Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 9. 2017 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, koncom roka 2008 bolo slávnostne odovzdané prepojenie medzi Kysuckou Novou Bystricou a Oravskou Lesnou v dĺžke 9,5 km a v hodnote 73 mil. eur. Táto cesta bola skolaudovaná až v júni 2011 kvôli dodatočným požiadavkám na vybudovanie 4,5 km dlhého chodníka a potiahnutiu nového koberca vo Vychylovke. V súčasnosti je už takmer neuveriteľných 9 rokov cesta II/520 pre vodičov iba v dočasnom úžívaní. Hoci by mala byť v správe Žilinského samosprávneho kraja, ten ju roky odmieta prevziať kvôli neodstráneným závadám a dočasný správca - Slovenská správa ciest argumentuje nedostatkom financií na opravy. Dostali sme sa do začarovaného kruhu a cesta akoby nemala pána. Nie je tam žiadna pravidelná údržba, povrch vozovky je značne porušený, sú poškodené zvodidlá od vyvrátených stromov a autohavárií a dokonca i v tomto období nájdeme na vozovke zimný posyp. Je neuveriteľné, že taký dlhý čas nedošlo k náprave a vyzerá to tak, ako keby niekomu záležalo na tom, aby sa táto cesta dostala do havarijného stavu a mohla byť uzatvorená. Pán minister, akým spôsobom môže byť ministerstvo dopravy nápomocné pri riešení tohto dlhotrvajúceho stavu, ktorý roky trápi miestnych ľudí? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 14. 9. 2017 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dobrá, dlhá je. Asi máte nesprávne informácie, pretože nie je pravdou, že Žilinský samosprávny kraj odmietol prevziať úsek cesty kvôli neodstráneným závadám, ako vy mylne tvrdíte. Rozhodnutím ministerstva o usporiadaní cestnej siete zo dňa 19. 11. 2013 bol tento úsek zadaný do cestnej siete. Na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26. 4. 2006, zmluvy z 31. 5. 2006 o odovzdaní a prevzatí majetku a s ním súvisiacich práv a povinností vlastníctva majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest sa mal úsek cesty previesť do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja. Od uvedenia komunikácie do prevádzky, to jest od roku 2008 až do februára 2015, to je sedem rokov, bola komunikácia po podpise preberacích protokolov odovzdaná do správy ŽSK a výkon údržby realizovala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Ak od februára 2015 podpisom dodatku č. 3 zmluvy na údržbu výkonu údržby zabezpečuje Slovenská správa ciest prostredníctvom Správy ciest ŽSK, tento stav nastal na základe toho, že pozemky pod cestou neboli majetko-právne vysporiadané a teda kraj nemal možnosť zložiť si danú cestu do majetku. Preto sa rozhodol postupovať v zmysle bodu G1 rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete v roku 2013, ktorým bol slovenský, ktorým bolo Slovenskej správy ciest odo ukončenia prevodu vlastníckeho práva k úseku preložky cesty uložené vykonávať všetky práva a povinnosti v tejto pozemnej komunikácii. Slovenská správa ciest vykonáva v danom úseku cesty štandardnú údržbu a niektoré z jej činností si objednávanú aj Žilinský samosprávny kraj. Aby sa tento stav uviedol na správnu mieru, je nevyhnutne dokončiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov, aby všetky práva a kompetencie týkajúce sa správy komunikácie prešli na Žilinský samosprávny kraj. Ministerstvo môže byť nápomocné pri vyporiadaní pozemkov a to tak, že na základe požiadavky Slovenskej správy ciest osloví ministerstvo financií s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov, ktoré by pokryli celkovú potrebu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod danou trasou. Rezort dopravy pravidelne pri rokovaniach o rozpočte žiada zvýšenie rozpočtových prostriedkov, o zmysle plnenia takéhoto kroku je presvedčený aj Útvar hodnoty za peniaze. Teraz sa nám však nepodarilo tieto priority presadiť v takom rozsahu, ako by bolo podľa nás potrebné, čo má negatívny vplyv aj na túto cestu. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, za dlhú odpoveď. A podľa mojich informácií tá cesta stále je pod Slovensku správou ciest a Slovenská správa ciest ju nechce prevziať z dôvodu toho, že táto cesta je značne poškodená, a VÚC-ka žiada, aby Slovenská správa ciest opravila túto cestu. Len Slovenská správa ciest nemá na to finančné zdroje. A čo sa týka majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, deväť rokov, si myslím, že to je tiež dosť dlhá doba na vysporiadania týchto pozemkov. Ale bol by som rád, pán minister, keď pôjdeš niekedy okolo, že by sme pozreli tú cestu. A fakt tá cesta vypadá tak, ako keby nemala pána. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Nebola to otázka, len konštatovanie, ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.