Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 10. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán minister, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 3. septembra 2021 pozvýala na celodenný workshop hekni sa (H3KNISA). Súčasťou workshopu bola aj sexuálna výchova vedená Miškou a Valou. Ako je to možné? Jedná sa o neplnoletých mladých ľudí, ktorých vyučovali o pár rokov staršie aktivistky, ktoré na svojom profile píšu, že chcú byť budúcimi sexpertkami. Čo s tým spravíte, pán minister? Nie je to ohrozenie mravnej výchovy mládeže podľa § 211 Trestného zákona? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 21. 10. 2021 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Odpoveď Pán predsedajúci, pán poslanec, položili ste mi niekoľko otázok vždy v rôznych variantoch, takže ja vám budem odpovedať aj na tie ďalšie, aby ste mali taký súhrnný prehľad. Ministerstvo školstva nevypísalo žiadnu výzvu, ktorej predmetom by bola sexuálna výchova, čo znamená, že ministerstvo zo svojho rozpočtu takéto aktivity prostredníctvom či už rozvojových projektov, alebo dotácií nepodporuje v súčasnej situácii alebo v súčasnom čase. Keď hovoríte, že takýto projekt sme zastrešili, tak opätovne vám musím povedať, že ministerstvo školstva takýto projekt nezastrešilo a ani neudelilo žiadnu záštitu takémuto projektu, ale možno by sme sa mohli nad tým zamyslieť a pozrieť sa aj na takéto projekty a vyhlásiť do budúcna aj takúto výzvu, aby sme podporili túto oblasť, o ktorej momentálne budeme rozprávať. Je dôležité povedať, že v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti na školách, tak táto výchovno-vzdelávacia činnosť musí byť v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, ktoré sú definované reálne v § č. 9 školského zákona, ktorý ste teraz aj schvaľovali. Je veľmi dôležité vysloviť, že v rámci tohto zákona je napísané, že to musí byť príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, ako aj zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, čo bol aj obsah jednotlivých zákonov, ktoré ste včera schvaľovali tu v Národnej rade, za čo ja veľmi pekne ďakujem. Ale ak ste otvorili túto tému, tak predpokladám, že ste informovaní a že ste si pozreli aj jednotlivé štúdie a veci, tak si povedzme zopár faktov, keď máme čas. Bol uskutočnený v 2018. veľmi rozsiahly výskum v rámci medzinárodnej organizácie UNESCO, ktorý vychádzal z výsledkov 22 systémových štúdií a 77 randomizovaných kontrolných štúdií, ktoré boli realizované naozaj v širokom spektre rôznych kultúrnych kontextov a krajín. A program sexuálnej výchovy prináša niekoľko zdravotných prínosov. Má zásadný vplyv na oddialenie začiatku sexuálneho styku, kde posúva prvý sexuálny styk na neskorší vek, čo asi všetci chceme a nechceme robiť žiadne zákazy a príkazy, ale chceme spôsobom vzdelávania mladých ľudí na to upozorniť, aby si to uvedomili, aby urobili samostatné rozhodnutie, nie, aby to rozhodnutie za neho, za mladého človeka robil niekto iný. Tiež vedie k zníženiu počtu sexuálnych partneriek a partnerov. Zníženie rizika tehotenstva mladistvých. A znova je to o vzdelávaní a nie o príkazoch, zákazoch a podobných opatreniach, ku ktorým by ste možno mali tendenciu, ale vzdelávanie, to je to dôležité, aby mladý človek pochopil, aby kriticky rozmýšľal, aby si to vedel vyhodnotiť a následne aby urobil to rozhodnutie. Na základe správy Európskej komisie z roku 2020 programy sexuálnej výchovy majú pozitívny vplyv aj na ďalšie aspekty, ako je napríklad zníženie rizika zneužívania detí a mladých ľudí, rozvoja aj vzťahových zručností u mladých ľudí, čo je veľmi dôležité, lebo predpokladám, že všetci chceme, aby mladí ľudia si budovali vzťahy, aby tieto vzťahy pokračovali, aby ich vedeli neustále rozvíjať. Je to rozvoj sebapoznania, sebadôvery u mladých ľudí, kde máme obrovské problémy, kde musíme riešiť duševné zdravie, zakladajú sa rôzne pracovné skupiny, zakladajú sa rôzne výbory, vypracovávajú sa rôzne manuály, aby sme podporili duševné zdravie, ktoré je prepojené so sexuálnou výchovou, či chceme, alebo nechceme, sú to dve previazané nádoby, ktoré nemôžme stále oddeľovať. Povinnosť realizovať sexuálnu výchovu ako súčasť jednotlivých vzdelávacích... súčasť vzdelávania vyplýva aj z rôznych dohovorov, smerníc, ktoré sú pre Slovensko dokonca aj záväzné, je to Dohovor o právach dieťaťa, štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, medzinárodné technické usmernenia k sexuálnej výchove, čo opäť vydalo UNESCO v 2018. A ak vás môžem poprosiť, pozrite si tento dokument, naozaj je veľmi zaujímavý. Keď sa rozprávame o sexuálnej výchove, tak ja neviem, že či by sme nemali ísť omnoho rýchlejšie, tak ako plánujeme jednotlivé kroky, pretože vo väčšine členských krajín Európskej únie je sexuálna výchova povinnou súčasťou vzdelávania. Je to až 19 krajín, ktoré to majú ako povinnú súčasť vzdelávania. Iba v ôsmich krajinách je to volitebná súčasť vzdelávania, kde patrí aj Slovensko, kde to je ako prierezová téma, čo určite viete, je to výchova k manželstvu a k rodičovstvu. A existujú aj rozdiely v rámci krajín Európskej únie v rámci vzdelávania, kde sexuálna výchova je vzdelávaná od šiestich rokov až po trinásť rokov, kde trinásť rokov je Slovenská republika. Ďakujem zatiaľ. 
Doplňujúca otázka Ďakujem. Ja som položil tie otázky kvôli tomu, lebo sami vieme, že tie otázky sa žrebujú, a nebolo jasné, že teda či sa dostanem na rad. Mňa zaujíma, pán minister, iba to, že tie deti v tej škole, to boli druháci, tretiaci, to boli neplnoleté deti a súhlas rodiča na takéto vzdelávanie by mal byť vyžadovaný, preto sa pýtam, že či je to na mieste, aby to vzdelávali ľudia bez pedagogického vzdelania, to je jedna vec, o trošku starší od tých detí, ktoré vzdelávali, lebo tie baby majú okolo dvadsať rokov, a či tam netreba súhlas zákonného zástupcu a či to nie je porušenie mravnej výchovy, lebo zákon, Trestný zákon, § 211 hovorí o tom, že môže to byť aj takýmto spôsobom. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, vy ste aj telefonovali s pani riaditeľkou, aby ste si zistili, že ako to prebiehalo? Tak ak, tak vás poprosím, že zavolajte jej a nevynášajme tu nejakým spôsobom alebo nevyrábajme nejakým spôsobom problém tam, kde ten problém absolútne, ale absolútne nie je, to je jedna vec. A druhá vec, možnože je to správne, že práve takýmto spôsobom mladí ľudia učia iných mladých ľudí, aby boli vzdelaní, aby posúvali tieto informácie. Ale ja som veľmi rád, že to otvárate, a verte, že to teraz spoločne aj s pani poslankyňou Cigánikovou a s pánom poslancom Vašečkom zobereme do našich rúk a budeme realizovať túto tému a budeme v nej pokračovať ďalej. Ja som rád, že ste ju otvorili vy. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.