Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Anna Zemanová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 12. 2020 
Zadávateľ Anna Zemanová 
Otázka Vážená pani ministerka, Marián Kočner žaloval Europol na Súdnom dvore EÚ za to, že pomohol slovenským orgánom rozšifrovať Threemu, keďže slovenské orgány nedisponujú potrebnou dešifrovacou technológiou a za súvisiace poškodenie jeho dobrého mena. Slovenská republika mohla v konaní podať tzv. "intervenciu", ktorá však do uplynutia lehoty podaná nebola. Z akého dôvodu Slovenská republika nevyužila možnosť podať v danom konaní intervenciu? Môže zodpovedný zástupca Slovenskej republiky podať intervenciu vo veciach vysokého záujmu Slovenskej republiky aj bez odpovede, resp. stanoviska vecne príslušného rezortu?  
Adresát dočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková 
Dátum odpovede 10. 12. 2020 
Zodpovedal dočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, ja by som najprv povedala, že ako to, čo je vlastne predmetom žaloby a potom, aký bol presne postup a aké sú vlastne možnosti Slovenskej republiky. Predmetom žaloby je návrh na priznanie náhrady škody na základe mimosúdnej zodpovednosti spôsobenej žalobcovi z dôvodu dvoch škodných udalostí. Prvá má spočívať v tom, že došlo k spracovaniu osobných údajov bez súhlasu súdu alebo nezávislého správneho orgánu akvizíciou a extrakciou dát mobilných telefónov, ako aj únikom údajov z prostredia žalovaného. Druhá škodná udalosť má spočívať v tom, že žalovaný vypracoval oficiálnu správu, v ktorej uviedol, že žalobca je uvedený v tzv. mafiánskych zoznamoch. Žalobné dôvody podľa žalobcu boli, sú založené na tom, že tu malo dôjsť k úniku osobných údajov žalobcu z dispozície žalovaného protiprávnym konaním a ďalej samozrejme tým, že teda bol zaradený do tzv. mafiánskych zoznamov. Až toto zaradenie žalobcu je zásahom, nezákonným spracovaním osobných údajov. K tomu možnému vstupu by som povedala takto. Slovenská republika, samozrejme, môže vstúpiť vlastne do všetkých konaní, ktoré prebiehajú pred Európskym súdnym dvorom a vždy treba zvážiť, samozrejme, či je to v záujme Slovenskej republiky. Vždy v rámci týchto konaní zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdnym dvorom identifikuje subjekty, ktorých sa môže dotkýňať samotný spor. Tak to urobila aj v tomto prípade. Robila to ona osobne. To znamená, kontaktovala dotknuté subjekty, z ktorých vymenujem Generálnu prokuratúru, ministerstvo vnútra, Úrad vlády, Úrad na ochranu osobných údajov. Samozrejme, istým spôsobom sa cítilo dotknuté aj ministerstvo spravodlivosti s ohľadom na povahu veci. Žiadny z týchto dotknutých orgánov nemal záujem o to, aby Slovenská republika vstúpila do tohto konania ako vedľajší účastník. To znamená, že následne aj ja som komunikovala so zástupkyňou a riešili sme otázku, keďže žiadny nemá záujem, dokonca keďže ani v danom čase, ktorý bol, dokedy sa mali dotknuté orgány vyjadriť, dokonca od niektorých neprišla odpoveď, osobitne Generálna prokuratúra aj ministerstvo vnútra bolo dotazované, aby sme mali od nich jednoznačnú odpoveď, či majú alebo nemajú záujem vstúpiť do konania, vlastne tým výsledkom bola negatívna odpoveď. S ohľadom na to sme vyhodnocovali, že keďže je tu nezáujem priamo dotknutých vstúpiť do konania, ako by vlastne vyzerala intervencia Slovenskej republiky, keďže vlastne samotná intervencia spočíva práve v informáciách osobitne z Generálnej prokuratúry, ministerstva vnútra. Bez takejto vzájomnej súčinnosti sme si to ani veľmi nevedeli predstaviť. Súčasne treba povedať, že ak Slovenská republika vstúpi do konaní ako vedľajší účastník, dostáva otázky, ktoré nevieme vopred predvídať. To znamená, s ohľadom na celú túto situáciu aj ja som vyhodnotila, keďže je jednoznačne zrejmé, že to súvisí s dôkazom, ktorý je kľúčový v predmetnom trestnom konaní, že je namieste v tomto momente to ponechať, jednak posúdenie tohto dôkazu nezávislým, nestranným súdom v Slovenskej republike, ako aj posúdenie celého toho sporu a toho predmetu sporu na Európskom súdnom dvore, pričom ale treba povedať, je, že z mojej strany určite budem intervenovať aj na ministerstve vnútra, aj u nového generálneho prokurátora, aby EUROPOL, ktorý je v tomto prípade žalovaný, aby dostal všetky informácie, aby bol riadne zistený skutkový stav od nás. A čo sa týka rozhodnutia v danej veci, tak potom voči tomu má Slovenská republika možnosť podať odvolanie. To znamená, bez ohľadu na to, či sme do toho vstúpili ako vedľajší účastník alebo nie, Slovenská republika môže po doručení rozhodnutia v danej veci, ak bude mať za to, že je na mieste podať odvolanie, z právnych dôvodov podať odvolanie. Môže do toho vlastne tým pádom v plnosti vstúpiť ako plný účastník. Ak by došlo k rozhodnutiu, voči ktorému by podal odvolanie ktorýkoľvek účastník, môžeme sa asi baviť osobitne o EUROPOL, rovnako Slovenská republika môže v odvolacom konaní vstúpiť ako vedľajší účastník. Takže keďže som mala a vnímala som toto portfólio v celosti, tak som mala za to, že v tomto momente je na mieste a v záujme Slovenskej republiky, aby do toho nevstupovala, ale samozrejme, že budeme sledovať celý vývoj a určite máme záujem na tom, aby skutkový stav bol riadne vyšetrený v rámci tohto sporu a ja sa budem sama usilovať o to, aby či už zo strany ministerstva vnútra aj z Generálnej prokuratúry, aby všetky informácie, ktoré potrebuje EUROPOL, aby boli doručené. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.