Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 9. 2020 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Pán minister, v lesníckej komunite rezonuje pripravovaná organizačná zmena v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorá má platiť od 1. 1. 2021. Koľko zamestnancov podniku bude prepustených? Nedá sa šetriť aj inde, ako na osobných nákladoch zamestnancov? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský 
Dátum odpovede 24. 9. 2020 
Zodpovedal minister vnútra SR Roman Mikulec 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, aha, vidím, budúcnosť lesníctva v Slovenskej republike je neoddeliteľne previazaná s prírode blízkym obhospodarovaním lesov, ktoré je ukotvené aj priamo v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Stala sa základnou stratégiou štátu pri správe lesa. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, ako najväčší obhospodarovateľ lesov v Slovenskej republike chce a musí byť nositeľom tohto princípu. Uplatniť ho v praxi si však vyžaduje viac, ako len zmenu pestovných a ťažobných postupov. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, z toho dôvodu pristupujú k zásadnej reorganizácii svojich organizačných zložiek. Tento proces sa pripravuje už štyri mesiace a stále je v procese pripomienkovania. Určite dobre viete, že návrh reorganizácie podniku bude musieť prerokovať dozorná rada a samotný zakladateľ. Základom reorganizácie je vytvoriť vyrovnané organizačné jednotky, kde dôjde k úbytku administratívnych pracovníkov a k posilneniu vonkajšej prevádzky, samozrejme pri zohľadnení ekonomických ukazovateľov. Celý proces teda dáva na prvé miesto les a budúcnosť tejto krajiny. V prvom kroku sa určil počet lesných obvodov, ktorý sa oproti súčasnému stavu navýšil. Následne bola vytvorená organizačná štruktúra budúcich odštepných závodov, keďže sa zväčšujú. Pribudne počet zamestnancov aj na odštepných závodoch. V tomto čase sa finalizuje počet a veľkosť lesných správ, ktorých bude menej, ale rovnako sa zvýši počet zamestnancov na každej lesnej správe. Tieto zmeny však nemusia znamenať úbytok zamestnancov podniku, pretože dôjde k posilneniu nižšieho stupňa riadenia, predovšetkým na obvodoch a lesných správach. Pokiaľ by bola a priori hlavným cieľom reorganizácie úspora na zamestnancoch, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, by postupoval úplne iným spôsobom. Novovzniknutá organizačná štruktúra má byť schopná efektívne zavádzať do praxe prírode blízke obhospodarovanie lesa. Proces reorganizácie podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, je potrebné vnímať ako jeden celok a práve zachovanie jednotného mechanizmu tvorby hraníc a sídiel nových organizačných útvarov prinesie žiadaný efekt vo forme jednotnej a optimálnej štruktúry budúcich organizačných útvarov štátneho podniku. Subjektívnym zásahom do posudzovania kritérií by bola realizácia reorganizácie ohrozená. Odhadovaný počet zamestnancov, ktorí ukončia pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti, je 107. Toto číslo sa spresní vo finálnej verzii návrhu reorganizácie. Pre ilustráciu, od začiatku roku 2020 ukončilo pracovný pomer viac ako 50 zamestnancov. Ekonomickú situáciu Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, zásadným spôsobom ovplyvňuje niekoľko významných faktorov. Od založenia podniku sa stav lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe podniku značne znižuje vplyvom odovzdávania majetku na základe reštitučných a iných osobitných zákonov. Od začiatku reprivatizačného procesu bolo odovzdaných takmer 900-tisíc ha lesných pozemkov. V súčasnosti Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, spravujú 872-tisíc ha lesných pozemkov. Proces odovzdávania pozemkov nie je ukončený a stále prebieha. Hospodárske výsledky najvýznamnejšie ovplyvňuje výška ťažby, ktorá v posledných rokoch klesá. Oproti roku 2019 je plánovaná výška ťažby nižšia o viac ako 600-tisíc metrov kubických. Výška nákladových položiek každoročne rastie, ceny dreva a jeho priemerné speňaženie klesajú. Za obdobie prvého polroka 2020 sú tržby nižšie o 12 miliónov eur oproti plánu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je prepad v tržbách 26 miliónov eur. Zároveň dôležitým faktorom ovplyvňujúcim ekonomiku štátneho podniku sú záujmy Štátnej ochrany prírody, ktoré vo forme príkazov a zákazov limitujú chod podniku. Je nevyhnutné si uvedomiť, že s ohľadom na požiadavky spoločnosti štátny podnik nedokáže v súčasnej situácii z dlhodobého hľadiska plnohodnotne plniť všetky úlohy ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov, ak je navyše zaťažovaný príliš vysokými režijnými nákladmi. Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť aj iný spôsob financovania štátneho podniku, ako sú tržby z predaja dreva a majetku. Nevyhnutným predpokladom zefektívnenia hospodárenia je aj lepšie kvalitatívne zhodnotenie drevnej suroviny. Ďakujem pekne za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo. S niektorými faktami, ktoré ste spomenuli v tejto odpovedi, sa stotožňujem, s niektorými sa nie tak celkom stotožňujem. Na moju otázku len ešte tak trochu poznamenám, čo sa týka tých reštitučných procesov a prinavracania pôdy, hej, že bolo vrátených 900-tisíc ha. To je okej, ale vracalo sa to vtedy aj s personálnym obsadením, čiže keď sa odovzdali územia, ľudia v podstate neprišli o prácu, len sa zmenil zamestnávateľ, pretože ten les potreboval tých zamestnancov aj naďalej. Áno, v programovom vyhlásení vlády je uvedené, že sa bude prechádzať na prírode blízkemu obhospodarovania lesov, a práve to lesníci kritizujú, pretože tam v procese výroby dochádza k navýšeniu nákladov. Tak isto, keď to chcete robiť, nie teda celé územie Slovenska je vhodné pre to. Potrebujete dobudovať cestnú sieť, čiže tie náklady sa zvyšujú aj vlastne pri týchto investíciách. A zaujímala by ma ešte otázka, hej, keď sa hovorí o takom šetrení, že v podstate médiami prebehla taká informácia, že zrušili zmluvy s odberateľmi dreva en bloc so všetkými. Oni súce bežia ďalej, lebo tam bola výpovedná doba šesť mesiacov, ale že aké zisky prinesú nové uzatvorené zmluvy. Lebo všetci vieme, že bolo to síce také populárne, že vypovedali sme to, ale keď chcú žiť, drevo musia predávať, čiže nové zmluvy budú musieť teda uzatvoriť. A ako sa prepúšťanie odzrkadlí na platoch ostávajúcich zamestnancov tohto štátneho podniku. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.