať viacej detí, tak budeme potrebovať aj viacej pedagogických zamestnancov. Čiže tá moja otázka smerovala k tomu, že či uvažujeme o tom, že by sa to nejako zmenilo a nejako sa upravili, teda buď dáva možnosť nejakej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) 
Doplňujúca odpoveď Budem tlmočiť, určite. Ďakujem pekne 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.