Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 9. 2017 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Prečo ste pri rokovaní o doméne.SK nevyužili výhodnú pozíciu štátu v rokovaní so súkromnou spoločnosťou SK-NIC, ktorá bola závislá od vášho podpisu, a nevykovali pre štát lepšie podmienky, napríklad reálnu vypovedateľnosť zmluvy, prípadne vyšší finančný odvod z registrácie domén pre štát? Prečo neboli akceptované pripomienky komunity z internetovej petície NasaDomena.sk, ktorú podpísalo takmer 10 000 ľudí? Ako ste spokojný s prevodom správy národnej domény na zahraničnú firmu? 
Adresát podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 7. 9. 2017 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, ďakujem vám aj za vašu otázku, už minule ste sa tejto téme venovali a som vás informoval o priebehu aktivít, ale pre istotu by som rád ešte rád pripomenul genézu celej tejto situácie. Pretože spoločnosť SK-NIC podpísala zmluvu medzi štátom o správe domény v roku 2006 ešte s ministerstvom dopravy, to znamená pred 11 rokmi, v roku 2007 bola delimitovaná na ministerstvo financií a ďalšou delimitáciou potom bola presunutá na úrad podpredsedu vlády v roku 2016. Už vtedy sme my identifikovali, že táto zmluva je pre štát vo viacerých bodoch nevýhodná, pretože bola podpísaná na dobu neurčitú a bola prakticky nevypovedateľná, pretože obsahovala blokačné mechanizmy, kde bolo divné ustanovenie, že ak sa na komisii nezúčastní zástupca dodávateľa, to znamená v spoločnosti SK-NIC, resp. nebude súhlasiť s vypovedaním zmluvy, tak zmluvu neni možné vypovedať, čo bola, samozrejme, absolútne pätová situácia. Preto sme identifikovali konkrétne ustanovenia, ktoré by sme boli radi zmenili, ale reflektovať začala spoločnosť SK-NIC na naše pripomienky až v roku 2017. Chcem zopakovať ešte pred tým, ako poviem nejaké detaily, ešte raz, že ak budeme tvrdiť, že sme nemali podpísať zmluvu so štátom, ak sme nevyrokovali úplne všetko, tak to by znamenalo, že by sme boli presne tam, kde sme boli posledných 11 rokov. Jednoducho by bol stav zachovaný taký, aký bol. A my sme nemali právne možnosti donútiť spoločnosť podpísať viac, ako podpísať bola ochotná, pretože na zmluvu potrebujete vždy dvoch partnerov. A vaše konštatovanie, či bola, alebo nebola závislá na našom podpise, to ja neviem, či bola, alebo nebola, resp. vaša otázka, ako som spokojný s prevodom správy národnej domény na zahraničnú firmu. Asi isto viete, pán poslanec, že už aj spoločnosť SK-NIC bola vlastne holandskou spoločnosťou, bol to holandský akcionár, čiže už predtým bola v rukách zahraničnej firmy. A došlo, a musím to znovu zopakovať, nedošlo k odpredaju domény, nedošlo k nejakej manipulácii s touto našou doménou. Išlo o výmenu akcionárov spoločnosti, ktorá pre slovenskú stranu zmluvnú je tá istá, akurát sa zmenil jej majiteľ. Keby tieto dve spoločnosti nechceli so štátom ani debatovať, mohli tento prevod urobiť bez toho, aby sme my vôbec mohli do rokovaní s nimi nejakým spôsobom vstúpiť a mohli nám to akurát oznámiť, že novým generálnym riaditeľom a novým členom predstavenstva je firma, sú zástupcovia firmy XY, ktorá je novým akcionárom. Čiže v rukách zahraničnej firmy a holandskej schránky bola už predtým, teraz prešla do rúk britskej spoločnosti, ktorá má skúsenosti a ktorá je kótovaná na burze a ktorá aj oficiálne zverejňuje svoje aktivity. Ja musím povedať, že práveže dodatkom, o ktorý sme sa pokúšali, a, samozrejme, sme mali ambíciu vyrokovať viac, no ale museli sme vyrokovať len do tej možnosti, do ktorej nás pustila protistrana. Ak si niekto myslí, že sme mohli úplne buchnúť po stole a povedať, tak to teda nie, tak sme mohli skončiť ešte raz, ako som povedal, tam, kde sme boli predtým, mať nevypovedateľnú zmluvu a boli sme plne v rukách a odkázaní na to, čo si bude súkromný investor robiť. Nám sa podarilo vyjednať, že sme odstránili blokačný mechanizmus, máme konkrétne možnosti, ako môžme odstúpiť od zmluvy, čo odvtedy zmluva vôbec neumožňovala, boli upresnené ustanovenia, ktoré odrážajú aj potreby, aj záujmy internetovej komunity. Áno, financovanie zostalo vo výške 5 % z vybraných poplatkov vždy pre daný kalendárny rok, ale aspoň sa nám podarilo vyrokovať, že v prípade, že budeme identifikovať nedostatky vo výkone správy domény, bude musieť spoločnosť vyčleniť ďalších 5 % na financovanie projektov, ktoré majú slúžiť na podporu internetovej komunity. Donútili sme spoločnosť, aby súhlasila s tým, že budeme mať dennú, dennú zálohu všetkých domén a všetkých držiteľov domén v našom štátnom cloude. Bude podpísaná SLA zmluva, ktorá bude presne špecifikovať, v akej kvalite chceme, aby boli nám služby poskytované, a zároveň zmluva obsahuje aj ustanovenia, ktoré hovoria, ak nebudú dodržiavané zmluvné vzťahy a povinnosti pri správe v kvalite požadovanej štátom, ako, kedy môže štát zasiahnuť a kedy môže od zmluvy odstúpiť. Zároveň chcem pripomenúť, že štát bude mať možnosť odstúpiť od zmluvy aj v inom prípade, a to je, keď dôjde k redelegácii správy v organizácii ICANN, ktorá prideľuje alebo schvaľuje tieto správy, na ktorú sa Slovenská republika kedykoľvek môže obrátiť. A zmluva jasne obsahuje ustanovenie, ktoré hovorí, že v prípade, že SK-NIC Slovakia stratí delegáciu z ICANN-u, tak jednoducho stráca aj zmluva medzi nami a štátom túto platnosť. Takže my máme teraz viaceré nástroje, dovtedy sme boli absolútne bezbranní. Ak to nestačí, samozrejme, nemôžme byť možno spokojní, ale zas odmietam aj postoje internetovej komunity, ktorá hovorí, že je to ešte horšie, ako to bolo, to považujem naozaj skôr za politické a skôr lobistické názory, ako vyjadrenie reálnej skutočnosti. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Áno. Ďakujem za odpoveď, pán podpredseda vlády. No, internetová komunita argumentuje tým, že v iných krajinách sídli takáto doména buď v rukách priamo štátnej organizácie, alebo v rukách nejakej neziskovej organizácie, ku ktorej má prístup komunita, nie v rukách súkromnej firmy, ktorá to má ako biznis. Ja uznávam, že nie je to celkom maslo na vašej hlave pôvodne, ale teda váš pán predseda Fico veľmi rád hovorí o kauzách Dzurindovej vlády, aj Gorila je podľa neho kauza druhej Dzurindovej vlády, tak toto bolo na sklonku druhej Dzurindovej vlády podpísané a myslím si, že ste mohli urobiť i výraznejší krok k tomu, aby ste tú kauzu nejakým spôsobom napravili. Ale tá zmluva hovorí teraz, že je vyslovene vylúčená možnosť výpovede, výpovede tej zmluvy. Odstúpiť od zmluvy možno v prípade závažných porušení, ktoré predpokladám, že firma, firma nebude robiť, a teda dá si na to pozor, čiže to nie je veľmi reálna cesta. A existuje tam potom aj klauzula o tom, že štát je povinný zaplatiť škodu a ušlý zisk v prípade, žeby sa napríklad podarilo vybaviť tú redelegáciu. Čo teda škoda a ušlý zisk v prípade zmluvy na dobu neurčitú, predpokladám, že môže byť pomerne významná, významná čiastka. Takže ja skôr sa prikláňam k tomu kritickému hodnoteniu zo strany, zo strany internetovej komunity, že toto je šanca, ktorá sa prepásla, a je to zrejme už navždy stratené. Neviem, čo by sa s tým ešte teraz, teraz dalo robiť, takže ani nerozumiem, že v čom je teda ten významný, významný prínos oproti predchádzajúcej zmluve.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, ten prínos je v tých všetkých veciach, ktoré sú tam. A ak si aj prečítate ten dodatok, tak si ich môžte pozrieť, ktoré nové ustanovenia sú tam, ktoré tam dovtedy neboli. Posilnila sa samotná, samotná komisia pre doménu, ktorá bude vyhodnocovať veci a cez CBS, ktorej súhlasu nebudú možné mnohé, mnohé veci sa diať. Pre mňa je momentálne dôležité, že máme podľa mňa dôveryhodnejšieho partnera, ako sme mali predtým, pretože ide o medzinárodnú, na burze kótovanú spoločnosť, ktorá spravuje domény aj v iných krajinách. To som vďačný, že to nepredali niekomu, nejakej schránke na Cypre alebo neviem kde inde. Aspoň, aspoň vďaka za toho partnera. No a po ďalšie, to je prvý krok. Dostali sme sa niekde, zase si treba uvedomiť aj druhú vec, ak by sme nejakým násilím odobrali tú, tú správu domény, tak pravdepodobne by sme čelili celkom zaujímavému súdnemu sporu a arbitráži a možno aj to vlastníctvo holandskej spoločnosti to predznamenávalo, že asi ako by to mohlo dopadnúť, pretože máme skúsenosti, ako funguje tá legislatíva v danej krajine, čo sa týka arbitráží. Posunuli sme sa ďalej. Teraz je pre mňa dôležité, aby sme mali garanciu bezpečnosti, aby sme mali garanciu záloh, aby sa nám nemohlo s tým nič stať, aby nikto nemohol zneužiť doménu ".sk". Pretože, áno, ja som informovaný o možnosti, kedy sa doména Laosu predala aj pre Los Angeles alebo pre niečo iné, alebo Let America, lebo bola ".la". Ale, samozrejme, toto všetko zakazuje naša zmluva. A ja pevne verím, že keď budeme teraz skúmať kvalitu poskytovaných služieb pri znížených cenách, v lepšom servise, v lepších online službách, tak budeme sa posúvať dopredu. Áno, ja som zdedil tento stav, aj STK dnes v našom štáte vykonávajú súkromné firmy a tiež by mohla to vykonávať, nejaké opravovne ministerstva vnútra mohli by kontrolovať za peniaze technický stav motorových vozidiel, tiež to v našej republike robia súkromné firmy, ktoré, ktoré z toho aj profitujú a aj sa zriaďujú za účelom získavania zisku. Je to tá filozofia. Sú mnohé krajiny, ktoré konajú presne tak ako my. Pretože ani spoločnosť SK-NIC z Británie by asi nemala potom v portfóliu toľko domén štátnych a rôznych. A sú firmy, ktoré konajú tak, ako ste povedali vy. A to jednoducho neviem, prečo v 2006 ministerstvo dopravy sa rozhodlo ísť touto cestou a ja sa snažím tento stav vylepšiť v prospech Slovenskej republiky. Ja som presvedčený a trvám na tom, že postavenie Slovenskej republiky a zabezpečenie kvality správy domény je silnejšie, ako tomu bolo predtým. A teraz nám tu dáva priestor, aby sme možno diskutovali v dlhšom časovom horizonte aj o zmene celkovej filozofie a vyjednali do budúcna aj nový spôsob. Ale robiť z toho nejaký džihád a revolúciu ľudí, ktorí, ešte raz hovorím, sa z väčšej časti živia na predaji domény ".sk" a väčšinou aj stáli za všetkými týmito iniciatívami, musím vždy brať do úvahy, že sú sčasti ich názory motivované ich vlastným biznisom, a nie blahom Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.