Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 5. 2021 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Na webovej stránke ministerstva bola dňa 3. 5. 2021 zverejnená správa, že zásahový tím pre medveďa hnedého rozhodol o uspatí tatranských medveďov. Viete spoločnosti potvrdiť, že v prípade usmrtenia týchto dvoch medveďov nedošlo k porušeniu zákonov a vyhlášok v SR? 
Adresát dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 6. 5. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, môžem potvrdiť, že v prípade eutanázie týchto dvoch medveďov nedošlo k porušeniu zákonov a vyhlášok Slovenskej republiky. V zmysle § 65a ods. 5 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Na tieto činnosti vykonávané alebo obstarávané tátnou ochranou prírody sa ustanovenia osobitného predpisu nevzťahujú. ŠOP disponuje, teda Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje. Nie je teda možné hovoriť o porušení zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň zákon o ochrane prírody a krajiny explicitne vylučuje na takéto konanie Štátnej ochrany prírody aplikovanie právnej úpravy zákona o poľovníctve, čiže explicitne v znení textu vťahujúcu sa na lov zveri samotný, povolenie na lov zveri, zakázané metódy a obmedzenie nakladania s uloveným živočíchom. Čiže nie je preto možné hovoriť o porušení zákona o poľovníctve pre druhý zákon, ktorý by prichádzal do úvahy. Vzhľadom na uvedené, keďže nedošlo k porušeniu osobitných predpisov, nie je možné ani konštatovať naplnenie trestných znakov trestného činu podľa Trestného zákona. Napokon, dovolím si pripomenúť, že tak ako bolo na jeseň široko medializované, išlo o skupinu medveďov hnedých, ktoré opakovane, opakovane vyberali kontajnery v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí, na ktoré minulú jeseň zásahová jednotka Štátnej ochrany prírody použila všetky metódy odplašenia vrátane pyrotechniky, vrátane paintballových výstrelov a vrátane zvukového plašenia a svetelného plašenia. Táto jednotka je špeciálne školená a jeden z jej pracovníkov prešiel odbornými skúsenosťami napríklad v Nórsku, ktoré žije, samozrejme, kde ľudia žijú v blízkosti divých šeliem, a má veľmi podobné situácie, aké môžu sa stať na Slovensku. Sú to vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí už na jeseň teda uplatnili všetky možné nástroje na to, aby túto skupinu synantropných zvierat vrátili k ich pôvodnému v lok... k ich pôvodnej lokalite. Záverom napokon bolo, že medvede sa dostali do málo zabezpečenej cukrárne a tieto zábery pre niekoho s pobavením, pre iného s pohoršením obleteli všetky domácnosti, lebo bola z toho prinajmenej na jeden večer téma. Keď ju preložím do ľudovej reči, tých medveďov už je toľko, že už chodia do cukrárne. No, žiaľ, ak si nebudeme naďalej my, čiže homo sapiens žijúci v horských a v podhorských osadách Slovenska vedieť poradiť s vlastnými odpadkami alebo ak si nezabezpečujeme také voňavé prevádzky pre tieto divé šelmy, ako bezpochyby sú prevádzky cukrární, tak sa nečudujme, že zvieratá naozaj potom, keď tie prekážky sú veľmi slabé, tak do tej cukrárne sa dostanú a sa tam pohostia. V tomto prípade rodina ešte zažila, táto medvedia rodina dokonca autoincident. Napokon tento rok sa vrátili k tomu spôsobu života a zásah jednotky bol namieste. 
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo. Pán minister, chcel by som sa ešte dopýtať v podstate dve veci. Spomenuli ste zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o poľovníctve. Áno, to sú možnože tie dva, ktoré mohli byť hlavne porušené. Tam sa ešte načrtá otázka, čo je zákon o lesoch, ale ten ak tak okrajovo, ale mám otázku, či v tomto prípade v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny jeho § 40, či nemusela byť udelená ministrom životného prostredia teda povolenie na výnimku zo zákazu usmrtenia chráneného živočícha a potom ešte v zmysle zákona 274/2009 Z. z., tam ste síce povedali, že povolenie na lov nebolo potrebné, ale ďalej v § 64 tohto zákona sa píše: „každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje značkou a označuje sa aj každý kus nájdenej uhynutej alebo inak usmrtenej raticovej zveri, alebo veľkej šelmy, s ktorou sa manipuluje s cieľom jej zužitkovania. Potom v odseku 3 sa ešte hovorí, že „osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju, ani si ju celú alebo jej časť privlastniť. Tam ale z médií sme videli aj z toho popisu, aj z tých fotiek, že evidentne tam ako k hýbaniu a prenášaniu muselo dôjsť. Tá známa fotka na tom modrom igelite, kde sú obidva medvede odfotené. Ďakujem zatiaľ. 
Doplňujúca odpoveď Chápem, pán poslanec, za koho kopete a čo chcete dosiahnuť, ale uisťujem vás, že tieto operácie vykonávali Štátne lesy TANAP-u, poľovníci, ktorí zviera prevzali, označkovali, odfotili a postarali sa o túto medializáciu. Postarali sa o ňu tak rýchle, že ministerstvo nestihlo zverejniť to, čo sa stalo, preto aj to boli udalosti z noci a vzápätí a to je už naozaj smiešne riaditeľ Štátnych lesov žiadal štátnu políciu, aby išla a zadržala ochranárov. Títo, ktorí celé roky strieľajú a niektorí z nich vnadia v rozpore so zákonom, ktorí spôsobujú, častokrát majú spoluzodpovednosť za problémy s týmito predátormi, tak sa pustili do týchto odborníkov, ktorí previedli uspanie a potom eutanáziu dvoch synantropných zvierat. Synantropné zvieratá a spolužitie s dravcami alebo so šelmami, ktoré tu máme a ktoré sú bohatstvom Slovenska, musí byť vecou miery, nie bezbrehého naháňania sa za trofejami. Ako sa pochválili, týchto medveďov si vypchajú. A kým tu takéto myslenie prevláda, tak budeme sa navzájom zbytočne, zbytočne si komplikovať prácu. Našou prácou a naším cieľom je dosiahnuť, aby dravé šelmy, ktoré bohatstvom Slovenska a prejavom pestrosti biotopov a celej biosféry na Slovensku, aby prežívali, ale aby prežívali tam, kde patria, a Štátna ochrana prírody je schopná zabezpečovať ochranu aj bez toho, že by vystavovala povolenky poľovníkom, po ktorých oni tak usilujú. Žiaľ, aj preto, že v minulosti sa ukázalo, že niekedy sa potom nestrieľali synantropné medvede, ale trofejné kusy, že sa tieto predávali, že tie výstrely sa veľmi dobre stržňovali. My nevieme ani nechceme naprávať problémy slovenského poľovníctva, ale tam, kde siaha zodpovednosť ministerstva životného prostredia, budem brániť kšeftom so vzácnymi dravými zvieratami a bude si vykonávať Štátna ochrana prírody svoje povinnosti tak, aby nenahrávala nezákonným, nezákonným cieľom. A v tomto prípade vás uisťujem, pán poslanec, že takto Štátna ochrana príchody postupovala. Prečítal som vám už celé znenie zákona, ale ak si ho prajete, tak vám ho prečítam znovu. Štátna ochrana prírody má zo zákona explicitné právo chrániť územia intravilánu, ja vám to prečítam celé. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia, ktoré už má roky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.