Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 3. 2022 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Vážený pán minister, aké benefity chystá ministerstvo školstva pre padagógov, docentov a profesorov, aby neodchádzali zo Slovenska? Ako budete riešiť odlev študentov vysokých škôl? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 24. 3. 2022 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, dovolím si prečítať odpoveď pána ministra školstva. Okrem prínosu zákona o vysokých školách, ktorý som predstavil na aktuálnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podniká množstvo krokov, ktoré budú zmierňovať odliv študentov, vysokoškolských pedagógov, docentov a profesorov. Rada benefitov vyplýva zo stratégie internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030. Táto stratégia poskytuje strednodobú koncepciu pre rozvoj internacionalizácie vysokého školstva ako efektívneho nástroja na zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumného prostredia na vysokých školách na Slovensku. Jedným opatrením zameraným na prilákanie a udržanie pedagogických a výskumných pracovníkov je podpora rozvojových projektov vysokých škôl súvisiacich s posudzovaním, s posudzovacím procesom pre získanie značky HR Excellence in Research udeľovanej Európskou komisiou. V rámci výziev na rozvojové projekty budú môcť byť podporené aktivity vysokých škôl súvisiace so získaním a následným udržaním tejto značky. Proces implementácie stratégie prispeje k zvýšeniu kvality a atraktívnosti prostredia na slovenských vysokých školách a vytvorí podmienky pre prácu medzinárodných tímov atraktívnych tak pre zahraničných, ako aj slovenských špičkových výskumných pracovníkov. Pre vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia v zahraničí, bude ďalej v rámci zvyšovania príťažlivosti pôsobenia na slovenských vysokých školách zavedená možnosť obsadenia funkcie docenta a funkcie profesora osobou bez vedeckopedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu docent alebo profesor bez v súčasnosti platného časového obmedzenia tri roky. Ďalšou plánovanou aktivitou je zvýšenie rozpočtu národného štipendijného programu Slovenskej republiky, čím sa zvýši počet štipendijných miest pre uchádzačov zo zahraničia. Súčasťou zvýšenia rozpočtu určeného na štipendiá poskytovaného na základe bilaterálnych medzinárodných zmlúv bude aj zvýšenie príplatku k štipendiu, respektíve štipendiá pre štipendistov zo Slovenska hradeného slovenskou vládou pri ich účasti na medzinárodnej mobilite. Zvýšenie miery financovania týchto štipendijných programov bude zahŕňať aj príplatky k štipendiu, respektíve štipendiá pre študentov a zamestnancov so špecifickými potrebami. Ministerstvo tiež plánuje realizovať množstvo krokov vyplývajúcich z plánu obnovy a odolnosti, ako napríklad nasledovné: V rámci Komponentu 8 je pripravená aj investičná podpora na strategický rozvoj vysokých škôl. V máji tohto roku budú vyhlásené výzvy na modernizáciu už existujúcich a výstavbu nových budov internátov slovenských vysokých škôl. Pôjde o podporu vo výške 200 miliónov eur. Ďalej. Pre vysokoškolských učiteľov a vedcov chystajú, sa chystajú nové formy grantovej podpory v rámci Komponentu 9, ktoré pripravuje ministerstvo v spolupráci s Úradom vlády. Medzi tieto grantové schémy patrí podpora medzinárodnej vedeckej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa, podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, alebo napríklad štipendiá pre výskumníkov v rôznych štádiách kariéry. Ministerstvo ponúkne v rámci zabraňovania odlivu mozgov do zahraničia vyplývajúceho z Komponentu 10 od nasledujúceho akademického roka absolventom stredných škôl aj novú štipendijnú schému pre talentovaných slovenských maturantov a študentov s nadpriemernými výsledkami pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študenti tak budú mať možnosť pri nástupe na slovenskú vysokú školu na dennú formu bakalárskeho alebo spojeného bakalárskeho a magisterského štúdia získať štipendium vo výške 3 000 euro ročne, ktoré budú vyplácané po dobu prvých troch rokov štúdia. Trvanie schémy je naplánované na obdobie 2022 až 2027. Udeľovanie štipendií bude prebiehať na základe dosiahnutého bodového zisku študentov v kategóriách ako školské olympiády, súťaže a dosiahnutia percent a dosiahnutého percentilu vo vybraných maturitných predmetoch. Vážený pán poslanec, ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister. Teda nie ste z rezortu školstva, tak ja sa spýtam ohľadne školstva, čo sa týka zdravotníctva, ministerstva zdravotníctva, ako to vidíte vy, čo sa týka absolventov škôl so zdravotníckym zameraním, ktorí odchádzajú po absolvovaní vysokej školy na Slovensku do zahraničia, a či niečo ministerstvo chystá pre nových lekárov alebo mladých lekárov, aby nám neodchádzali, aby ostávali na Slovensku. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Tak tých opatrení je niekoľko, počnúc zvýšením študentov či už na stredných, alebo vysokých zdravotníckych vysokých školách rôzneho typu až po, samozrejme, tlak na zvyšovanie platov aj v rámci rozpočtu, ktorý máme k dispozícii vo zvýšenej miere už teraz. Takže... a takisto aj v rámci plánov obnovy a odolnosti podporou vznikajúcich ambulancií v primárnej, v tzv. primárnej ambulantnej sfére. Tých opatrení je viac a budeme meniť personálne normatívy v nemocniciach tak, aby bolo možné využívať personál s nižším vzdelaním a vysokoškolsky vzdelaný personál, ktorého bude potreba menej, na špecializované činnosti bude tak môcť byť lepšie ohodnotený. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.