Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Hraško

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 12. 2015 
Zadávateľ Igor Hraško 
Otázka Ako pokračujú práce na diaľnici D1 v úseku Hubová - Ivachnová? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 10. 12. 2015 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, v úseku od začiatku stavby po druhý kilometer, prebiehajú zemné práce súvisiace s budovaním križovatky Hubová a práce na spodnej stavbe mostného objektu 201-00 od kilometra 6 po koniec úseku sa realizujú práce na zakladaní spodnej časti mostných objektov a nosnej konštrukcii a zemné práce na telese diaľnice. Práce na preložkách inžinierskych sietí boli prakticky ukončené. Na úseku od kilometra 2 po kilometer 4 vrátane tunela Čebrať sú dočasne prerušené práce z dôvodu analýzy zosuvového územia. V súčasnosti prebieha v tomto území monitoring a doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum. Na základe výsledkov monitoringu po odkonzultovaní s expertmi z externého prostredia, a to z fakulty STU, Vysokého technického učení Brno, ústavu Dionýza Štúra a projektantmi, bude vybraté konečné technické riešenie s ohľadom na bezpečnosť a efektívnosť sanačno-stabilizačných opatrení. Následne budú pokračovať práce aj na tomto úseku diaľnice. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, spomenuli ste, že stavba v rámci alebo teda vrazenie tunela bola pozastavená, v tuneli Čebrať. Chcem sa opýtať, lebo Národná diaľničná spoločnosť tam má viacero možností, či bol tento úsek odobratý zhotoviteľovi. Pretože v prípade, že nie, to znamená, že stroje, ktoré tam má a sú nevyužívané, si bude môcť v budúcnosti nárokovať. A to si myslím, že bude asi strata pre štát, preto by ma zaujímalo, že akým spôsobom sa NDS-ka k tomuto postavila. A keďže predpokladám, že zosuvný svah nebude technicky možné riešiť zabaraním dlhých pilót, ktoré môžu mať aj niekoľko desiatok metrov, bude sa musieť uvažovať varianta obchádzkovej trasy popod tento kopec. Ako stavebný inžinier sa tomu rozumiem trochu, takže som navrhoval niektoré takéto tunelové stavby. To znamená, že tam bude musieť prebehnúť asi celé nové posudzovanie. Aký dlhý časový horizont predpokladáte, že môže táto odstávka spôsobiť v rámci výstavby tohto úseku D1? Je to aj v tej súvislosti, že pokiaľ NDS neodobrala tento úsek zhotoviteľovi, tak on si bude teda môcť nárokovať stavebné stroje, ktoré mu tam stoja. Nemôže ich využívať na inom úseku. A to by nás mohlo stáť aj niekoľko desiatok, možno stoviek tisíc eur navyše. Ako teda bude NDS-ka v tomto postupovať a teda aký bude ten časový horizont? Pretože aj od toho závisí, koľko teda financií štát bude musieť vyplatiť navyše zhotoviteľovi.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, trošku sa budeme musieť vrátiť v tomto v čase, pretože trošku treba pripomenúť, ako táto celá situácia vznikla. Viete, že súťažné podklady na tento úsek boli vypísané v podobe, v akej boli, za vašej vlády a my sme zdedili už tú súťaž. (Reakcia z pléna.) Ste reprezentantom strany, ktorá je súčasťou bývalej vlády. Aj keď sa k tomu nehlásite, ale ste zoskupenie, ktoré reprezentuje opozíciu, ktorá bola súčasťou bývalej vlády. (Hlasy z pléna.) Aj napriek tomu, že mi skáčete do reči, na čo nemáte podľa rokovacieho poriadku nárok, môžem ja hovoriť, čo chcem, tak ako vy, keď klamete bezostyšne a ja vás neprerušujem. Štandardne sa inžiniersko-geologické vrty realizujú do hĺbky 10 až 25 metrov, čo je dostatočné v územiach s ľahšími až stredne ťažkými geologickými pomermi. Úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová má však najzložitejšie geologické pomery z celej diaľnice D1. Napriek tomu boli v danom území pred vypísaním súťaže na výstavbu tohto úseku, čiže desiaty mesiac, rok 2011, zrealizované vrty len do hĺbok 20 - 25 metrov. V takto náročnom území bolo vhodné pre overenie stavu a zníženie rizika zrealizovať vrty do väčších hĺbok. Keďže takéto hlboké vrty pred súťažou zrealizované neboli, zvýšilo sa, samozrejme, to riziko a problém vyriešenia sanačných a stabilizačných opatrení a odsunul sa v čase až do obdobia realizácie diela. Keďže bol zrealizovaný následne po začatí monitoring do potrebnej hĺbky, a to 50-ch metrov, a meraniami bol zistený pohyb vo väčších hĺbkach, až 40 metrov pod terénom, ktorý poukazuje na vysoké riziko realizácie danej časti úseku podľa pôvodného projektu. V súčasnosti teda prebieha v predmetnom území geotechnický monitoring a doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum na základe a na základe výsledku monitoringu bude po odkonzultovaní s expertami, ako som už menoval, STU, VÚT Brno, geologický ústav Dionýza Štúra a Arkadis Praha, taktiež s projektantmi a bude vybrané konečné technické riešenie s ohľadom na bezpečnosť a efektívnosť sanačno-stabilizačných opatrení. Na základe predbežných výsledkov a predložených odborných posudkov z externého prostredia sa javí ako menej rizikové a viac vhodné zmeniť trasu diaľnice predĺžením tunela. Sanačné riešenie v pôvodnej trase, čiže variant 1, sa javí ako vysokorizikové, až nerealizovateľné. Ďakujem za slovo, skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.