Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 9. 2017 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Ministerstvo obrany už niekoľko mesiacov zvažuje viaceré spôsoby nákupu 485 vozidiel bojových obrnených vozidiel, pričom celkové náklady na tieto projekty rezort obrany odhaduje na približne 1,2 mld. eur. Vláda zaviazala ministerstvo obrany do konca roka predložiť na rokovanie návrh realizácie dodávok. Požiadali ste už ministerstvo financií, aby prostredníctvom Útvaru hodnota za peniaze tieto spôsoby nákupu, ktoré zvažujete, boli posúdené z hľadiska vplyvu na verejné financie a ich efektívne vynakladanie? Ak dosiaľ nie, mienite tak učiniť? Ak nie, prečo? 
Adresát minister obrany SR Peter Gajdoš 
Dátum odpovede 14. 9. 2017 
Zodpovedal minister obrany SR Peter Gajdoš 
Odpoveď Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Vážený pán poslanec Dostál, ďakujem veľmi pekne za položenú otázku. Dnes sme do medzirezortného pripomienkového konania predložili Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030. Takýto strategický dokument, ktorý je výnimočný v tom a tým, že predstavuje plán obrany investícií do roku 2030, absentoval v rezorte obrany takmer 25 rokov. Podčiarkujem, že takýto plán nebol vypracovaný skutočne 25 rokov. Je prirodzené, že odráža hodnoty v miliardách euro, pretože ide o investície na ďalších 13 rokov. No bez týchto investícií nevieme dosiahnuť spôsobilosť, schopnosť ozbrojených síl zaručovať obranu Slovenskej republiky a jej občanov tak, ako je to je to uložené v Ústave Slovenskej republiky a príslušných zákonoch. Dlhodobý plán vychádza z bezpečnostnej, obrannej a vojenskej stratégie Slovenskej republiky, ktoré reagujú na zmenu bezpečnostnej situácie, stanovujú strategické ciele a návody na ich dosiahnutie. Prioritou rezortu obrany pod vedením Slovenskej národnej strany je aj naďalej pokračovať v systémovom a systematickom rozvoji a budovaní ozbrojených síl tak, aby to boli moderné, akcieschopné a dôveryhodné sily disponujúce adekvátnym potenciálom, schopné zaručovať obranu Slovenskej republiky a podieľať sa na kolektívnej obrane v rámci NATO a Európskej únie. Základným princípom uvedeného plánu je hodnota za peniaze tak, aby peniaze daňových poplatníkov boli využité čo najefektívnejšie a najúčelnejšie. Na druhej strane je princípom aj to, aby boli pri modernizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky v maximálnej možnej miere zapojené kapacity domáceho obranného priemyslu s cieľom podporiť rozvoj zamestnanosti slovenskej ekonomiky a rast HDP. Na uplatňovaní týchto dvoch princípov budeme striktne trvať aj pri nákupe vozidiel 4x4 a 8x8. Celý proces nákupu bude podliehať schváleniu vládou Slovenskej republiky, čiže sa bude samozrejme realizovať v súlade s pravidlami Útvaru hodnota za peniaze, ktorý spadá pod Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zároveň chcem zdôrazniť, že dlhodobý plán stanovuje priority rozvoja v oblasti personálu, výzbroje, infraštruktúry a výcviku. Jeho jadrom je zoznam hlavných projektov modernizácie výzbroje, techniky a komunikačných a informačných systémov a infraštruktúry s harmonogramom realizácie a uvedením ich prepojenia na jednotlivé spôsobilosti ozbrojených síl. Definuje tiež spôsob realizácie projektov, kde je predpoklad zapojenia slovenského obranného priemyslu, európskych riešení, a to najmä v rámci iniciatívy stálej štruktúrovanej spolupráce Európskej únie s názvom PESCO, ako aj cestu bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Dokument je založený na predpoklade, že bude naplnený prísľub voči NATO a súčasne splnená časť podmienok na zapojenie sa do PESCO-v v rámci Európskej únie, teda vyčleňovať na obranu 2 % z HDP, čiže 1,6 % z HDP na obranu do roku 2020 a 2 % z HDP v roku 2024, ako sme to deklarovali na rôznych summitoch, a z toho poskytovať na modernizáciu minimálne 20 percent. Na záver chcem zdôrazniť, že samotný dlhodobý plán naznačuje hodnoty súčasných a budúcich spôsobilostí Ozbrojených síl Slovenskej republiky a to z hľadiska ich ceny a vnútornej kvality, čím jednoznačne nadväzuje na princíp hodnoty za peniaze. A všetky projekty z neho vyplývajúce sú prerokovávané s ministerstvom financií, pretože sa dotýkajú nielen princípu hodnoty za peniaze, ale majú vplyv na dlhovú službu Slovenskej republiky. Preto by som na záver znovu rád zdôraznil, že ministerstvo financií ako správca rozpočtových kapitol všetkých rezortov a teda aj našej je o všetkých projektov spojených s modernizáciou, výstavbou a rozvojom Ozbrojených síl Slovenskej republiky informovaný v predstihu. Ďakujem za pozornosť.  
Doplňujúca otázka Pán minister, ďakujem za odpoveď. Ja oceňujem prístup ministerstva obrany v tom, že začína uvažovať strategicky a teda riešiť veci, ktoré v minulosti neriešilo. Myslím si, že v tomto má podporu aj odbornej komunity a ohľadom plnenia si záväzkov má aj podporu zo strany opozície. Len teda by som bol rád, keby ste odpovedali aj na tie otázky, ktoré som položil, lebo teda tam som odpoveď nejako nezachytil. Ja som sa pýtal, že či ste už požiadali ministerstvo financií, aby prostredníctvom Útvaru hodnota za peniaze tie uvažované spôsoby nákupu obrnených vozidiel, ktoré zvažujete, boli posúdené z hľadiska vplyvu na verejné financie a ich efektívne vynakladanie, nie iba či komunikujete s ministerstvom financií, ale či ste o toto požiadali. Ak nie, či tak mienite urobiť konkrétne vo vzťahu k Útvaru hodnota za peniaze. Ak nie, prečo? A teda už ak stihnete, tak by ma aj zaujímalo, že v akom štádiu je príprava toho nákupu, lebo samozrejme, že je to dôležité. Treba modernizovať armádu, len teda aj napriek špecifickosti rezortu obrany si myslím, že by sa to malo udiať formou otvorenej súťaže a nejakého transparentného postupu, aby nevznikli ďalšie pochybnosti o tom, že to bolo nejako nekalo dohodnuté. A myslím si, že to je v záujme celej krajiny, aj v záujme vlády, aj v záujme ministerstva. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď 22. Áno, ďakujem za doplňujúcu otázku. Myslím, že vo svojej odpovedi som to spomenul, že na základe schváleného dlhodobého plánu predložím vláde Slovenskej republiky materiál, ktorým ma zaviazala vo svojom uznesení, keď som predkladal projekty 4x4 a 8x8, a samozrejme uvedenú záležitosť budem komunikovať s ministerstvom financií, pretože bez toho to nejde. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.