Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Anna Zemanová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15. 6. 2016 
Zadávateľ Anna Zemanová 
Otázka Dňa 11. 7. 2016 bude neformálne zasadnutie ministrov pre životné prostredie a ministrov pre zmenu klímy, ktoré bude spojené s ministerskou konferenciou o vodách. Aké stanovisko zaujme ministerstvo v diskusii k otázke ochrany vody a k vyváženému hospodárskemu využívaniu vodného potenciálu? 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 16. 6. 2016 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za otázku, pani poslankyňa, týkajúcu sa našej národnej priority počas polročného slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti životného prostredia, ktorou je téma integrovaného manažmentu povodia a ochrana vodných zdrojov. V tejto súvislosti by som rád uviedol, že v nadväznosti na potrebu prijatia racionálnych opatrení pre zabezpečenie trvalého udržateľného využívania vodných zdrojov, ich ochrany a spravodlivého využívania ministerstvo životného prostredia uskutoční sériu aktivít a podujatí od teraz až do decembra 2016. Kľúčovým podujatím tejto série bude práve spomínaná ministerská konferencia 11. júla pod názvom Zlepšenie vodného hospodárstva prostredníctvom integrácie environmentálne výhodných prístupov, kde bude hlavnou témou hospodárenie s vodou v kontexte zmeny klímy a jej dosahov na životné prostredie Európy so zameraním na nedostatok vody a sucho. Otázka ochrany vôd a vyváženého hospodárskeho využívania vodného potenciálu dnes v značnej miere súvisí aj s meniacou sa klímou a jej negatívnymi dôsledkami, osobitne striedaním extrémnych javov počasia v prípade vody, najmä v období povodní a období sucha. Znalosti, vedomosti a skúsenosti z vývoja prejavov zmeny klímy v oblasti vôd, konkrétne nedostatkov vody a sucha sú dnes už na vysokej úrovni. V súčasnosti je potrebné prejsť od meteorologického, klimatologického, hydrologického hodnotenia modelovania možných scenárov k riešeniu sociálno-ekonomických a ekologických dosahov týchto rizík. Riešením sú reálne opatrenia od legislatívy až po technické riešenia na ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľstva hospodárskych činností a životného prostredia. Riešenie problému sucha a nedostatku vody si vyžaduje komplexný a systematický prístup založený na zvýšení efektívnosti spotreby vody, zadržiavania vody v krajine prirodzenými aj technickými spôsobmi, efektívnymi vodohospodárskymi opatreniami ako povoleniami odberov vody v súlade s ekologickými prietokmi, spoplatňovaní vody, ktoré stimuluje efektívne využívanie a podobne. Dodávam, že ako predsedajúca krajina v Rade Európskej únie budeme vystupovať v pozícii neutrálneho sprostredkovateľa a koordinátora s cieľom dosiahnuť dohodu akceptovateľnú pre všetky členské štáty Európskej únie. Naším cieľom bude preniesť tému nedostatku vody a sucha z odbornej do politickej diskusie na európsku úroveň tak, aby táto téma zarezonovala v pripravovanej revízii rámcovej smernice o vodách, ktorú plánuje Európska komisia predložiť v roku 2018. Preto počas SK PRESS ministerstvo životného prostredia plánuje prijatie záverov Rady Európskej únie k problematike sucha a nedostatku vody ako vodohospodárskej výzvy s celospoločenským dosahom v decembri na Rade ministrov pre životné prostredie Európskej únie. Počas predsedníctva budeme klásť dôraz aj na efektívne využívanie zdrojov nielen v oblasti zmeny klímy, ale aj v oblasti odpadového hospodárstva, vôd, ovzdušia a biodiverzity. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za vaše vysvetlenie alebo teda odpoveď, pán minister, ale musím konštatovať, že ste neodpovedali na moju otázku. Vo vašom vystúpení ste spomenuli taký pojem ako spravodlivé využívanie a podobne. Dnes to, že čo je spravodlivé alebo nespravodlivé pri prírode alebo pri vode, tak je asi dosť ťažké povedať. Ale moja otázka smerovala vlastne ku konkrétnemu postoju, aký zaujmete k malým vodným elektrárňam. Ste pri uvádzaní sa na našom výbore, keď ste tam boli prvýkrát, spomenuli, že dôjde k prehodnoteniu malých vodných elektrární aj samotného vodného plánu. Tu chcem len pripomenúť konštatovanie pani ombudsmanky, ktorá vo svojej správe uviedla, že práve pri schvaľovaní vodného plánu bol predložený na rokovanie vlády dokument, ktorý neobsahoval akceptované pripomienky verejnosti. A bolo tak v podstate ubraté práve verejnosti nejakým spôsobom vyhodnotiť tie pripomienky, preto sa nečudujem ani, že vlastne vaša pracovná komisia, ktorú ste zriadili, nevie dôjsť k súladu. Ale aby som stihla otázku, by som vás poprosila, keby ste mohli doplniť vašu odpoveď o to, že aký je pomer toho energetického zisku, ktorý donesú malé vodné elektrárne, ku ekologickej devastácii, ku zníženiu cestovného ruchu, resp. k zníženiu bohatstva prírodného prostredia celého ekosystému, pretože nie všetko, čomu sa povie EKO alebo OZE je naozaj ekologické a prospešné. Súhlasím s vami, že je prioritné pre ochranu klímy zadržiavať vodu, ale preto si myslím, že je dôležitá moja otázka k vyváženému využívaniu vodného potenciálu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tak potom otázka bola zle položená, keď ste chceli na toto odpoveď, lebo tá otázka smerovala niekam inam. Takže my sme odpovedali na tú otázku. A čo sa týka malých vodných elektrárni, ja som tu odpovedal vašej kolegyni, ktorá sa na to pýtala tiež. Viete dobre, že proste ten problém s malými vodnými elektrárňami teraz sa rieši. Tá komisia, o ktorej ste vy hovorili, pracuje, robí, síce nedošli k záveru. Práve preto posúvame ten termín predloženia tohto materiálu do vlády, kvôli tomu, že ešte skúsime nájsť nejaký konsenzus, aj keď sa už našiel ten konsenzus nejakým spôsobom určitý, ktorý na poslednom sedení, bohužiaľ, nejakým spôsobom sa rozbil. Takže jak všetci hovoria, že je tu nejakých 380 alebo koľko tých profilov, kde môže byť malá vodná elektráreň, tak počas tých rokovaní tej pracovnej skupiny už konečne dospeli k takému výsledku, pri ktorom už sme mysleli, že bude konečný, že keď zoberieme do úvahy všetky tie podmienky, ktoré proste musíme vyhodnotiť pri povoľovacom procese pri takejto malej vodnej elektrárni, tak z tých 384 profilov maximálne prichádza do úvahy okolo 60, kde môže byť tá malá vodná elektráreň. To znamená, že, samozrejme, ja vám teraz neviem povedať, že aké je to percento, čo vy odo mňa chcete, lebo také konkrétne údaje u seba nemám, ale v každom prípade jednu vec si musíme uvedomiť, že máme určité záväzky, čo sa týka výroby alternatívnej energie, ktoré Slovensko proste musí splniť voči Európskej únii alebo v rámci našich povinností v Európskej únii. A máme na to rôzne zdroje, hej, môžme tam využiť vodu, môžme tam využiť vzduch, možme tam využiť biomasu. Pri tomto probléme narazíme proste na niektorých ochranárov, čo sa týka vody, pri vzduchu narazíme na problém s vtáčikmi, tam proste pri biomase, už sme sa o tom rozprávali, narazíme na ďalšie problémy. Ale proste musíme nájsť ten optimálny počet, optimálne množstvo, lebo jednoducho bez toho to nepôjde, nemôžeme proste toto úplne odrovnať. Takže ja nie som za to, aby sme išli do krajností ale ani z jednej ani z druhej strany. A na to, aby sme našli to optimum, je tá skupina. A dúfam, že jednoducho to optimálne riešenie, čo sa týka malých vodných elektrární, nájdeme. Ďakujem pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.