Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21. 9. 2016 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti so sťažnosťami na podozrenie zo zhoršujúcej sa kvality životného prostredia v okolí rafinérie Slovnaft by som sa vás rád opýtal nasledovné. Prečo ministerstvom životného prostredia poverená organizácia monitorujúca a hodnotiaca kvalitu ovzdušia na celom území Slovenskej republiky - Slovenský hydrometeorologický ústav - vykonáva merania len v štyroch lokalitách Bratislavy, pričom v bezprostrednej blízkosti rafinérie a na východ, resp. juhovýchod od nej ich podľa našich informácií vykonáva samotný Slovnaft. A teda spoločnosť s možným konfliktom záujmov. Navyše Slovenský hydrometeorogický ústav merania spoločnosti Slovnaft nezverejňuje. Vďaka tomuto stavu je, zdá sa, nemožné zaručiť ich vierohodnosť a teda ani primeranú kvalitu životného prostredia v lokalitách Rovinka, Podunajské Biskupice či Vlčie Hrdlo. Rád by som poznal váš názor na túto problematiku, ako aj možnosti okamžitého riešenia. 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 22. 9. 2016 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, podpredsedovia, vážení poslanci, členovia vlády, v mene ministra Sólymosa ďakujem za otázku. SHMÚ v súčasnosti vykonáva kontinuálne monitorovanie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky v rámci Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia v 38 lokalitách prostredníctvom automatizovaných monitorovacích staníc. Z tohto sú 4 umiestnené na území Bratislavy, čo je v súlade s požiadavkou vyhlášky č. 360/2010 Z. z. o minimálnom počte vzorkovacích miest na stále meranie koncentrácie znečisťujúcich látok. Jednotlivé lokality boli zvolené na základe dlhodobých analýz kvality ovzdušia. Stanica na Jeséniovej ulici je zameraná na monitorovanie kvality ovzdušia mimo hlavných mestských a priemyselných zdrojov znečisťovania ovzdušia, možno povedať ako tzv. pozaďová stanica. Stanica na Kamennom námestí pri obchodnom dome reprezentuje centrálnu mestskú oblasť. Pri východnom smere vetra indikuje aj prípadné vplyvy emisií z petrochemického komplexu Slovnaftu. Stanica na Mamateyovej ulici v areáli Saleziánov dona Bosca je zameraná na monitorovanie kvality najväčšej mestskej časti Petržalka. Okrem vplyvu miestnych zdrojov emisií a dopravy na kvalitu ovzdušia pri východnom smere vetra indikuje aj vplyvy emisií petrochemického komplexu Slovnaft. Stanica na Trnavskom mýte je typickou dopravnou stanicou a reprezentuje lokalitu extrémne zaťaženú emisiami automobilovej dopravy. Údaje týchto staníc SHMÚ vyhodnocuje na dennej báze a informácie o nej zverejňuje na svojom webovom sídle www.shmu.sk/kvalitaovzdušia/. Vplyv najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia na kvalitu ovzdušia v okolí zabezpečujú ich prevádzkovatelia. Je v súlade s uznesením vlády č. 449 z 26. 5. 1992, na základe ktorého vláda schválila koncepciu monitoringu životného prostredia vrátane ovzdušia realizovanou formou čiastkových monitorovacích systémov. Uvedené je premietnuté aj v súčasnosti v platnom zákone č. 137/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia, podľa ktorého sú vybraní prevádzkovatelia povinní na základe osobitného rozhodnutia okresného úradu zabezpečiť monitorovanie kvality ovzdušia v okolí svojho zdroja a reprezentatívne údaje z nich poskytovať poverenej organizácii, ktorou je Slovenský hydrometeorologický ústav. V prípade Slovnaftu sú takto zrealizované a od roku 2003 prevádzkované tri monitorovacie stanice umiestnené v Podunajských Biskupiciach, vstupnom areáli vo Vlčom hrdle a v Rovinke. Povinnosť prevádzkovateľa zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní kvality ovzdušia vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste pravidelne do 10 dní po uplynutí každého mesiaca a súhrnne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka ustanovuje § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Zo zverejnených výsledkoch meraní a sledovaní musí byť zrejmé, aké znečistenie životného prostredia príslušné zariadenie spôsobilo, v akom vzťahu boli namerané hodnoty k zákonným alebo povoleným limitným hodnotám. Toto Slovnaft zabezpečuje prostredníctvom informačných tabúľ. Pokiaľ by šlo o možný konflikt záujmov a vierohodnosť výsledkov meraní prevádzkovateľov zdrojov, na to možno odpovedať nasledovne. Podľa zákona o ovzduší sú automatizované meracie stanice kvality ovzdušia a ich meracie analyzátory každoročne kalibrované a skúšané a celý monitorovací systém je podrobený inšpekcii zhody. Toto vykonáva na prevádzkovateľovi úplne nezávislá oprávnená osoba, ktorá je na výkon kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody akreditovaná a špeciálne notifikovaná Národnou akreditačnou službou podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody. SHMÚ je pripravený na požiadanie umiestniť v rámci územia Slovenskej republiky mobilnú monitorovaciu stanicu. Podmienkou umiestnenia v akejkoľvek lokalite je terénna dostupnosť, prítomnosť prípojky na 380 V, požiadavka príslušnej obce... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR 11. Pán minister... Érsek, Árpád, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 12. ... a realizácia monitoringu na náklady žiadateľa. 
Doplňujúca otázka Tak, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, za vašu odpoveď. Len jedna prosba, ani nie otázka doplňujúca. Dalo by sa nám toto zaslať elektronicky na náš poslanecký e-mail?  
Doplňujúca odpoveď Podľa mňa to dostanete písomnou formou ako odpoveď ministra.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.