Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jarmila Halgašová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 12. 2020 
Zadávateľ Jarmila Halgašová 
Otázka Aké sú povinnosti stavebného úradu, keď pri prenesenom výkone štátnej správy zistí zásadný rozpor. Ak záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu k požiadavke o vydanie územného rozhodnutia je v zásadnom rozpore s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky? 
Adresát ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Dátum odpovede 3. 12. 2020 
Zodpovedal ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, pani poslankyne, páni poslanci, ono táto otázka by mala byť viac smerovaná na ministerstvo vnútra, v koho v kompetencii sú stavebné úrady alebo ja to teraz odpoviem z toho nášho pohľadu pamiatkového úradu. Bude to taký kus právničiny, ale ideme na to. Záväzné stanoviská krajských pamiatkových úradov preskúmava Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. V zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydávajú krajské pamiatkové úrady záväzné stanoviská ku všetkým konaniam, ktoré vedú stavebné úrady. Obsah záväzného stanoviska je pre stavebný úrad záväzný. Okrem záväzných stanovísk pre konania stavebného úradu vydávajú krajské pamiatkové úrady podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanoviská ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Pamiatkový úrad má kompetencie v konaní podľa § 136 a 140b stavebného zákona. To je keď pri riešení rozporov alebo odvolaní proti obsahu záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu vystupuje ako orgán nadradený krajský pamiatkový úrad. Obsah vydaného záväzného stanoviska možno napadnúť už v priebehu konania na stavebnom úrade. Pokiaľ totiž námietky účastníka konania na stavenom úrade smerujú voči obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si stanovisko od krajského pamiatkového úradu, ktorý ho vydal. V prípade, že krajský pamiatkový úrad svoje záväzné stanovisko v danej veci nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od pamiatkového úradu. Postup pri odvolaní proti záväznému stanovisku krajského pamiatkového úradu je taktiež úzko spätý s konaním stavebného úradu. Ak odvolanie voči rozhodnutiu stavebného úradu smeruje voči obsahu záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu, krajský stavebný úrad, ktorý koná o odvolaní voči rozhodnutiu stavebného úradu toto odvolacie konanie preruší a vyžiada si stanovisko k odvolaniu od krajského pamiatkového úradu, ktorý ho vydal. Odvolanie spolu so stanoviskom krajského pamiatkového úradu potom predloží na pamiatkový úrad, ktorý záväzné stanovisko krajského pamiatkového potvrdí alebo zmení. Zákon neupravuje preskúmavanie záväzných stanovísk krajského pamiatkového úradu. Podnet na preskúmanie záväzného stanoviska môže podať ktokoľvek. Pri preskúmavaní pamiatkový úrad sleduje splnenie základných zásad správneho konania a vyjadruje sa k právnej i vecnej stránke. Záväzné stanovisko môže pamiatkový úrad zmeniť v prípade, ak krajský pamiatkový úrad správne aplikoval právny predpis, avšak nesprávne posúdil vecnú stránku alebo zvolil nesprávny metodický prístup. Zrušenie záväzného stanoviska nastane v prípade, ak krajský pamiatkový úrad vydal nezákonné záväzné stanovisko. Napokon podnet smerujúci proti záväznému stanovisku krajského pamiatkového úradu môže podať fyzická a právnická osoba aj na príslušnú krajskú prokuratúru. Po preskúmaní veci môže krajská prokuratúra vydať protest prokurátora, ktorým nariadi zrušenie nezákonného záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.