Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Alexandra Pivková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21.10.2020 
Zadávateľ Alexandra Pivková 
Otázka Vážený pán minister, obraciam sa na vás s otázkou, aj v mene starostky obce Predajná, ako ďalej bude postupovať ministerstvo pri riešení environmentálnej záťaže skládky Gudrónove jamy v obci Predajná. Počasie nám nebolo naklonené, blíži sa zima. Hladina na skládke stále stúpa. Má obavu, že opätovne vyhlási mimoriadnu situáciu. Konštatuje, že veci sa nehýbu na ministerstve, ani vo verejnom obstarávaní na sanáciu skládky. A preto je najvyšší čas zo strany ministerstva, pán minister, zaujať k tomu stanovisko. Viem, že teraz všetci riešia COVID-19, ale sú aj iné akútne problémy, ktoré je treba tiež neodkladne riešiť. Závažnosť problému je veľmi vysoká a môže nastať havária s obrovskými dôsledkami. Prosíme spoločne o rýchle riešenie a vašu odpoveď. 
Adresát minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 22.10.2020 
Zodpovedal ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim o rýchlu odpoveď (povedané s úsmevom) v mene pána ministra. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, gudrónové jamy v obci Predajná predstavujú dlhodobý problém. Vznikli v súvislosti s činnosťou podniku Petrochema Dubová, a. s., ktorý ako rafinérsko-petrochemický podnik spracovával ropu procesmi sulfonačných a absorpčných technológií. Zo získaných frakcií sa vyrábali finálne výrobky, ako mazacie a špeciálne oleje, syntetické pracie prostriedky a špeciálne biele oleje pre kozmetické a medicínske účely. Odpadové gudrónové kaly boli skladované v depóniách v areáli závodu Petrochema v Dubovej. Keďže tieto depónie boli nevhodne situované a dochádzalo k vyplavovaniu tekutých gudrónov, bolo rozhodnuté vybudovať nové depónie na území nachádzajúcom sa v obci Predajná. Depónia Predajná 1 bola vybudovaná v roku 1963 a začala slúžiť na skladovanie tekutých gudrónov. Dnes je teleso hrádze depónie Predajná 1 vysoké cca 15 metrov. Po naplnení kapacity v rokoch 1975 až 1976 boli odpady prečerpávané z depónie Predajná 1 do novovybudovanej depónie Predajná 2 a v roku 1976 bola prevádzka na lokalite Predajná 1 skončená. V súčasnosti sa na skládke Predajná 1 nachádza vodná plocha, ktorej objem narastá vplyvom atmosférických zrážok, natečenia vody z okolitých svahov, ako aj počas jarného topenia snehu. Táto voda je zmiešaná a zároveň znečistená výluhmi z gudrónov, čo je možné pozorovať hlavne na jej okrajoch, kde dochádza k polymerizácii odpadu a k vzniku plastických až pevných látok. Nebezpečenstvom na tejto lokalite je preto možnosť preliatia tekutej fázy cez korunu hrádze do okolitého terénu, prípadné prenikanie tejto vody netesnými časťami hrádze. V minulosti tieto vody odčerpávala a likvidovala spoločnosť PTCHEM, s. r. o., ako pokračovateľ činnosti spoločnosti Petrochema, a. s. Zodpovednosť za odstránenie environmentálnych záťaží v obci Predajná prešla v roku 2016 na ministerstvo životného prostredia uznesením vlády č. 153/2016. V prípade, že stúpne hladina vody v gudrónovej jame Predajná 1 nad kritickú úroveň, obec musí vyhlásiť mimoriadnu situáciu a prostredníctvom špecializovanej firmy zabezpečiť prečerpávanie týchto vôd do gudrónovej jamy Predajná 2, ktorá má dostatočnú kapacitu na zadržanie kontaminovaných vôd. Ide však len o dočasné riešenie, kým ministerstvo životného prostredia nezabezpečí úplnú sanáciu lokality. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie zákazky sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná nebolo doposiaľ ukončené, výdavky na protihavarijné opatrenia bývajú hradené z rezervy vlády Slovenskej republiky. Výdavky musia byť verifikované príslušným okresným úradom, odborom krízového riadenia a overujú sa aj zo strany ministerstva životného prostredia. Samotnú sanáciu oboch gudrónových jám bude možné začať až po ukončení procesu verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že ide o zákazku, ktorej cena je viac ako 40 miliónov eur, venuje ministerstvo životného prostredia verejnému obstarávaniu tejto zákazky mimoriadnu pozornosť. Podrobnosti z neukončeného verejného obstarávania nie je možné zverejňovať. Projekt sanácie bude hradený z fondov Európskej únie prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia a mal by byť ukončený do roku 2023. V súčasnosti ministerstvo životného prostredia pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok.  
Doplňujúca otázka Snažím sa prihlásiť, ďakujem veľmi pekne. Tiež rešpektujem, pani ministerka, že asi toto nebude téma pre nás dve. Ja by som len chcela upozorniť na to, že tento proces je naozaj veľmi, veľmi akútny a kritický. Ja viem, že ten proces verejného obstarávania je naozaj dlhotrvajúci, a to nás na tom práve vyrušuje, pretože naozaj môže dôjsť k obrovskej ekologickej havárii. Takže ja si to tiež zrejme budem ďalej riešiť a konzultovať s pánom ministrom, aby sme, ak sa dá, urýchlili tento proces sanácie tohto, tejto záťaže. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem veľmi pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.