Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7.9.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Gabriela z Bratislavy sa pýta: „Som vyštudovaná zdravotná sestra pracujúca v zahraničí. Pracujem na oddelení anestézie. Ako aj u nás, aj tam si sestry musia dopĺňať vzdelanie špecializáciou. Túto špecializáciu som si chcela spraviť na svojej alma mater, Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Odpoveď univerzity bola, „nie, pretože pracujem v zahraničí.“ Takúto odpoveď som dostala aj na univerzite v Košiciach a vlastne všade, kde sa dá špecializačné štúdium absolvovať. Ako je to možné? V právnych normách (napríklad nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z., § 69 až § 78) nie je napísane, že sestra musí vykonávať odbornú prax na Slovensku. Dokonca tak nie je uvedené ani v podmienkach prijatia na špecializačné štúdium danej univerzity. Tak ako je to možné? Takto štát a všetci trestajú sestry, ktoré odišli pracovať do zahraničia? Som rozhorčená! Načo máme Európsku úniu a otvorený pracovný trh? Dokonca aj európske smernice uvádzajú odseky o uznávaní praxe na odbornú spôsobilosť získanú v hostiteľskej krajine. Pán minister, rada by som od Vás počula a vedela ten dôvod, prečo si slovenské sestry pracujúce v zahraničí nemôžu dopĺňať vzdelanie na Slovensku.“ 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 8.9.2016 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem pekne. Ponúknem dve odpovede. Prvá odpoveď je. V zmysle súčasného platného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností ustanovuje podmienky na získanie špecializácie na území Slovenskej republiky. Podľa § 70 ods. 2 predmetného nariadenia vlády žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia podáva zamestnávateľ, u ktorého sestra je v pracovnom pomere. V zmysle ustanovenia § 69 ods. 4 predmetného nariadenia praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje sestra v rozsahu stanoveného pracovného času pod vedením zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializačných pracovných činností, t. j. školiteľa. Sestry so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína, ktorá je školiteľkou vzdelávacej ustanovizne a s akreditáciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V zmysle § 40 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve, v zmysle uvedeného menovaná nenapĺňa podmienky právnych predpisov Slovenskej republiky pre zaradenie a absolvovanie špeciálneho štúdia. Sestra má možnosť získať špecializáciu aj v zahraničí, ako sa uvádza v otázke, ktorú ministerstvo zdravotníctva po predložení príslušných dokladov uzná na výkon špecializačných pracovných činností na území Slovenskej republiky. Čo sa týka špecializácií, skutočne ide o špecializáciu, ktorú podáva zamestnávateľ, a tá musí byť v súlade s pracovnou činnosťou na danom pracovisku. Preto je potrebné a preto sa vykonáva len v rámci Slovenskej republiky a nie sme schopní v rámci Európskej únie uznať všetky špecializované pracovné činnosti. Tu treba ešte podotknúť, že aj rokujeme s Komorou sestier a pôrodných asistentiek o nedostatku niektorých špecialistiek. Len pre vašu informáciu, v niektorých odboroch, ako je povedzme pediatria, neonatológia, nám ročne vyštudováva štyri až päť špecialistov, čo nám, samozrejme, vytvára obrovský problém v tej chvíli na veľmi zúžený počet špecializácií. V tejto oblasti sme sa dohodli, alebo spoločne sme sa zhodli s Komorou sestier a pôrodných asistentiek, že budeme zlučovať niektoré odborné činnosti tak, aby vznikla v príbuzných odboroch a špecializáciách univerzálnosť a zameniteľnosť.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.