Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 24. 11. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka V rámci decentralizácie verejnej správy prešli kompetencie zo štátu na samosprávy bez toho, aby bol realizovaný audit, čo výkon tej-ktorej úlohy reálne stojí. Podľa čl. 71 (1) Ústavy SR platí, že, citujem: „Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.“ Naše samosprávy dlhodobo vláde hlásia, že financovanie preneseného výkonu zo strany štátu je výrazne podhodnotené oproti reálnym nákladom. Výnosy, na základe ktorých štát posúva financie na prenesený výkon obciam a mestám, sú neraz aj desať rokov staré, nezohľadňujú teda ani infláciu. Kedy a ako mieni vláda tento problém riešiť? 
Adresát dočasne poverený minister financií SR Igor Matovič 
Dátum odpovede 25. 11. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vo vzťahu k prenesenému výkonu štátnej správy pán minister financií chce upriamiť pánov poslancov na to, že prenesený výkon štátnej správy je zabezpečovaný s príslušnými správcami rozpočtových kapitol, čiže nie ministerstvom financií. Títo správcovia rozpočtových kapitol v nadväznosti na § 3 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy poskytujú obciam dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to na základe všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných príslušnými správcami rozpočtových kapitol v súlade s § 8 a zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Iným spôsobom sa v zákone financie uvoľňovať nemôžu. Je teda v ich kompetencii, správcov príslušných rozpočtových kapitol, aby zabezpečili plynulé financovanie preneseného výkonu štátnej správy samosprávam. Minister ešte dodáva, že v návrhu rozpočtu na rok ´22 ministerstvo financií zohľadnilo, že v kapitole ministerstva vnútra sa zmenili výdavky, myslím smerom k samospráve, a to prenesením výkonu štátnej správy za oblasť Matry. V prípade stavebného konania rozpočet zatiaľ zachováva úrovne minulých rokov a bude reflektovať na zmeny, ktoré sú v súčasnosti predmetom legislatívnych návrhov v prípade, ak budú tieto návrhy schválené. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď pána ministra financií. Samozrejme, že pripravujú sa nejaké zmeny, ale teda nemôžme predpokladať, že by sa tie zmeny v plnej miere dotkli celého rozpočtového roka alebo nový stavebný zákon, to je otázka určite ešte mnohých mesiacov prípravy a schvaľovania. A teda naozaj ten problém nedofinancovania preneseného výkonu je reálny, tak možno, lebo nevnímam to iba ako úzku rezortnú otázku. Vnímam to celkovo, celkovo prístup vlády, celej vlády, a teda aj Národnej rady, aby som sa nezbavoval zodpovednosti k financovaniu samospráv, a teda vytváraniu podmienok na to, aby tak, ako hovorí ústava, že ak sa nejaká kompetencia prenesie na samosprávu, tak sa s ňou majú preniesť aj financie, aby to, akým spôsobom sa reálne napĺňa tento princíp, bolo ústavne komfortné. A teda je možné, že v rámci rezerv, ktoré si vláda vytvára, ak by povedzme aj z tej analýzy, o ktorej sa hovorí v programovom vyhlásení a na ktorej sa pracuje, vyplynulo, že naozaj sú podfinancované samosprávy, tak možno, možno by bolo dobré uvažovať, že v rámci rezerv sa časť presunie aj na dofinancovanie preneseného výkonu tam, kde je to treba. Samozrejme, možnože sú niektoré kompetencie, kde to problém nie je. Sú niektoré obce, kde ten problém je menej vypuklý, ale myslím si, že obce a mestá dlhodobo upozorňujú na to, že majú s tým problém, a vláda by sa tým mala seriózne zaoberať. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Nepochybujem. Podobne ako vy, pán poslanec, aj ja som dlhoročným, bol som dlhoročným komunálnym poslancom, ak 16 rokov na pojem dlhoročnosť stačí. No fakt je, znovu opakujem, že samosprávy majú aj svoje choroby a my obaja sme v mestskom parlamente čelili ich prejavom. Čelili sme okatým prejavom zneužitia funkcie, protekčných predajov, neférových postupov. Samospráva sa tiež musí pozrieť do zrkadla a povedať si, že áno, tak ak chceme od našich všetkých občanov, aby sa vyskladali väčším pomerom na naše, na našu prevádzku, tak ako sa zbavíme týchto praktík, aby neboli skoro by pravidlom a aby sa féroví ľudia v samospráve neoznačovali a neoceňovali ako biele vrany? To je tiež vážna výzva. Ale v zásade budem vždy stáť, samozrejme, na strane samosprávnosti, je to jeden z najväčších výdobytkov slobody a demokracie, že si ľudia v obciach a v mestách sami volia a vyberajú svojich poslancov a že dokážu spravovať svoje mestá a obce. Štát za bývalých vlád niekedy až arogantným spôsobom vytváral populistické gestá. Spomeňme si na obedy zadarmo, ktoré padli na samosprávu a nikto sa ich nepýtal, dostali termín a museli začať konať. Rovnako ťažko niesli samosprávy aj za našich, za našich vlád covidové opatrenia; častokrát bez samospráv by sme si nepomohli, nestačili by sily štátu. Myslím, že aj ten COVID dokázal, že hoci máme jeden k druhému mnohé akoby neuhradené položky, v skutočnosti tu žijeme vedno a len dobrá spolupráca štátu a samosprávy môže zabezpečiť občanom plnú službu. A k tej dobrej spolupráci táto inventúra, ktorej sa aj vy dovolávate, nevyhnutne patrí, uisťujem vás, že kdekoľvek budem mať možnosť, budem podporovať, aby sa čo najrýchlejšie vykonala a aby sa jasne povedalo ako ďalej. Lebo isté je, že sme na nejakej križovatke. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.