Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15.6.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Rodič sa pýta, prečo nie je možné používať osvedčené zahraničné učebnice aj v iných predmetoch ako cudzie jazyky? Prečo sú autori a nakladatelia chránení pred konkurenciou? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 16.6.2016 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, ďakujem za položenú otázku. Aktuálne právne predpisy, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje používať vo výchovno-vzdelávacom procese i zahraničné učebnice, podmienkou je schvaľovacia alebo odporúčacia doložka, ktorú ministerstvo môže vydať na základe posúdenia súladu učebnice s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom. Pre niektoré učebné predmety iné ako cudzie jazyky sú školám k dispozícii aj zahraničné učebnice schválené alebo odporúčané ministerstvom školstva. Ide o učebnice utvorené kolektívom zahraničných autorov, ktoré sú preložené do štátneho jazyka, resp. do jazykov národnostných menšín adaptované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu. V školách s vyučovacím jazykom maďarským sa používa niekoľko učebníc, ktoré sú utvorené zmiešanými autorskými kolektívmi v spolupráci slovenských a maďarských pedagógov. Tvorbu učebníc ministerstvo školstva zabezpečuje súťažným postupom verejného obstarávania. Vyhlásené súťaže na tvorbu učebníc sú publikované aj v európskom vestníku verejného obstarávania a do súťaží sa tak môžu prihlásiť i zahraničné autorské kolektívy a vydavateľstvá. Takže ako som uviedol, tak máme tam zahraničných autorov, dôležité je, aby bol posúdený súlad učebnice s princípmi a cieľmi výchovy a tak isto aj so štátnym vzdelávacím programom, a potom teda je dôležitá aj schvaľovacia alebo odporúčacia doložka. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.