Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 10. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán minister, na slovenských školách sa objavujú projekty, ktorých témou je mimokurikulárna tzv. sexuálna výchova. Tieto tzv. vzdelávacie aktivity neraz zabezpečujú mladí ľudia bez pedagogického vzdelania, bez zmluvných vzťahov so školou, kde prebiehajú. Podľa informácií viacerých rodičov, o týchto aktivitách sa ako zákonní zástupcovia maloletých žiakov dozvedajú post factum. Niektorí z aktérov týchto projektov tvrdia, že toto "vzdelávanie" prebieha s podporou ministerstva školstva a bratislavského župana. Naozaj ministerstvo podporuje takúto agendu? Ak áno, z akej rozpočtovej kapitoly rezortu? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 21. 10. 2021 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Odpoveď Pán predsedajúci, pán poslanec, položili ste mi niekoľko otázok vždy v rôznych variantoch, takže ja vám budem odpovedať aj na tie ďalšie, aby ste mali taký súhrnný prehľad. Ministerstvo školstva nevypísalo žiadnu výzvu, ktorej predmetom by bola sexuálna výchova, čo znamená, že ministerstvo zo svojho rozpočtu takéto aktivity prostredníctvom či už rozvojových projektov, alebo dotácií nepodporuje v súčasnej situácii alebo v súčasnom čase. Keď hovoríte, že takýto projekt sme zastrešili, tak opätovne vám musím povedať, že ministerstvo školstva takýto projekt nezastrešilo a ani neudelilo žiadnu záštitu takémuto projektu, ale možno by sme sa mohli nad tým zamyslieť a pozrieť sa aj na takéto projekty a vyhlásiť do budúcna aj takúto výzvu, aby sme podporili túto oblasť, o ktorej momentálne budeme rozprávať. Je dôležité povedať, že v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti na školách, tak táto výchovno-vzdelávacia činnosť musí byť v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, ktoré sú definované reálne v § č. 9 školského zákona, ktorý ste teraz aj schvaľovali. Je veľmi dôležité vysloviť, že v rámci tohto zákona je napísané, že to musí byť príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, ako aj zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, čo bol aj obsah jednotlivých zákonov, ktoré ste včera schvaľovali tu v Národnej rade, za čo ja veľmi pekne ďakujem. Ale ak ste otvorili túto tému, tak predpokladám, že ste informovaní a že ste si pozreli aj jednotlivé štúdie a veci, tak si povedzme zopár faktov, keď máme čas. Bol uskutočnený v 2018. veľmi rozsiahly výskum v rámci medzinárodnej organizácie UNESCO, ktorý vychádzal z výsledkov 22 systémových štúdií a 77 randomizovaných kontrolných štúdií, ktoré boli realizované naozaj v širokom spektre rôznych kultúrnych kontextov a krajín. A program sexuálnej výchovy prináša niekoľko zdravotných prínosov. Má zásadný vplyv na oddialenie začiatku sexuálneho styku, kde posúva prvý sexuálny styk na neskorší vek, čo asi všetci chceme a nechceme robiť žiadne zákazy a príkazy, ale chceme spôsobom vzdelávania mladých ľudí na to upozorniť, aby si to uvedomili, aby urobili samostatné rozhodnutie, nie, aby to rozhodnutie za neho, za mladého človeka robil niekto iný. Tiež vedie k zníženiu počtu sexuálnych partneriek a partnerov. Zníženie rizika tehotenstva mladistvých. A znova je to o vzdelávaní a nie o príkazoch, zákazoch a podobných opatreniach, ku ktorým by ste možno mali tendenciu, ale vzdelávanie, to je to dôležité, aby mladý človek pochopil, aby kriticky rozmýšľal, aby si to vedel vyhodnotiť a následne aby urobil to rozhodnutie. Na základe správy Európskej komisie z roku 2020 programy sexuálnej výchovy majú pozitívny vplyv aj na ďalšie aspekty, ako je napríklad zníženie rizika zneužívania detí a mladých ľudí, rozvoja aj vzťahových zručností u mladých ľudí, čo je veľmi dôležité, lebo predpokladám, že všetci chceme, aby mladí ľudia si budovali vzťahy, aby tieto vzťahy pokračovali, aby ich vedeli neustále rozvíjať. Je to rozvoj sebapoznania, sebadôvery u mladých ľudí, kde máme obrovské problémy, kde musíme riešiť duševné zdravie, zakladajú sa rôzne pracovné skupiny, zakladajú sa rôzne výbory, vypracovávajú sa rôzne manuály, aby sme podporili duševné zdravie, ktoré je prepojené so sexuálnou výchovou, či chceme, alebo nechceme, sú to dve previazané nádoby, ktoré nemôžme stále oddeľovať. Povinnosť realizovať sexuálnu výchovu ako súčasť jednotlivých vzdelávacích... súčasť vzdelávania vyplýva aj z rôznych dohovorov, smerníc, ktoré sú pre Slovensko dokonca aj záväzné, je to Dohovor o právach dieťaťa, štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, medzinárodné technické usmernenia k sexuálnej výchove, čo opäť vydalo UNESCO v 2018. A ak vás môžem poprosiť, pozrite si tento dokument, naozaj je veľmi zaujímavý. Keď sa rozprávame o sexuálnej výchove, tak ja neviem, že či by sme nemali ísť omnoho rýchlejšie, tak ako plánujeme jednotlivé kroky, pretože vo väčšine členských krajín Európskej únie je sexuálna výchova povinnou súčasťou vzdelávania. Je to až 19 krajín, ktoré to majú ako povinnú súčasť vzdelávania. Iba v ôsmich krajinách je to volitebná súčasť vzdelávania, kde patrí aj Slovensko, kde to je ako prierezová téma, čo určite viete, je to výchova k manželstvu a k rodičovstvu. A existujú aj rozdiely v rámci krajín Európskej únie v rámci vzdelávania, kde sexuálna výchova je vzdelávaná od šiestich rokov až po trinásť rokov, kde trinásť rokov je Slovenská republika. Ďakujem zatiaľ. 
Doplňujúca otázka Ďakujem. Pán minister, ja som v podstate čerpal iba z facebookového profilu pána Štefana Šperku, ktorý na svojom profile uvádzal, že tú aktivitu Sova spolupracuje, teda má podporu ministerstva školstva a župana bratislavského, takže toto bola informácia. Ďalej mne vadí osobne, že to robia mladí ľudia, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie, hej, ťažko povedať, čo sa do tejto výchovy vôbec dostane. Lebo viete, každý z tých mladých ľudí má nejakú tendenciu, môže skĺznuť k čomukoľvek a z tých skúseností svojich v 16-ročnej praxe v pedagogike, respektíve školstve viem, čo sa môže stať, a zažil som niektoré veci aj na vlastnej koži, respektíve vo vlastnej praxi. Ja by som sa chcel spýtať pána ministra, že akým spôsobom on bude buď postihovať, alebo kontrolovať školy, ktoré toto robia napríklad bez súhlasu zákonného zástupcu alebo, alebo... Jednoducho, lebo zachytil som strednú odbornú školu masmediálnych informácií, informovaných štúdií v Bratislave, ktorí robili projekt Hekni sa a tí ľudia z toho projektu Hekni sa spolupracovali aj s tým pánom Štefanom Šperkom, takže hlavne sa jedná o Val a Mišku, ktorí majú projekt sexuálna výchova na internetových stránkach, Facebooku, Instagrame a tak ďalej, tak ja by som sa chcel spýtať, pán minister, akým spôsobom bude prebiehať, čo sa týka ministerstva, kontrola, respektíve nejaké sankcie voči tým školám, ktoré toto budú robiť svojvoľne, bez nejakého dohľadu. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Neviem, o akých sankciách rozprávate, lebo za dodržiavania jednotlivých právnych predpisov, ktoré súvisia s činnosťou školy vrátane dodržiavania aj súladu výchovy a vzdelávania s princípmi a cieľmi, zodpovedá riaditeľ školy. A ja si nemyslím, že riaditeľ školy takýmto spôsobom dovolil žiakom, aby sa vzdelávali, aby to bolo považované ako vzdelávanie. Ak to bolo považované ako diskusia, tak tam máte voľný prístup jednotlivých žiakov, ktorí navštevujú tieto diskusie a môžu si ich navštevovať na základe svojho rozhodnutia, pretože potrebujú čerpať informácie. A to je veľmi dôležité, že tie informácie nedávame, pretože táto téma bola dlhodobo tabuizovaná a podľa mňa by sme sa mali začať jej venovať a intenzívne venovať. A ja vám teda aj odpoviem na pripravované zmeny, ktoré sú v kurikule základných škôl, pretože sme rozprávali ohľadom finančnej gramotnosti, ohľadom environmentálneho povedomia a aj ohľadom sexuálnej výchovy, pretože je to veľmi dôležité. Ale, pán poslanec, ak dovolíte, tak toto ja budem veľmi rád konzultovať s pánom predsedom výboru, pánom Vašečkom aj s pani predsedníčkou zdravotníckeho výboru pani Cigánikovou, aby sme začali túto tému naozaj reálne riešiť, aby sme sa rozhodli, že či začlenenie prierezovej témy výchova k manželstvu a k rodičovstvu a sexuálnej výchove bude povinný obsah vzdelávania na základných školách v rámci jednotlivých predmetov, ktoré tam máme. Pretože tento krok znova musíme urobiť. My sa tu nemôžme tváriť, že niečo také neexistuje, a potom budú prebiehať takéto nejaké rôzne spôsoby vzdelávania. My sa na to musíme pozrieť komplexne. Ale nebudeme sa na to pozerať ani vy, ani ja, ani poslanci alebo niektorí ľudia. Budú sa na to pozerať odborníci, lebo tak ako prezentujeme jednotlivé pohľady z odbornej stránky, tak to budeme prezentovať aj týmto spôsobom a hlavne kvôli tomu, aby sme posilnili aspekt ochrany detí a mladých ľudí pred rizikom násilia, zneužívania, ochrane v online priestore, čo je obrovská téma, ktorú absolútne my neriešime. A keď sa budete rozprávať s jednotlivými linkami, ktoré zabezpečujú ochranu detí, tak vám povedia, aký obrovský nárast za ostatné roky je v tejto problematike, ako sú ľudskoprávne aspekty, ktoré by sme mali riešiť, a nie nejakým spôsobom sa vybíjať, že či toto vzdelávanie je dovolené, nie je dovolené, či niekoho postihneme, alebo nepostihneme. Poďme sa jej venovať ako téme, ale poďme sa jej venovať odborne, na základe faktov jednotlivých odborníkov, ktorí predpripravia tieto náležitosti a následne môžme potom diskutovať. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.