Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5.4.2017 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, chcem sa vás opýtať, aké konkrétne kroky plánujete podniknúť preto, aby sa podozrenia zo snahy ovplyvňovania volebných procesov zo strany Ruskej federácie (viď Spojené štáty americké, Holandsko a Francúzsko) neobjavili aj v Slovenskej republike? 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 6.4.2017 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády prijala v roku 2015 komplexnú právnu úpravu uplatňovania volebného práva, vedenia volebnej kampane a financovania politických strán. Právnou úpravou sa sledovalo stransparentnenie financovania činnosti politických strán, financovania volebnej kampane politickými stranami, kandidátmi a tretími stranami. Okrem toho sa prvýkrát v zákone ustanovila profesionálna nezávislá štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ministerstvo vnútra a štátna komisia dostali kompetencie, ktoré ich oprávňujú kontrolovať vedenie volebnej kampane, finančné toky na účtoch subjektov, ktoré vedú volebnú kampaň, ako aj kontrolovať neanonymnosť darcov, ktorí sa rozhodli podporovať politické strany. Slovenská republika bola za tento pokrok v oblasti kontroly financovania volebnej kampane a politických strán ohodnotená aj skupinou štátov GRECO, v tejto súvislosti po vyhodnotení plnenia odporúčaní v oblasti boja proti korupcii vypustila Slovenskú republiku z monitorovania. Je potrebné ale zdôrazniť, že ministerstvo vnútra a štátna komisia sú oprávnené kontrolovať účty politických strán, kandidátov a tretích strán, nemajú však dosah na kontrolu nekalých finančných tokov, ktoré nie sú priamo určené spomenutým subjektom, ktoré podliehajú kontrole iných príslušných a kontrolných orgánov v Slovenskej republike. Vážený pán poslanec, ovplyvňovanie volebných procesov cez ruskú propagandu témy tzv. hybridných hrozieb, ale aj šírenie dezinformácií na internete určite nepokladáme za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu, ktorá momentálne trápi Slovensko. To ale neznamená, že sa tejto problematike nevenujeme. Rezort vnútra nie je jedinou inštitúciou, ktorá sa tejto téme venuje, keďže táto problematika sa týka viacerých bezpečnostných zložiek. V prvom rade to je Národné bezpečnostné analytické centrum, ktoré je v pohotovosti 24 hodín denne, kde sa analyzujú a vyhodnocujú všetky informácie. V tejto súvislosti vám do pozornosti dávam aj odtajnenú časť správy Slovenskej informačnej služby o svojej činnosti za rok 2015, kde sa tento fenomén hybridných hrozieb a snáh ovplyvniť verejnú mienku na Slovensku zo strany cudzích štátov tajná služba upozorňuje. Podľa tejto správy, citujem: "V roku 2015 pretrvávala snaha viacerých zahraničných spravodajských služieb o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek. Zaznamenaný bol aj nárast aktivít zameraných na ovplyvňovanie verejnej mienky. Napríklad v kontexte pretrvávajúceho napätia vo vzťahoch medzi Ruskou federáciou a západom v roku 2015 venovala Slovenská informačná služba pozornosť problematike snáh Ruskej federácie o ovplyvňovanie verejnej mienky na Slovensku a subjektom, ktoré sa na týchto aktivitách aktívne podieľali. Slovenská informačná služba sa v roku 2015 sústreďovala na monitorovanie zmien vnútornej a zahraničnej politiky Ruskej federácie s dôrazom na ruské angažovanie sa na Ukrajine, v Sýrii a na propagandistické aktivity namierené voči západu." Pozornosť venovaná Slovensku sa v danej oblasti mohla kvantitatívne i kvalitatívne meniť, a to najmä v súvislosti s vlaňajším predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, ale napríklad aj referendom vo Veľkej Británii, či aktuálnym vývojom na východe Ukrajiny, v Sýrii a podobne. Tajná služba už dlhší čas v rámci tejto problematiky aktívne spolupracuje s partnerskými zahraničnými spravodajskými službami členských krajín Európskej únie a NATO, ako aj s ďalšími príslušnými bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky. Z taktických dôvodov ale v tejto veci nie je možné uviesť tu na tejto pôde bližšie podrobnosti. Vážený pán poslanec, za rezort vnútra mi dovoľte vás upozorniť aj na fakt, že v najbližšom čase dôjde aj k rozšíreniu špecializovaného útvaru Policajného zboru, ktorý bude plniť aj úlohy najmä na úseku boja proti útokom na počítačové systémy, sexuálnemu zneužívaniu detí na internete, šíreniu detskej pornografie, podvodom s platobnými kartami, prejavom extrémizmu a nenávistnými prejavmi na internete. V rámci uvedených činností bude odbor vykonávať aj monitorovanie internetu ako takého, vrátane sociálnych sietí, najmä čo sa týka vyššie spomenutých činností. Na základe získaných informácií a dát bude vykonávať analýzy, spolupracovať s Národným bezpečnostným analytickým centrom a v prípade podozrení zo spáchania protiprávneho konania prijímať aj následné potrebné opatrenia. Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne pán podpredseda. rád by som sa doplňujúco opýtal, či je nejaká konkrétna aktivita, ktorá dnes súvisí najmä so sociálnymi sieťami a konšpiračnými webmi, ktoré tu dnes na Slovensku máme. Odhadom sa jedná o niekoľko desiatok konšpiračných webov a odhadom asi 140 webovým stránok na priamo na sociálnej sieti, ktoré šíria ruskú propagandu a nie len ruskú samozrejme a vo veľkej miere ovplyvňujú dnes už aj predvolebné dianie najmä vo voľbách do vyšších územných celkov na Slovensku. Či už existuje nejaký analytický tím alebo možno nejaká ďalšia skupina ľudí, ktorá sa tým aktívne zaoberá na ministerstve vnútra.  
Doplňujúca odpoveď Aj keď nie som minister vnútra, ale z informácii, ktoré mám, vás môžem uistiť, že analytické zložky a konkrétne poverené útvary rezortu vnútra a ostatných zložiek pravidelne monitorujú aj tieto weby a stránky, o ktorých hovoríte. Samozrejme môžme konať len v zmysle platnej legislatívy a sledujeme pozorne aj aktivity členských krajín Európskej únie, ako sa s týmto fenoménom do budúcna vysporiadať a akým spôsobom mať možnosť aj regulovať obsah. Nehovorím o cenzúre, ale o upozorňovaní a jasnom definovaní čo sú správy, ktoré sú pravdivé a čo sú správy, ktoré sú nepravdivé a ktoré zavádzajú verejnú mienku určitým smerom. Takže úzko tieto informácie sledujeme a pravdepodobne sa nevyhneme aj väčšej diskusii tu v Národnej rade, aby sme si povedali ako do budúcna s týmto fenoménom bojovať, pretože vás uisťujem pán poslanec, že príchodom ďalších a ďalších nových moderných spôsobov v oblasti digitálnej komunikácie bude tento fenomén a problém ešte viac narasť a bude pravdepodobne predstavovať problém nie len pre našu krajinu ale aj pre Európu ako takú a budeme musieť o tom pravdepodobne monotematicky diskutovať aj na pôde parlamentu, aby sme si urobili názor, či vôbec máme akým spôsobom voči tomuto bojovať, či vôbec by sme mali mať právo takéto informácie odstraňovať alebo blokovať k nim prístup, pokiaľ bude preukázateľné, že sú to nepravdivé informácie s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku nejakým nekalým alebo protizákonným spôsobom.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.