Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jarmila Halgašová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 12. 2020 
Zadávateľ Jarmila Halgašová 
Otázka Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. pamiatková inšpekcia pri svojej práci spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Aké sú výsledky tejto spolupráce v období rokov 2015 - 2020? 
Adresát ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Dátum odpovede 3. 12. 2020 
Zodpovedal ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa Halgašová, pamiatková inšpekcia ministerstva kultúry skutočne spolupracuje s Policajným zborom v oblasti metodickej prípravy, vyhľadávania, dokumentovania a objasňovania trestnej činnosti s určujúcim prvkom kultúrnej hodnoty. Túto spoluprácu nie je možné však priamo zamieňať za zastupovanie štátu ako dotknutého subjektu v trestnom konaní, pretože zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v ustanovení § 10 ods. 2, písm. r) toto postavenie priznáva výhradne Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky. Pamiatková inšpekcia je priamo účastná na práci národnej expertnej skupiny na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva pôsobiacou ako súčasť medzirezortného expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou. Z tejto pozície sa pamiatková inšpekcia zapojila po minulé roky do prípravy policajnej akcie Pandora. Dosah predmetnej akcie býva zameraný na obchodníkov s predmetmi kultúrnej hodnoty - starožitníctva, galérie, umelecké dielne, ako aj na kontrolu archeologických nálezísk a objektov národných kultúrnych pamiatok s osobitným zameraním na činnosť tzv. detektoristov - osôb vykonávajúcich vyhľadávanie historicky zaujímavých nálezov s použitím detektorov kovov. V roku 2018 pamiatková inšpekcia priamo iniciovala začatie trestného stíhania vo veci podozrenia z trestného činu zneužívania vlastníctva v súvislosti so zanedbaním údržby, presnejšie cielenou devastáciou národnej kultúrnej pamiatky. Konkrétne ide o sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou. Pracovníci pamiatkovej inšpekcie boli v minulosti nápomocní aj pri riešení problému zmeny vlastníctva chátrajúceho kaštieľa v Moravanoch nad Váhom, kde z dôvodu zanedbania základnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky boli stíhaní dvaja občania Slovinskej republiky. O konkrétnych prípadoch dokumentovania trestnej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva môže podať správu výhradne Policajný zbor. Zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany pamiatkového fondu tomuto je poskytovaná odborná a expertná pomoc. Pamiatková inšpekcia ani ministerstvo kultúry rovnako ako pamiatkový úrad priamo nevedú štatistické prehľady o trestných činoch s prvkom kultúrnej hodnoty. Ďakujem veľmi pekne. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.